PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zdravotnictví - E0110019
Anglický název: Community medicine
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.
MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Kotrba
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník}, E0107015, E0107033, E0108031, E0108033, E0108035
Je korekvizitou pro: E0112115B, E0112115C, E0112115, E0112115A, E0112019
Anotace -
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (27.03.2018)
Sociální a posudkové lékařství
5. ročník všeobecný směr v českém jazyce – blok 5 dní – semináře
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a organizací zdravotnictví a poskytováním zdravotní péče, vývojem péče o zdraví a její sociální podmíněností, pochopením pojmu zdraví a nemoc a s determinantami zdraví. Studenti získají informace o systému zdravotních a sociálních služeb, organizaci a činnosti lékařské posudkové služby, spolupráci primární péče, ambulantní péče a lůžkové péče Rovněž získají základní informace ze zdravotnického práva, sociální gerontologie, dějin medicíny. Na seminářích si studenti prakticky vyzkouší simulaci stáří a navštíví lůžkové zařízení sociálních služeb pro seniory.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

    Výuka je zakončena zápočtem.  Podmínkou zápočtu je  80% účast na výuce.

Literatura
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (27.03.2018)

Povinná literatura:

1 .Čeledová, L., Holčík, J. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum. 2017  

2. Čevela, R. a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.

3. Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.

Doporučená literatura:

 1. Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky

 2. Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.

 3. Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada  Publishing. 2014

 4. Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:. Grada Publishing. 2012.

 5. Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.

 6. Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.

 7. Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015

 8. Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009

 9. Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011

 10. Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.

 11. Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.

 12. Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015.

 13. Webové stránky  MPSV, MZCR, ÚZIS, ČSÚ

 14. E- learningové materiály

Sylabus -
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (27.03.2018)

5. ročník všeobecný  směr – blok/ 5 dní

 

 1. Úvod do oboru. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Dějiny medicíny. Teorie zdraví a nemoci. Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost. Prevence a dispenzarizace. Demografie a její význam pro zdravotnictví. Zdravotní stav obyvatelstva, metody studia, cíle a význam jeho sledování. Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Světová zdravotnická organizace. Program Zdraví 21, Zdraví 2020.
 2. Zásady moderní péče o zdraví. Systémové pojetí péče o zdraví a zdravotnictví. Management ve zdravotnictví. Systémy zdravotní péče ve světě. Zdravotní gramotnost. Zdravotní pojištění. Lékařská komora. Financování zdravotnictví. Zdravotnický informační systém.
 3. Organizace zdravotní péče. Léčebně preventivní péče (metody, složky, pravidla, poskytování). Ambulantní a ústavní péče. Primární péče. Mezinárodní klasifikace nemocí. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Základy zdravotnického práva. Zdravotničtí pracovníci (povinnosti, postavení výchova). Etické a právní aspekty činnosti lékaře a zdravotnických pracovníků.
 4. Úvod do gerontologie a systému sociálního zabezpečení. Sociální gerontologie. Stáří a stárnutí. Zdravotní a sociální problémy ve stáří. Praktická simulace stáří (gerontooblek). Systém sociálního zabezpečení. Organizace a činnost lékařské posudkové služby. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Systém sociální pomoci. Příspěvek na péči. Posuzování zvládání základních životních potřeb.
 5. Návštěva pobytového zařízení sociálních služeb pro seniory – Domov pro seniory v Plzni.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

    Výuka je zakončena zápočtem.  Podmínkou zápočtu je  80% účast na výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK