PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče - E0110431
Anglický název: Anesthesiology - Resuscitation and Emergency Care
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
MUDr. Pavel Cimický
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
MUDr. Jan Lukáš
MUDr. David Lukeš
MUDr. Stanislav Machart
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
MUDr. Michal Štengl
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0107015, E0107033
Je korekvizitou pro: E0112023, E0112024, E0112033, E0112038, E0112019, E0112113, E0112112, E0112025, E0112029
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Náhradni_termín_6_2019.docx Náhradní termíny zkoušek v červnu 2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni_termin_8_2019.docx Náhradní termín zkoušky v srpnu 2019 Mgr. Petra Volterová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti základů anesteziologie, intenzivní péče, léčby bolesti a rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny písemným testem a ústní zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (02.10.2018)

Povinná:

E-learningový portál LF UK v Plzni https://lms.lfp.cuni.cz/ - sekce KARIM, Přednášky KARIM - elektronické přednášky z Anesteziologie, resuscitace a neodkladné péče https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=228

https://lms.lfp.cuni.cz/


Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty.  
Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace)

Kardiopulmonální resuscitace:http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123

 

Doporučená:

Málek J.: Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2016; (do  strany 136)

Ševčík P. a kol.: Intenzivní medicína, Galén, 2014

Barash P. et al.: Klinická anesteziologie, Grada, 2015

Nalos D.: Periferní nervové blokády, Grada, 2010

Tyll T. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, Mladá fronta, 2014

Černý V. a kol.: Vybrané doporučené postupy v intenzívní medicíně, Maxdorf, 2009

Hakl M. a kol.: Léčba bolesti, Mladá fronta, 2011

Málek J., Ševčík P.: Léčba pooperační bolesti, Mladá fronta, 2014

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních a seminářích. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem.

Dále je nutné úspěšně zvládnout písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací (minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 66%) a poté je možné absolvovat ústní zkoušku.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Definice anestezie, předanestetické vyšetření, předoperační příprava, anesteziologické riziko

Farmakologie léků používaných v anesteziologii

Technické předpoklady pro podání bezpečné anestezie

Monitorování v průběhu anestezie

Zajištění průchodnosti dýchacích cest, žilní vstupy

Lokální anestezie, farmakologie lokálních anestetik, komplikace

Taktika vedení anestezie, zvláštnosti v akutní medicíně, pooperační péče

Komplikace peri a pooperační, jejich prevence a léčba, alergická reakce

Šok, základní principy léčby, priority léčby polytraumat, zajištění nemocného při transportu

Hemoterapie, krevní transfůze, krevní deriváty, život ohrožující krvácení

Poruchy vědomí, monitorování v intenzivní péči

Dechová nedostatečnost, léčba

Kyslíková léčba, způsoby aplikace, obecné principy umělé plicní ventilace

Základy infuzní léčby a výživy, poruchy vodního a iontového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy 

Bolest, farmakologie léků užívaných v léčbě bolesti, akutní a chronická bolest, pooperační bolest a její léčba, invazivní techniky léčby bolesti

Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK