PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie - E0104011
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (14-80)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 22
E-Kredity: 22
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4, Z [HT]
letní s.:6/5, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Korekvizity : {Všeobecné lékařství - 1. ročník - Latina}, E0101109, E0102001, E0102002, E0102003, E0102004
Neslučitelnost : EP0102080
Záměnnost : EP0102080
Je korekvizitou pro: E0106310, E0106023, E0106015, E0105085, E0105022, E0106113, E0105084, E0105310
Je prerekvizitou pro: E0106014, E0106013
Je záměnnost pro: EP0102080
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Doporučená literatura_VL.doc Doporučená literatura doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
stáhnout sylabus fyziologie všeobecné lékařství.doc Sylabus doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (05.06.2007)
Fyziologie se zabývá studiem funkcí normálního zdravého lidského organizmu od úrovně podbuněčné až po úroveň orgánů
a systémů v rámci stávajícího vědeckého poznání. V prvním semestru výuky je probírána obecná fyziologie včetně
mechanizmů buněčných regulací, vzrušivé tkáně, základy imunulogie, hematologie, fyziologie smyslů a část
kardiovaskulárního systému. Jsou analyzovány zákonitosti příčinných vztahů a řízení, je zdůrazněna vzájemná interakce
jednotlivých systémů. V praktických cvičeních jsou ověřovány nejdůležitější mechanizmy a principy uvedených funkcí.

Ve druhém semestru jsou probírány regulace kardiovaskulárního systému, dýchání, endokrinologie, vybrané kapitoly z
metabolizmu, zažívacího traktu, ledvin a centrální nervové soustavy. Ve zvýšené míře je kladen důraz na způsobilost
deduktivně a samostatně pracovat. Cílem je jednak porozumět normálně fungujícímu lidskému organizmu, jednak poukázat
na klíčové děje, které se mohou stát zdrojem patologických procesů. Je budováno vědecké myšlení a základy klinického
uvažování. Trvale je zdůrazňován přístup, že dílčí funkce jsou součástí integrovaného celku - zdravého lidského
organizmu.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (13.06.2014)

Doporučená literatura (viz. též přiložený soubor)

 

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha,
3. vydání, 1999.

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha, 
4. vydání, 2003.

Kittnar, O. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha,
1. vydání, 2011.

Ganong, W.F.: Přehled lékařské fyziologie, Galén, Praha, 20. vydání, 2005.

Slavíková, J., Švíglerová, J.: Fyziologie dýchání. Karolinum, Praha, 2012.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 1. vydání, 2008.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 2. vydání, 2013.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha,
1. vydání, 1995.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha,
2. vydání, 2002.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Galén, Praha,
3. vydání, 2011.

 

Doplňková literatura

 

Silbernagl, S., Despopulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing, Praha, 6. vydání, 2004.

Cizojazyčné učebnice po dohodě s přednášejícím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (21.05.2018)

Požadavky k zápočtu

·         Plná účast na praktických cvičeních (omluvené absence je možno nahradit během náhradních praktických cvičení).

·         Úspěšné složení všech zápočtových testů.

·         Protokoly z praktických cvičení zkontrolované a podepsané příslušným asistentem.

Požadavky ke zkoušce

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu za oba semestry (v případě předtermínu navíc průměrná známka z testů do 2,0 včetně).

Zkouška se skládá ze dvou částí: závěrečného testu a ústní zkoušky.

Závěrečný test obsahuje 54 otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď získává student jeden bod, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 38. Trvání testu je 30 minut. Pokud student u testu uspěje, postupuje automaticky k ústní zkoušce v navazujícím termínu. Pokud u testu neuspěje, neztrácí termín zkoušky, další pokus může absolvovat v příštím volném termínu

U ústní zkoušky student odpovídá na čtyři otázky, z nichž jedna je vždy z praktických cvičení. Otázky jsou zveřejněny v sylabech (název otázky zvýrazněn podtržením). Orientační čas na přípravu ústní části zkoušky je cca 30 minut. Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, může se přihlásit na další volný termín. Závěrečný test už student nebude opakovat.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. (13.06.2014)

viz přiložený soubor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK