PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Španělština pro obory FF - zkouška B2 - ASZSJ1000
Anglický název: Foreign Language - Spanish for FA Programmes - Exam B2
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
Záměnnost : ASZSJ0001, ASZSJ0002
Je neslučitelnost pro: ASZSJ2000
Je záměnnost pro: ASZRS0013, ASZSJ2000, ASZSJ0002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (16.09.2022)
Zkouška B2 ověřuje jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B2, potřebné jak v běžné komunikaci, tak v komunikaci v akademickém prostředí.

Student prokazuje dovednosti receptivní (poslech s porozuměním, četba s porozuměním) i dovednosti produktivní (vlastní písemný i ústní projev na dané téma).

Písemná část:

Čtení: Bez problémů rozumí jak publicistickým, tak i delším odborným textům pronášeným v normálním tempu (přednáška).
Poslech: Orientuje se v textu, má schopnost jak globálního, tak detailního porozumění textu. Spolehlivě pracuje s typy textů, které jsou relevantní pro jeho studium, a je schopen je dále využívat a zpracovávat (shrnutí, prezentace).
Písemný projev: Rozumí specifikům funkčních stylů a dokáže je vhodně použít ve vlastním písemném projevu, dokáže napsat pojednání (esej), v němž nejen předává informace, ale i obhajuje nebo vyvrací určitý názor. V dopise dokáže zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Ústní část: Student prokazuje řečové dovednosti uplatňující se ve specifických profesních situacích (rozhovor o studijním oboru, prezentace odborného textu, vedení obecně i odborně zaměřené diskuse, vyjádření a obhájení vlastního názoru, schopnost argumentovat a adekvátně reagovat na položené otázky). Je vybaven potřebnými interkulturními znalostmi, které dokáže vhodně použít v konkrétních situacích.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (16.09.2022)

ALZUGARAY, P., BARRIOS, M. J., HERNÁNDEZ, C.: DELE B2 intermedio. Edelsa, 2006.

AYALA GONZÁLEZ, M., CRIADO CLEMENTE, E.: Expresión escrita: Nivel intermedio A2-B1. En Clave-ELE, 2007.

CASTRO, F.: Uso de la gramática española. Nivel elemental, nivel intermedio, nivel avanzado. Edelsa, 2010.

COTO BAUTISTA, V., TURZA, FERRÉ, A.: TEMA A TEMA B2. Edelsa, 2011.

ENCINAR, Á.: Uso interactivo del vocabulario. Edelsa, 2003. HAMPLOVÁ, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Academia, 1994.

LOPÉZ MORENO, C.: España contemporánea. SGEL, 2005.

MACÍNKOVÁ, O., MLÝNKOVÁ, L.: Učebnice současné španělštiny 1. díl. Computer Press, 2011.

MONTSERRAT, A., PRIETO, R.: Embarque 3. Embarque 4. Edelsa, 2012.

RIBAS CASASAYAS, A.: Descubrir España y Latinoamérica. Klett Sprachen, 2016.

Online zdroje:

https://cvc.cervantes.es/

www.edelsa.es http://

www.espanolsinfronteras.com/

www.elmundo.es www.elpais.com

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/

https://www.profedeele.es/

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/

http://www.rtve.es/directo/canal-24h/

https://hablacultura.com/multimedia/

https://lenguajeyotrasluces.com/2016/02/28/dele-b2-comprension-de-lectura-modelos-examen-consejos/

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (16.09.2022)

Zkouška se skládá se z písemné a ústní části.

Na celkovém hodnocení má písemná část podíl 60 % z celé zkoušky, ústní část 40 %.

 

Písemná část - probíhá prezenčně

 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev (dopis nebo esej)

Pro splnění písemné části zkoušky je nutné získat min. 60 %. Z každé části testu je nutno dosáhnout min. 50 %.

Při neúspěšném splnění jedné části testu je sice student klasifikován „neprospěl“ (známka 4), ale v opravném termínu může skládat pouze tu část, kterou v předchozím testu nesplnil. Dílčí oprava je možná pouze v rámci daného zkouškového období.

 

Nově k ústní části zkoušky studenti ze zvoleného odborného textu zpracují:

 • písemně: shrnutí (stačí v bodech) + seznam 3-5 klíčových slov
 • ústně: strukturovanou prezentaci (cca 5 min.)

Odborný text, shrnutí a klíčová slova odevzdávají studenti e-mailem na: jana.kralova.jc@ff.cuni.cz

Ústní část - probíhá prezenčně ve stejný den nebo po dohodě s vyučujícím v následujících dnech, nejpozději do týdne)

 • rozbor výsledku písemného testu
 • krátké představení studenta v cizím jazyce a rozhovor ve španělském jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu ve španělském jazyce a diskuze nad ním
 • intepretace úryvků vybraných z tohoto odborného textu vyučujícím (s důrazem na porozumění užitého jazyka – shrnutí, parafráze, překlad, výčet argumentů atd.)


Pro splnění ústní části zkoušky je nutné získat min. 50 %.

Kritéria hodnocení ústní části

 • struktura a obsah prezentace
 • plynulost projevu včetně správné/srozumitelné výslovnosti
 • přesnost vyjadřování (výběr a použití gramatických a lexikálních struktur)
 • interakce
 • interpretace úryvků


Odborný text (nově rozsah cca 20 NS)

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Text musí pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.), nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání). Nesmí obsahovat žádné vlastní poznámky či vpisky.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

 

Pro splnění celé zkoušky je nutné získat min. 60 %.

Vzorové testy viz https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411 

V případě nejasností doporučujeme vše konzultovat s odpovědným vyučujícím: https://jc.ff.cuni.cz/jazykove-centrum/vyucujici/jana-kralova/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK