PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Španělština pro obory FF - zkouška B2 - ASZSJ1000
Anglický název: Foreign Language - Spanish for FA Programmes - Exam B2
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : ASZSJ0001, ASZSJ0002
Je neslučitelnost pro: ASZSJ2000
Je záměnnost pro: ASZSJ2000, ASZRS0013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (20.09.2018)
Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti ve španělském jazyce na úrovni B2.
Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část - Pro úspěšné písemné složení je potřeba dosažení min.50% bodů z každé z následujících částí.
- poslech s porozuměním
- čtení s porozuměním
- gramaticko-lexikální test
- vlastní písemný projev

Ústní část
- rozbor výsledku písemné práce
- rozhovor ve španělském jazyce na téma blízké akademickému prostředí
- strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním
- překlad vybraných úryvků

Kritéria hodnocení ústní části
- plynulost projevu včetně správné/srozumitelné výslovnosti
- přesnost vyjadřování (výběr a použití gramatických a lexikálních struktur)
- obsah
- interakce
- překlad

Rozsah odborného textu 40 normostran.
Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Text musí pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.), nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání). <br>
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

Ústní část probíhá ve stejný den nebo po dohodě s vyučujícím v následujících dnech (cca do týdne).

Text se předkládá při prezenci, tj. na začátku písemné části. Nesmí obsahovat žádné vlastní poznámky či vpisky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK