PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Španělština pro obory FF - zkouška Akademické čtení - ASZSJ2000
Anglický název: Foreign Language - Spanish for FA Programmes - Exam Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Patří mezi: PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Zkouška z akademického čtení
Neslučitelnost : ASZSJ0001, ASZSJ0002, ASZSJ1000
Záměnnost : ASZRS0019, ASZSJ1000
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (21.12.2018)
Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace).
Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu v rozsahu 15–20 normostran a z ústní části.
Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti příslušnému vyučujícímu minimálně 3 dny před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS). Jméno zkoušejícího - viz daný termín v SIS.

Písemné podklady
• shrnutí cizojazyčného odborného textu (v češtině, cca 1 NS)
• vysvětlení klíčových slov v kontextu zvoleného odborného článku (cca 5 slov)

Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)
• rozbor písemných podkladů
• prezentace odborného textu
• vztah ke studovanému oboru
• přínos k dané problematice
• argumentace autora a její zhodnocení
• rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím

Odborný text (15–20 NS)
Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.
Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK