PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Španělština pro obory FF - zkouška Akademické čtení - ASZSJ2000
Anglický název: Foreign Language - Spanish for FA Programmes - Exam Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Patří mezi: PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Zkouška z akademického čtení
PVP Zkouška z druhého cizího jazyka
Neslučitelnost : ASZSJ0001, ASZSJ0002, ASZSJ1000
Záměnnost : ASZSJ1000, ASZSJ3050
Je záměnnost pro: ASZSJ0002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (15.09.2022)

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.
Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).
U zkoušky bude k dispozici 1 výkladový a 1 překladový slovník. Nově jsou povoleny i online slovníky. Vyučující zadá neznámý text v rozsahu 1-1,5 NS (může a nemusí obsahovat otázky). Po času na přípravu (15-20 minut) student prokazuje, nakolik porozuměl obsahu textu. Následuje pohovor o vlastním, studentem vybraném textu + rozbor (překlad) vybraného úryvku.

Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti příslušnému vyučujícímu minimálně 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS). Jméno zkoušejícího – viz daný termín v SIS.

Písemné podklady
• zvolený cizojazyčný odborný text v elektronickém formátu nebo naskenovaný v jednom souboru (10–20 NS) se základním bibl. údajem
• shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné pasáže textu (v češtině, cca 1 NS)
• vysvětlení základních pojmů textu (cca 5 slov – původní termín v jazyce, český ekvivalent a souvislejší vysvětlení v kontextu zvoleného textu)

Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)
• rozbor neznámého humanitně zaměřeného odborného textu (rozsah 1–2 NS, otázky k textu v češtině, důraz na globální porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy a struktury)
• prezentace domácí četby odborného textu (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
• rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím (důraz na detailní porozumění textu)

Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)
Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.
Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

NOVĚ od r.2021/2022 lze splnit tuto Zk "alternativně" absolvováním předmětu Španělština Akademické čtení ASZSJ3050 - viz anotace u tohoto předmětu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (16.09.2022)

CASTRO, F.: Uso de la gramática española. Nivel elemental, nivel intermedio, nivel avanzado. Edelsa, 2010.

Diccionario de Español para extranjeros, Ediciones SM, 2002.

Diccionario Esencial Santillana de la lengua española, Santillana, 1999.

DUBSKÝ, J., Rejzek, J.: Španělsko-český, česko-španělský slovník. Leda, 2008.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.: Comprensión escrita. En Clave ELE, 2005.

HAMPLOVÁ, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Academia, 1994.

MACÍNKOVÁ, O., MLÝNKOVÁ, L.: Učebnice současné španělštiny 1. díl. Computer Press, 2011. RODRÍGUEZ, M.: Leer en español. SGEL, 2004. SILES ARTÉS, J.: Curso de lectura conversación y redacción. SGEL, 2000. 

Zanotto Gonzáles María, Estrategias de lectura en lectores académicos expertos, Editorial académica española, 2012

Online zdroje:

http://praga.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm

https://cvc.cervantes.es/

www.elmundo.es www.elpais.com

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/

http://bibliotecas.csic.es/ https://slovniky.lingea.cz/spanelsko-cesky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (15.09.2022)
Studentky a studenti zašlou nejpozději 7 dní před zkouškou následující písemné podklady:
• zvolený cizojazyčný odborný text v elektronickém formátu nebo naskenovaný v jednom souboru (10–20 NS) se základním bibl. údajem
• shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné pasáže textu (v češtině, cca 1 NS)
• vysvětlení základních pojmů textu (cca 5 slov – původní termín v jazyce, český ekvivalent a souvislejší vysvětlení v kontextu zvoleného textu)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK