PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina II - ASZRS0002
Anglický název: Latin II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Prerekvizity : ASZRS0001
Záměnnost : AIT100015, ALTV00121, APG100139, APG302001, APG400075, ASZLJ0002
Je záměnnost pro: APG302001, APG100139, APG400075
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Během kurzu studenti utvrzují a prohlubují své znalosti latinské morfologie především ve slovesné oblasti a seznamují se se základními rysy latinské syntaxe (zejména participiální a infinitivní vazby). I nadále studenti pracují s jazykovými jevy, které je možno sledovat v jejich vývoji od latiny až do současných románských jazyků. V zájmu přípravy ke studiu historické mluvnice románských jazyků je pozornost věnována také vulgární latině.
Poslední úprava: PAUEE2AF (14.07.2016)
Literatura

Základní učební materiály budou studentům poskytnuty v kurzu.

 

Mluvnice a slovníky:

Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Novotný, F., Pražák, J.M., Sedláček, J.:  Latinsko-český slovník, Praha 1955 a řada dalších vydání.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia, 2014.
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

 

Doplňkové učebnice a pomůcky:

J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Latinsky snadno a rychle, učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. Praha, Karolinum, 2011.
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).
Seinerová, V.: Latina pro střední školy I. Praha, Fortuna 1997.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).Poslední úprava: PAUEE2AF (12.09.2017)
Požadavky ke zkoušce

Atestací kurzu Latina II je zkouška, skládající se z části písemné a části ústní. Podmínkou připuštění ke zkoušce je pravidelná účast v kurzu, příprava z hodiny na hodinu a splnění dílčích úkolů během semestru. Část písemná, jejíž absolvování předchází části ústní, přezkušuje znalosti latinské morfologie a ověřuje spolehlivé zvládnutí základních latinských syntaktických konstrukcí (a to bez použití slovníku - slovní zásoba je součástí testovaných znalostí). V ústní části zkoušky student prokazuje také zvládnutí obou variant latinské výslovnosti, a to na neznámém textu.

Poslední úprava: PAUEE2AF (15.09.2017)
Sylabus

Pokračování latinské morfologie (zejména slovesné - perfektní systém, deponentní slovesa), latinské participiální vazby a jejich překlad do češtiny, latinské infinitivní vazby, používání konjunktivů v klasické latině, gerundium, vulgární latina.

Poslední úprava: PAUEE2AF (12.09.2017)
Vstupní požadavky

Pro zápis do předmětu je vyžadováno splnění atestace kurzu Latina I - ASZRS0001. V odůvodněných případech může být tato atestace nahrazena prokázáním dostatečných znalostí prostřednictvím vstupního testu.

Poslední úprava: PAUEE2AF (12.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK