PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina pro obory FF - zkouška ZK+ - ASZLJ0001
Anglický název: Latin for FA Programmes - Exam ZK+
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3644
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Patří mezi: PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Indivividuální studijní povinnosti
PVP Zkouška z akademického čtení
PVP Zkouška z druhého cizího jazyka
Záměnnost : AGL100022, ALT100032
Je neslučitelnost pro: ASZLJ0002
Je záměnnost pro: AFS400009, ASZLJ0002, ADU100089, ADU100226, AFS100001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (08.09.2023)
Cílovou dovedností zkoušky ZK+ je čtení s porozuměním. Student se dokáže orientovat v autentickém latinském textu, porozumí globálnímu sdělení, označí klíčová slova a relevantní gramatické konstrukce. Disponuje základním souborem gramatických a lexikálních jazykových prostředků a je schopen pracovat s latinsko-českým slovníkem. Zvládá věcně, gramaticky a stylisticky adekvátní překlad daného textu z latiny do češtiny.

Na zkoušku se studenti mohou připravovat v základních i specializovaných kurzech Jazykového centra FF UK (doporučeno).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (26.01.2022)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Pech, J.: Latina pro gymnázia I, II. Praha, Leda 1994, 1996.

Užitečné odkazy:
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augusta.html
http://litterae.phil.muni.cz/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
https://www.lexilogos.com/latin_dictionnaire.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (08.09.2023)

Předmětem zkoušky je ověření požadované úrovně jazykových znalostí a dovedností. Předpokládá se úroveň absolventa kurzu pro středně pokročilé (viz sylabus kurzu Latina III) a specializované četby (viz sylabus kurzů Četba latinských pramenů, Četba latinských textů pro filosofy, historiky apod.).
Na zkoušku se mohou přihlásit i ti studenti, kteří se neúčastnili výuky ve vypisovaných kurzech latiny a připravovali se formou samostudia (nicméně příprava v kurzech se velmi doporučuje).

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní, v obou částech zkoušky je možné používat latinsko-český slovník.

1. část – písemná (120 minut): Neznámý text se slovníkem, orientace v textu a porozumění sdělení, překlad vybrané části textu, gramatické úkoly (zejm. syntaktického rázu). Viz autokorektivní testy Repetitio IV, V, VI v učebnici Ad fontes - Cursus Latinus (2014 a novější) a modelová zkouška na moodlu.

Pro postup k ústní části je třeba získat z písemné části minimálně 60 %.

2. část – ústní: Překlad známého textu se slovníkem, úryvek vybraný z předepsané domácí četby (na místě je poskytnuto přibližně 10 minut k přípravě). Studenti prokazují porozumění textu včetně pochopení gramatických struktur a znalosti slovní zásoby.

Předepsaná domácí četba přibližně v rozsahu 10 stran je vypisována po dohodě s vyučujícími kurzů Četby latinských pramenů a obměňována před každým zkouškovým obdobím.
Soubor textů je zveřejněn nejméně jeden měsíc před začátkem zkouškového období na webových stránkách JC a v SIS.

Na datum a hodinu ústní části zkoušky se studenti zapisují po písemné části zkoušky na základě časového rozpisu jednotlivých zkoušejících.

Vzorové testy: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3644 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK