PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Latina - AFS100001
Anglický název: Latin
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Jan Kalivoda
Záměnnost : AFS400009, ASZLJ0001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KALIJ2AF (08.02.2012)
V tomto kurzu studenti filozofie a religionistiky jako začátečníci studují latinu jako jazyk filozofických textů. Od samého počátku budou studenti pracovat s latinskými výroky a pasážemi z originálních textů a při jejich četbě a rozboru si budou postupně osvojovat veškerou latinskou morfologii a základy latinské syntaxe. Cílem je omezit na minimum čistě filologický přístup k výuce jazyka a soustředit se na detailní rozbor reálných latinských jazykových projevů. Tento přístup ovšem předpokládá aktivní a motivovanou reakci studentů.
Pokud se to ukáže možné, ve druhém semestru přejde výuka k četbě souvislého antického filozofického textu, významného v dějinách evropské filozofie.
Literatura
Poslední úprava: KALIJ2AF (08.02.2012)

J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny na základě latinských citátů, živých slov a rčení (vydáno v nakl. Karolinum roku 2011).
Další texty dodá vedoucí kursu podle potřeb studentů a postupu výuky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KALIJ2AF (08.02.2012)

V prvním semestru je atestací z předmětu zápočet, v němž bude písemnou i ústní formou kontrolována znalost probrané latinské gramatiky. Podmínkou k absolvování zápočtu bude zvládnutí základní latinské slovní zásoby v rozsahu souhrnného slovníku učebnice používané během výuky.
Ve druhém semestru je atestací z předmětu zkouška, která bude probíhat formou překladu předem připraveného filozoficky zaměřeného latinského textu a následné diskuse o gramatických jevech tímto zadaným textem exemplifikovaných .

Sylabus
Poslední úprava: KALIJ2AF (20.09.2012)

1) Úvod do předmětu, shrnutí tradice latiny jako jazyka filozofie v pozdní římské říši, raném středověku a ve vrcholné scholastice, doznívání jejího aktivního užívání ve filozofické literatuře renesance a baroka

2) Formy tradice latinských filozofických textů na přechodu od antiky ke středověku, osudy literární latiny v této době, výslovnost a grafická podoba latiny v historických souvislostech a v současném moderním úzu

3) Latina jako indoevropský jazyk, její základní systémové vlastnosti

4) Úvod do latinské jmenné flexe, latinská 1. a 2. deklinace

5) Úvod do latinské slovesné flexe, latinské indikativy prézentního kmene

6) Systém latinských adjektiv, dokončení studia lat. jmenné flexe - 3., 4. a 5. deklinace

7) Latinská zájmena

8) Slovesné tvary perfektního a supinového kmene

9) Tvoření a syntaktické využití latinských konjunktivů

10) Latinská participia a příbuzné tvary, jejich syntaktické využití

11) Latinské infinitivy a syntaktické využití infinitivních vazeb

12) Četba úvodních partií Boethiova latinského překladu Porfyriova díla "Eisagógé eis tás katégoriás Aristotelús"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK