PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Latina II - AGL100022
Anglický název: Latin course II
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Je záměnnost pro: ASZLJ0001
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (08.02.2022)
Kurz přímo navazuje na kurz Latina I. Jeho cílem je dále prohlubovat znalosti latinské morfologie a vybraných syntaktických jevů, s nimiž se studenti seznámili v kurzu Latina I, včetně doplňování znalostí výjimek a jevů marginálnějších, a dále rozšiřování aktivní slovní zásoby. Obsahem kurzu je jak teoretický výklad, tak praktické procvičování morfologických a základních syntaktických jevů, a to především formou překladu vět a kratších textů z latiny do češtiny.

Účast ve výuce povinná.

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=160


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (08.02.2022)

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na hodině a úspěšné složení závěrečného testu.

Součástí ústní zkoušky je ověření schopnosti na základě samostatné četby správně přeložit a vyložit latinský text v originále:

Res gestae Divi Augusti
Cornelius Nepos, Hannibal

Literatura
Poslední úprava: Eva Zezulková (11.09.2019)
Základní pomůcky:
vlastní (nepublikované) výukové materiály

Panhuis D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014.

Mikulová J., Syntax latinských vedlejších vět, Brno: Masarykova univerzita 2014.

Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 a další vyd.

Pražák J. M. - Novotný F. - Sedláček J., Latinsko-český slovník, Praha: SPN 1955 a další vyd.

Další odborná literatura:
Pinkster H., Oxford Latin Syntax, Vol. I: The Simple Clause, Oxford: OUP 2015.

Sommer F. - Pfister R., Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, I: Lautlehre, 4. Aufl., Heidelberg: Carl Winter 1974.

Neue F. - Wagener C., Formenlehre der lateinischen Sprache I-IV, 3. Aufl., Leipzig: Reisland 1903-1905.

Hoffmann J. B. - Szantyr A., Lateinische Syntax und Stilistik, München: Beck 1965.

Kühner R. - Stegmann C., Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Satzlehre I-II, Hannover: Hahn 1955.

Touratier Ch., Syntaxe Latine, Louvain-la-Neuve: Peeters 1994.

Menge H., Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, völlig neu bearbeitet von T. Burkard & M. Schauer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000.

Woodcock E. C., A New Latin Syntax, Eastbourne: Bristol Classical Press 2002 (a dřívější vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Eva Zezulková (11.09.2019)
Hlavní tematické okruhy:
systém latinských pádů (funkce a tvary, včetně výjimek)

latinský slovesný systém (včetně tvarů nepravidelných)

tvoření a stupňování adjektiv (včetně tvarů nepravidelných)

zájmena

číslovky základní, řadové, násobné a podílné

infinitivní vazby

participiální vazby

základní přehled latinských vedlejších vět

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK