PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Francouzština pro obory FF - zkouška B2 - ASZFJ1000
Anglický název: Foreign Language - French for FA Programmes - Exam B2
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Záměnnost : ASZFJ0001, ASZFJ0002
Je neslučitelnost pro: ASZFJ2000
Je záměnnost pro: ASZFJ2000, ASZFJ0002, ASZRS0012
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (21.09.2022)
Zkouška B2 ověřuje jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B2, potřebné jak v běžné komunikaci, tak v komunikaci v akademickém prostředí.

Student prokazuje dovednosti receptivní (poslech s porozuměním, četba s porozuměním) i dovednosti produktivní (vlastní písemný i ústní projev na dané téma).

Písemná část:

Čtení: Bez problémů rozumí jak publicistickým, tak i delším odborným textům pronášeným v normálním tempu (přednáška).
Poslech: Orientuje se v textu, má schopnost jak globálního, tak detailního porozumění textu. Spolehlivě pracuje s typy textů, které jsou relevantní pro jeho studium, a je schopen je dále využívat a zpracovávat (shrnutí, prezentace).
Písemný projev: Rozumí specifikům funkčních stylů a dokáže je vhodně použít ve vlastním písemném projevu. Dokáže napsat pojednání (esej), v němž nejen předává informace, ale i obhajuje nebo vyvrací určitý názor. V dopise dokáže zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Ústní část: Student prokazuje řečové dovednosti uplatňující se ve specifických profesních situacích (rozhovor o studijním oboru, prezentace odborného textu, vedení obecně i odborně zaměřené diskuse, vyjádření a obhájení vlastního názoru, schopnost argumentovat a adekvátně reagovat na položené otázky). Je vybaven potřebnými interkulturními znalostmi, které dokáže vhodně použít v konkrétních situacích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)

Literatura:

BAPTISTE, A., MARTY, R.: Réussir le DELF B2. Didier, 2010.
BOULARES, M., FREROT, J.-L.: Grammaire progressive du français. Avancé. CLE International.
BRETON, G., LEPAGE, S., ROUSSE, M.: Réussir le DELF B1. Didier, 2010.
CHARLES, R., WILLIAME, Ch., GROSSEMY, A.-S.: La communication orale. Nathan, 2015.
GOLIOT-LÉTÉ, A., MIQUEL, C.: Vocabulaire progressif du français. Intermédiaire. CLE International.
GRÉGOIRE, M.: Grammaire progressive du français. Intermédiaire. CLE International.
HENDRICH, J. a kol.: Francouzská mluvnice. Fraus, 2004.
MÈGRE, B., PORTELLI, S.: ABC TCF. CLE International, 2014.
MIMRAN, R., POISSON-QUINTON, S.: La compréhension écrite. CLE International.
MIQUEL, C.. Vite et bien 2. CLE International, 2018.
MIQUEL, C.: Vite et bien 1. CLE International, 2018.
MIQUEL, C.: Vocabulaire progressif du français. Avancé. CLE International.
PARIZET, M.-L.: ABC DELF B2. CLE International.

Online zdroje:

https://savoirs.rfi.fr/
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/journal-en-francais-facile
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707/objectif-niveau-francais/intermediaire-2-b2-2753
http://apprendre.tv5monde.com/ 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf
https://www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky
http://www.persee.fr/
https://www.cairn.info/ 


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (21.06.2023)

Zkouška se skládá se z písemné a ústní části.

Na celkovém hodnocení má písemná část podíl 60 % z celé zkoušky, ústní část 40 %.

 

Písemná část - probíhá prezenčně

 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev (dopis nebo esej)

Pro splnění písemné části zkoušky je nutné získat min. 60 %. Z každé části testu je stanoveno min. 50 %.

Při neúspěšném splnění jedné části testu je sice student klasifikován „neprospěl“ (známka 4), ale v opravném termínu může skládat pouze tu část, kterou v předchozím testu nesplnil. Dílčí oprava je možná pouze v rámci daného zkouškového období.

 

Nově k ústní části zkoušky studenti ze zvoleného odborného textu zpracují:

 • písemně: shrnutí + seznam 3-5 klíčových slov s jejich vysvětlením v kontextu daného textu
 • ústně: strukturovanou prezentaci (cca 5 min.)

Odborný text, shrnutí a klíčová slova odevzdávají studenti e-mailem na: kristyna.svorcova@ff.cuni.cz nejpozději 3 dny před konáním zkoušky.


Ústní část - probíhá prezenčně či po domluvě online (ve stejný den nebo po dohodě s vyučujícím v následujících dnech, nejpozději do týdne)

 • rozbor výsledku písemného testu
 • krátké představení studenta v cizím jazyce a rozhovor ve francouzském jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu ve francouzském jazyce a diskuse nad ním
 • intepretace úryvků vybraných z tohoto odborného textu vyučujícím (s důrazem na porozumění užitého jazyka – shrnutí, parafráze, překlad, výčet argumentů atd.)


Pro splnění ústní části zkoušky je nutné získat min. 50 %.

Kritéria hodnocení ústní části

 • struktura a obsah prezentace
 • plynulost projevu včetně správné/srozumitelné výslovnosti
 • přesnost vyjadřování (výběr a použití gramatických a lexikálních struktur)
 • interakce
 • interpretace úryvků


Odborný text (nově rozsah cca 20 NS)

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Text musí pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.), nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání). Nesmí obsahovat žádné vlastní poznámky či vpisky.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

 

Pro splnění celé zkoušky je nutné získat min. 60 %.

Vzorové testy viz https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411 

V případě nejasností doporučujeme vše konzultovat s odpovědným vyučujícím: https://jc.ff.cuni.cz/jazykove-centrum/vyucujici/svorcova-kristyna/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK