PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Francouzština pro obory FF - zkouška Akademické čtení - ASZFJ2000
Anglický název: Foreign Language - French for FA Programmes - Exam Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Patří mezi: PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Indivividuální studijní povinnosti
PVP Ověření pasivní zna. 2. svět. jaz.
PVP Zkouška z akademického čtení
PVP Zkouška z druhého cizího jazyka
Neslučitelnost : ASZFJ0001, ASZFJ0002, ASZFJ1000
Záměnnost : ASZFJ1000, ASZFJ3050
Je záměnnost pro: ASZFJ0002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)
Zkouška Akademické čtení ověřuje receptivní dovednost porozumění odborným cizojazyčným textům na úrovni B2/C1. Student prokazuje schopnost efektivní práce s odborným textem za pomoci různých čtecích technik (orientační, detailní a selektivní čtení). Dokáže text zasadit do kontextu studovaného oboru, porozumět základnímu smyslu textu jako celku a zachytit specifické informace všeobecného i odborného charakteru. V textu najde důležité podrobnosti, postoje i názory pisatele. Na základě textu prokazuje student znalost odborné slovní zásoby i gramatických struktur relevantních pro odborný text.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (24.01.2024)

Literatura:

PARIZET, M.-L.: ABC DELF B2. CLE International.
MÈGRE, B., PORTELLI, S.: ABC TCF. CLE International, 2014.
BOULARES, M., FREROT, J.: Grammaire progressive du français. Avancé. CLE International.
GRÉGOIRE, M.: Grammaire progressive du français. Intermédiaire. CLE International.
MIQUEL, C.: Vocabulaire progressif du français. Avancé. CLE International.
GOLIOT-LÉTÉ, A., MIQUEL, C.: Vocabulaire progressif du français. Intermédiaire. CLE International.
MIMRAN, R., POISSON-QUINTON, S.: La compréhension écrite. CLE International. P
RAVDOVÁ, M.: Francouzština pro pokročilé samouky. Leda, 2012.
HOŘEJŠÍ, V., NEUMANN, J. a kol.: Velký francouzsko-český slovník. Academia, 1992.

Online zdroje:

http://www.bonjourdefrance.com/preparation-delf/niveau-b2.html
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky
http://www.persee.fr/ (francouzský portál vědeckých textů)
https://www.cairn.info/ (portál převážně vědeckých textů, ale pozor, vyskytují se tam i články publicistické)
https://www.erudit.org/fr/ (kanadský portál vědeckých textů)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.

NOVĚ od r. 2021/22 lze splnit tuto zkoušku absolvováním předmětu Akademické čtení ASZFJ3050, který je s touto zkouškou v záměnnosti.

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).
Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti zkoušejícímu daného termínu nejpozději 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS).

Kontakty:
Mgr. Eva Popelková, Ph.D.: eva.popelkova@ff.cuni.cz
Mgr. Kristýna Švorcová: kristyna.svorcova@ff.cuni.cz

Písemné podklady

  • zvolený cizojazyčný odborný text v elektronickém formátu nebo naskenovaný v jednom souboru (10–20 NS) se základním bibl. údajem
  • shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné pasáže textu (v češtině, cca 1-2 NS)
  • vysvětlení základních pojmů textu (cca 5 slov – původní termín v jazyce, český ekvivalent a souvislejší vysvětlení v kontextu zvoleného textu)

Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)

  • rozbor neznámého humanitně zaměřeného odborného textu (rozsah 1–2 NS, otázky k textu v češtině, důraz na globální porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy a struktury)
  • prezentace domácí četby odborného textu (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
  • rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím (důraz na detailní porozumění textu)

Ústní část probíhá prezenčně (po dohodě s vyučující i mimo oficiálně vypsané termíny).
Je u ní povolen jak papírový, tak i online slovník (notebook si zajistí sám student).

Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)

Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.
Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.
Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

Vzorové testy viz https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK