PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro romanisty - jednooborové - ASZRS0012
Anglický název: French for Romance Language Students
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Jančík
Vyučující: Mgr. Martin Neudörfl
Záměnnost : AFR300011, ASZFJ0002, ASZFJ1000
Je záměnnost pro: ASZRS0018
Ve slož. záměnnosti pro: ASZRS0015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Dvousemestrální předmět Francouzština pro romanisty je přednostně určen pro studenty Ústavu románských studií studující jiné obory než Francouzskou filologii (jde o kurz typu "povinný druhý románský jazyk"), je však přístupný i ostatním studentům FF, FHS a FSV. Jde o kurz pro začátečníky pokrývající znalosti úrovní A1 až A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Cílem předmětu je seznámit studenty ostatních romanistických oborů v základních obrysech s francouzštinou tak, aby byli nadále schopni své znalosti samostatně rozvíjet a použít je jednak v reálných životních situacích, především však ve svém studiu a pozdější vědecké práci (komparatistický základ, četba jazykovědných pojednání aj.). Během dvou semestrů by měli studenti ovládnout úroveň A1-A2 (viz výše Anotace) a porozumět principům výstavby francouzského jazyka ve srovnání s konkrétními románskými jazyky, které tvoří hlavní náplň jejich studia.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Neudörfl (09.10.2017)

AKYÜZ, A; SHAHMAEI B.-B. Les 500 exercices de grammaire A1. Paris: Hachette, 2005

DUBOIS, A.-L.; TAUZIN, B. Objectif Express A1/A2. Paris: Hachette, 2006

DUBOIS, A.-L.; TAUZIN, B. Objectif Express A1/A2. Cahier d´activités. Paris: Hachette, 2006

MIQUEL, C. Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant. Paris: CLE International, 2002

PRAVDOVÁ, M.; PRAVDA, M. Francouzština nejen pro samouky. LEDA, 2007

PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. LEDA, 2006

ZETTLOVÁ, M.; BAUDINET, M. Cvičebnice francouzské gramatiky. Praha: Polyglot, 1997

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Při výuce jsou kombinovány přímé i nepřímé metody, tomu odpovídá také využívání francouzštiny i češtiny jako výukového jazyka. Procvičovány jsou stejně tak základní mluvnické struktury jako i komunikativní dovednosti, překlad, porozumění původnímu mluvenému textu aj. Vzhledem k tomu, že předmět je koncipován pro studenty jiných románských oborů, je předpokládána znalost základních struktur společných všem románským jazykům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Neudörfl (09.10.2017)

Předmět Francouzština pro romanisty je dvousemestrální.

Docházka v ZS i LS je povinnáStudent může v rámci jednoho semestru zameškat maximálně tři hodiny.

Zimní semestr je zakončen zápočtem, který se uděluje za aktivní účast na hodinách a za úspěšné složení písemného zápočtového testu z látky probrané v průběhu semestru (minimum pro udělení zápočtu je 70% úspěšnost v testu, student má dva pokusy).

Letní semestr je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Pro připuštění k ústní části zkoušky musí student nejprve úspěšně složit část písemnou, jež se sestává z písemného testu z látky probrané v průběhu kurzu (minimum pro připuštění k ústní části zkoušky je 70% úspěšnost v testu, student má dva pokusy).

Ústní část zkoušky se sestává z 1) četby vybraného textu ve francouzštině (student má prokázat ovládnutí francouzské výslovnosti a schopnost porozumět jednoduchému textu ve francouzštině), dále 2) rozhovoru ve francouzštině na vybrané téma (student má prokázat schopnost aplikace gramatických prostředků a lexika osvojených v průběhu kurzu) a 3) rozhovoru v češtině na vybrané téma týkající se francouzského jazyka (student , jakožto romanista, prokázat hlubší povědomí o francouzském jazyce a frankofonním světě).

Francouzský text určený k četbě a téma rozhovoru ve francouzštině si student náhodně vylosuje v průběhu zkoušky. Okruhy otázek k rozhovoru v češtině, z nichž si student vylosuje nejméně jeden, jsou dopředu stanoveny, viz níže:

1. Frankofonie (frankofonní země, historický kontext, OIF etc.)

2. klasifikace francouzštiny (fonologie, morfologie, syntax)

3. historický vývoj francouzského jazyka

4. jazyková situace ve Francii (minoritní jazyky, jazyková politika etc.)

5. srovnání francouzštiny s jiným románským jazykem (fonologie, morfologie, syntax etc.)

V průběhu zkoušky má student po vylosování textu, témat a otázek minimálně 15 minut na přípravu na potítku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Neudörfl (09.10.2017)

Předpokládaný rozsah látky k probrání v zimním semestru:

Lexikální okruhy: základní fráze v rámci společenské konverzace, osobní informace (rodina, profese, atd.), telefonování, cestování, popis bytu / domu, umístění v prostoru (předložky a adverbia místa a jejich užití), číslovky 0-1000.

Mluvnice: základy francouzské výslovnosti; francouzské hláskování; člen určitý/neurčitý a jejich užití; samostatná osobní zájmena a jejich užití; konjugace sloves I.-III. třídy (vč. typu espérer); konjugace nepravidelných sloves être, avoir, aller, faire, partir, venir,prendre, vouloir, savoir, pouvoir, devoir; tvoření slovesného záporu; tvoření otázky; tvoření vět se jmenným přísudkem; opisný čas budoucí (futur proche); passé composé; tvoření plurálu substantiv a adjektiv; tvoření feminina; nesamostatná posesivní zájmena; posesivní vazby s předložkou de; užití místních předložek à/dans/en/de; užití výrazu il y a; stahování předložky à se členem určitým; předmětná zájmena le/la/les.

Předpokládaný rozsah látky k probrání v letním semestru:

Lexikální okruhy: potraviny a nápoje, výrazy množství a jejich užití, CV, popis pracovního místa, udání směru, popis lidského těla, zdraví a nemoci, popis předmětů, popis vzhledu osob.

Mluvnice: stahování předložky de se členem určitým; dělivý člen a jeho užití; předložka de po výrazech množství; neurčité zájmeno subjektu on; nesamostatná a samostatná demonstrativa; tázací zájmena; komparativ adjektiv; vazba venir de a její užití; nesamostatná osobní zájmena v přímém i nepřímém předmětu;  imperativ (včetně užití osobních zájmen v přímém/nepřímém předmětu); kondicionál přítomný; zvratná slovesa; zájmenná příslovce en, y;  nepravidelná slovesa savoir, connaître, produire, obtenir, mettre, sortir, ouvrir; future simple; slovosled s důrazem na postavení adjektiva a na pořadí přímého / nepřímého předmětu; užití si po záporné otázce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Předmět je určen začátečníkům, není tedy požadována žádná vstupní znalost francouzštiny. Vzhledem k tomu, že předmět je koncipován především pro studenty jiných románských oborů, je předpokládána (resp. je výhodou) znalost jiného románského jazyka.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Předmět v současné době není kapacitně omezen. Vzhledem k neočekávaně velkému zájmu a přeplnění kurzu se od příštího roku počítá s omezením kapacity na 20 studentů a s přednostním zápisem studentů Ústavu románských studií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK