PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Francouzština pro romanisty - jednooborové - ASZRS0012
Anglický název: French for Romance Language Students
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Jančík
Záměnnost : AFR300011, ASZFJ0002, ASZFJ1000
Je záměnnost pro: ASZRS0018
Ve slož záměnnosti pro: ASZRS0015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Dvousemestrální předmět Francouzština pro romanisty je přednostně určen pro studenty Ústavu románských studií studující jiné obory než Francouzskou filologii (jde o kurz typu "povinný druhý románský jazyk"), je však přístupný i ostatním studentům FF, FHS a FSV. Jde o kurz pro začátečníky pokrývající znalosti úrovní A1 až A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Cílem předmětu je seznámit studenty ostatních romanistických oborů v základních obrysech s francouzštinou tak, aby byli nadále schopni své znalosti samostatně rozvíjet a použít je jednak v reálných životních situacích, především však ve svém studiu a pozdější vědecké práci (komparatistický základ, četba jazykovědných pojednání aj.). Během dvou semestrů by měli studenti ovládnout úroveň A1-A2 (viz výše Anotace) a porozumět principům výstavby francouzského jazyka ve srovnání s konkrétními románskými jazyky, které tvoří hlavní náplň jejich studia.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.10.2013)

Základní:

DUBOIS, A.-L.; TAUZIN, B. Objectif Express A1/A2. Paris. Hachette. 2006.

DUBOIS, A.-L.; TAUZIN, B. Objectif Express A1/A2. Cahier d´activités. Paris. Hachette. 2006.

Doplňková:

MIQUEL, C. Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant. Paris. CLE International. 2002.

AKYÜZ, A; SHAHMAEI B.-B. Les 500 exercices de grammaire A1. Paris. Hachette. 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Při výuce jsou kombinovány přímé i nepřímé metody, tomu odpovídá také využívání francouzštiny i češtiny jako výukového jazyka. Procvičovány jsou stejně tak základní mluvnické struktury jako i komunikativní dovednosti, překlad, porozumění původnímu mluvenému textu aj. Vzhledem k tomu, že předmět je koncipován pro studenty jiných románských oborů, je předpokládána znalost základních struktur společných všem románským jazykům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.10.2013)

Předmět Francouzština pro romanisty je dvousemestrální, každý semestr je zakončen zápočtem. Zápočet je udělován za:

1)      aktivní účast na hodinách

2)      zápočtový test

Součástí zápočtových testů jsou diktát a/nebo přepis slov dle hláskování a/nebo poslechové cvičení, mluvnická cvičení, lexikální a překladová cvičení, samostatný písemný projev. Předpokládaný rozsah učiva pro jednotlivé zápočtové testy:

ZS - lekce 1-5 z učebnice Objectif Express A1/A2 a další učivo probrané v kurzu nad rámec učebnice (viz také níže Sylabus).

LS - lekce 6-10 z učebnice Objectif Express A1/A2 a další učivo probrané v kurzu nad rámec učebnice (viz také níže Sylabus).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.10.2013)

Předpokládaný rozsah látky k probrání v zimním semestru:

Lekce 1-5 z učebnice Objectif Express A1/A2 (viz níže oddíl Literatura) a některá další témata nad rámec učebnice.

Lexikální okruhy: základní fráze v rámci společenské konverzace, osobní informace (rodina, profese, atd.), telefonování, cestování, popis bytu / domu, umístění v prostoru (předložky a adverbia místa a jejich užití), číslovky 0-1000.

Mluvnice: základy francouzské výslovnosti; francouzské hláskování; člen určitý/neurčitý a jejich užití; samostatná osobní zájmena a jejich užití; konjugace sloves I.-III. třídy (vč. typu espérer); konjugace nepravidelných sloves être, avoir, aller, faire, partir, venir,prendre, vouloir, savoir, pouvoir, devoir; tvoření slovesného záporu; tvoření otázky; tvoření vět se jmenným přísudkem; opisný čas budoucí (futur proche); passé composé; tvoření plurálu substantiv a adjektiv; tvoření feminina; nesamostatná posesivní zájmena; posesivní vazby s předložkou de; užití místních předložek à/dans/en/de; užití výrazu il y a; stahování předložky à se členem určitým; předmětná zájmena le/la/les.

Předpokládaný rozsah látky k probrání v letním semestru:

Lekce 6-10 z učebnice Objectif Express A1/A2 a některá další témata nad rámec učebnice.

Lexikální okruhy: potraviny a nápoje, výrazy množství a jejich užití, CV, popis pracovního místa, udání směru, popis lidského těla, zdraví a nemoci, popis předmětů, popis vzhledu osob.

Mluvnice: stahování předložky de se členem určitým; dělivý člen a jeho užití; předložka de po výrazech množství; neurčité zájmeno subjektu on; nesamostatná a samostatná demonstrativa; tázací zájmena; komparativ adjektiv; vazba venir de a její užití; nesamostatná osobní zájmena v přímém i nepřímém předmětu;  imperativ (včetně užití osobních zájmen v přímém/nepřímém předmětu); kondicionál přítomný; zvratná slovesa; zájmenná příslovce en, y;  nepravidelná slovesa savoir, connaître, produire, obtenir, mettre, sortir, ouvrir; future simple; slovosled s důrazem na postavení adjektiva a na pořadí přímého / nepřímého předmětu; užití si po záporné otázce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Předmět je určen začátečníkům, není tedy požadována žádná vstupní znalost francouzštiny. Vzhledem k tomu, že předmět je koncipován především pro studenty jiných románských oborů, je předpokládána (resp. je výhodou) znalost jiného románského jazyka.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2011)

Předmět v současné době není kapacitně omezen. Vzhledem k neočekávaně velkému zájmu a přeplnění kurzu se od příštího roku počítá s omezením kapacity na 20 studentů a s přednostním zápisem studentů Ústavu románských studií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK