PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická mluvnice: souborná zkouška - AAA130188
Anglický název: English Grammar: Final Exam
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230197
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (11.03.2024)
Zkouška je závěrečnou souhrnnou atestací z předmětů Anglická mluvnice: morfologie I a II a Anglická mluvnice: syntax. Před zkouškou je tedy nutné mít splněné všechny tři atestace z příslušných předmětů. Zkouška je písemná. Zkouška je zaměřena na:
1) zvládnutí formální morfologie slovních druhů a jejich kategorií
2) zvládnutí identifikace probraných syntaktických konstrukcí a popis jejich funkce v textu.
3) celkový formální a funkční popis probraných morfo-syntaktických jednotek a jejich kontrastivní popis

Vypracování zkoušky je z části v češtině, z části v angličtině.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (11.03.2024)

Předmět není možné opakovat.

Na předmět se nevztahuje povinnost složit atestaci nejpozději do konce následujícího akademického roku od zápisu do IS. Je povoleno pozdější složení kontroly studia předmětu (atestace). 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (05.02.2022)

Základní literatura:

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student’s Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

 

Rozšiřující literatura:

Biber, D. et al.  Grammar Spoken and Written English, John Benjamins, 2021.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (11.03.2024)

Tematické okruhy:

 1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy: morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.
 2. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.
 3. Kategorie substantiva - počitatelnost.
 4. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.
 5. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.
 6. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.
 7. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.
 8. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba, dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální), slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).
 9. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční a epistemické.
 10. Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynamičnost, teličnost).
 11. Kategorie anglického slovesa - rod. Prostředky tvoření pasiva. Funkce užití pasiva.
 12. Kategorie anglického slovesa - způsob. Slovesné formy vyjadřující způsob. Význam způsobu.
 13. Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.
 14. Kategorie anglického slovesa - čas. Formy prosté a průběhové. Vyjadřování přítomnosti a současnosti, minulosti a předčasnosti, budoucnosti a následnosti.
 15. Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjadřování deiktické, generické, anaforické reference.
 16. Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a reciproční.
 17. Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací.
 18. Zájmena neurčitá. Typy kvantifikátorů a druhy reference.
 19. Adjektivum. Stupňování. Atributivní a predikativní adjektiva.
 20. Adverbium. Tvoření příslovcí. Stupňování příslovcí.
 21. Syntaxe: věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce) , věty rozkazovací a přací.
 22. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.
 23. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.
 24. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.
 25. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).
 26. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.
 27. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).
 28. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.
 29. Vedlejší věty obsahové (oznamovací, tázací a rozkazovací), vztažné (substantivní a adjektivní), příslovečné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK