PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fonetika a fonologie angličtiny II - AAA130022
Anglický název: Phonetics and Phonology of English II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 78 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Mgr. Lea Tylečková
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Neslučitelnost : AAA110020, AAA130020
Prerekvizity : AAA130021
Záměnnost : AAA130020
Z//Je záměnnost pro: AAA230022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)
Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V této druhé části je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a vázání v plynulém mluvním projevu. Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.
Seminární část kurzu pokračuje v rozvíjení transkripčních a poslechových analýz standardní britské i vlastní výslovnosti.

http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Požadavky k zápočtu: min. 70% docházka a aktivní účast v seminářích, 1 transkripční test, odevzdání seminární práce (transkripční a poslechová analýza).
Pro složení zápočtu je jeden opravný termín.
Požadavky ke zkoušce: dva transkripční testy, ústní prezentace jednoho tématu, správná výslovnost na segmentální a prozodické úrovni.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (20.10.2017)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Praha: Karolinum.

Wells, J. C. (2006). English Intonation: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (12.03.2017)

* Rozpis hlavních témat:

Tok spojité řeči, předělové jevy

Melodický inventář angličtiny

Intonační struktura promluvového úseku

Funkce intonace

Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce a neutralizace systémových protikladů

Slabé formy gramatických slov

Slovní přízvuk

Přízvuk v lexikálních derivacích a kompozitech

Rytmická struktura promluvy a eurytmie


Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK