PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie angličtiny II - AAA130022
Anglický název: Phonetics and Phonology of English II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Neslučitelnost : AAA110020, AAA130020
Prerekvizity : AAA130021
Záměnnost : AAA130020
Je záměnnost pro: AAA230022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (12.03.2017)

Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V této druhé část je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a vázání v plynulém mluvním projevu. Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.
Seminární část kurzu pokračuje v rozvíjení transkripčních a poslechových analýz standardní britské i vlastní výslovnosti.

Požadavky k zápočtu: min. 70% docházka a aktivní účast v seminářích, 1 transkripční test, odevzdání seminární práce (transkripční a poslechová analýza).
Pro složení zápočtu je jeden opravný termín.
Požadavky ke zkoušce: dva transkripční testy, ústní prezentace jednoho tématu, správná výslovnost na segmentální a prozodické úrovni.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.

http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (04.10.2016)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. 
                Third / Fourth Edition. Cambridge: CUP.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. 
                Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. 
                Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. 
                Harlow: Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (12.03.2017)

* Rozpis hlavních témat:

Tok spojité řeči, předělové jevy

Melodický inventář angličtiny

Intonační struktura promluvového úseku

Funkce intonace

Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce a neutralizace systémových protikladů

Slabé formy gramatických slov

Slovní přízvuk

Přízvuk v lexikálních derivacích a kompozitech

Rytmická struktura promluvy a eurytmie


Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK