PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - AAA130020
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AAA130022, AAA130021
Je záměnnost pro: AAA130022, AAA130021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. Studenti se seznámí
se systémem anglických hlásek z hlediska artikulačního a percepčního, hledisko akustické je zmiňováno spíše okrajově,
hledisko funkční především v souvislosti se srovnáváním hlavních anglických dialektů. Současně s popisem jednotlivých
zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. V oblasti suprasegmentálních jevů je
důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a
resylabifikace v plynulém mluvním projevu. Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Základní studijní literatura:
Roach, P., English Phonetics and Phonology (Third Edition. Cambridge: CUP, 2000)

Volín, J., IPA-Based Transcription for Czech Students of English (Praha: Karolinum, 2002)

Wells, J.C., Longman Pronunciation Dictionary (Harlow: Longman, 1990)

Yavas, M., Applied English Phonology (Oxford: Blackwell Publishing, 2006)

Další odborná literatura:
Catford, J.C., A Practical Introduction to Phonetics. (Oxford: OUP, 1988)

Cruttenden, A., Gimson's Pronunciation of English (London: Edward Arnold, 1994)

O'Connor, J.D., Better English Pronunciation (Second edition. Cambridge: CUP, 1980)

Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny (Praha: Karolinum, 1994) s. 21-169

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Rozpis hlavních témat:
Předmět fonetiky jako vědního oboru

Zvuková stránka komunikačního procesu

Řečové orgány

Samohláskový systém, samohlásky základní

Diftongy, samohlásky modifikované

Souhláskový systém, fonetické rysy

Explozívy

Frikativy

Afrikáty a nazály

Aproximanty

Asimilace a koartikulace

Elize hlásek

Tok spojité řeči, předělové jevy

Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce - střední středová samohláska

Neutralizace systémových protikladů

Slabé formy synsémantických slov

Slovní přízvuk - zvuková podstata, distribuce

Přízvuk v lexikálních derivacích

Přízvuk v lexikálních kompozitech

Rytmická výstavba promluvy

Metrická struktura jazyka a eurytmie

Melodický inventář angličtiny

Intonační struktura promluvového úseku

Jazykové funkce intonace

Afektivní funkce intonace

Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK