PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj anglického jazyka I - AAA10030A
Anglický název: History of the English Language I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130071
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Neslučitelnost : AAAE0030A, AAA100300, AAA130071
Prerekvizity : AAA100080
Záměnnost : AAA100300, AAA130071
Je neslučitelnost pro: AAA130071
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)
Prednáškový kurs se v prehledu zabývá vnejšími i vnitrními dejinami anglictiny s durazem jednak na nejvýznamnejší sociální
a kulturne-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na promenu jazykového systému v souvislostech lingvistické typologie.
Duraz je položen predevším na období staroanglické (7.-11. století), stredoanglické (11.- 15. století) a rane novoanglické
(16.-18. století). Každé historické údobí se probírá v souvislostech sociolingvistických; vztahu zvuku a písma;
morfologického vývoje; syntaktického vývoje; struktury lexika a slovotvorby. Smyslem kursu je zprostredkovat studentum
pochopení základních diachronních souvislostí a a prirozene tak doplnovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají
synchronním popisem anglictiny. Práce v seminári zahrnuje jak cetbu a filologickou analýzu historických textu, tak
prezentaci vybraných teoretických problému z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve
cviceních.
Literatura -
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

PBarber, Charles: The English Language. A Historical Introduction. Cambridge University Press 1993.

Baugh, A.C., Cable T., A History of the English Language, 1992.

Campbell, Lyle: Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 1998 (selected chapters).

Cser, A., An Outline of the History of the English Language, Pázmány Péter Catholic University, Pilicsaba, 2003.

Fisiak, Jacek: An Outline History of English. Vol. 1: External History. Poznan 1995.

Freeborn, Dennis: From Old English to Standard English. A Coursebook in Language Variation Across Time. 3rd ed., Macmillan, 2003.

Gelderen, Elly: A History of the English Language. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2006.

Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, Faculty of Arts, University of Ostrava, 2007.

Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Harcourt Brace, 1996.

Vachek, Josef: Standard English in Historical Perspective. SPN 1991 (mimeographed).

Vachek, Josef: English Past and Present: An Introductory Course. SPN 1991 (mimeographed).

Topic-related worksheets and secondary readings (to be distributed in the course of the semester)

Metody výuky -
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

p?ednáška a seminá?

Sylabus -
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

Zimní semestr - témata:

1. Zm?na a variace v jazyce. Základní chronologie d?jin angli?tiny.

2. Zdroje elektronické a ostatní. Praktický úvod.

3. Jazyková typologie jako metodologický rámec pro výklad d?jin jazyka.

4. Germánská východiska staré angli?tiny.

5. Morfologie staré angli?tiny. Prom?ny struktury anglického slova v ?ase.

6. Staroanglická syntax.

7. Staroanglická slovní zásoba a tvo?ení slov.

8. St?ední angli?tina: sociolingvistické pozadí.

9. Slovní zásoba st?ední angli?tiny.

10. Morfologie st?ední angli?tiny.

11. Syntax st?ední angli?tiny.

12. Tvo?ení slov ve st?ední angli?tin?.

13. St?edoanglický pravopis.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK