PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Morfologie - AAA100080
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)
přednáška:
Kurs funkční morfologie soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje
kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. U slovesa se vychází z formální, sémantické a syntaktické
klasifikace sloves. Modální slovesa se popisují v rámci epistemické a dispoziční modality, lexikální slovesa se zřetelem
k jednotlivým slovesným kategoriím. Druhý semestr je věnován zčásti slovesům a dále ostatním slovním druhům:
zájmenům, adjektivům, příslovcím, předložkám a spojkám.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
Literatura -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

základní literatura:

Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie sou?asné angli?tiny. Sbírka cvi?ení, p?íklad? a text? k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.

Dušková, L. et al., Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, Praha: Academia, 2006.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

rozši?ující literatura:

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Metody výuky -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

zimní semestr

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfém?, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.

2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací zn?losti, alternací samohlásky a alternací p?ízvuku.

3. Kategorie substantiva - ?íslo. Pravidelné a nepravidelné prost?edky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty ?ísla.

4. Kategorie substantiva - po?itatelnost.

5. Kategorie substantiva - ur?enost. Prost?edky vyjad?ování ur?enosti, druhy reference.

6. Kategorie substantiva - ur?enost. Ur?enost u vlastních jmen. Nereferen?ní užití substantiv.

7. Kategorie substantiva - rod. P?irozený rod anglických substantiv. Gramatické prost?edky vyjád?ení rodu. Personifikace.

8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvo?ení. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a ?ídícím substantivem. Vyjád?ení pádových vztah? analytickými prost?edky.

9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.

10. D?lení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).

11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, p?edložková).

12. Modální slovesa - vyjad?ování modality dispozi?ní.

13. Modální slovesa - vyjad?ování modality epistemické.

letní semestr

1. Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynami?nost, teli?nost). Kategorie anglického slovesa - rod. Prost?edky tvo?ení pasiva. Funkce užití pasiva.

2. Kategorie anglického slovesa - zp?sob. Slovesné formy vyjad?ující zp?sob. Význam zp?sobu.

3. Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.

4. Kategorie anglického slovesa - ?as. Formy prosté a pr?b?hové. Vyjad?ování p?ítomnosti a sou?asnosti.

5. Kategorie anglického slovesa - ?as. Vyjad?ování minulosti a p?ed?asnosti.

6. Kategorie anglického slovesa - ?as. Vyjad?ování budoucnosti a následnosti.

7. Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjad?ování deiktické, generické, anaforické reference.

8. Zájmena p?ivlast?ovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a recipro?ní.

9. Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací.

10. Zájmena neur?itá. Typy kvantifikátor? a druhy reference.

11. Adjektivum. Stup?ování. Atributivní a predikativní adjektiva.

12. Adverbium. Tvo?ení p?íslovcí. Stup?ování p?íslovcí.

13. P?edložky jednoduché a složené. Sémantika p?edložek. P?edložkové vazby. Spojky jednoduché a složené.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK