Research Methodology I - OPNS3S123A
Title: Metodologie výzkumu I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Co-requisite : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A
Is co-requisite for: OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S133A, OPNS3S107A, OPNS3S106A, OPNS3S105A
Is pre-requisite for: OPNS3S124A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.09.2020)
The course prepares students for the independent performance of qualitative and quantitative research in pedagogy, in connection with the solution of the diploma task. It develops students' ability to formulate the problem, set the goals of the research investigation, choose adequate procedures and methods of processing consider the nature of outputs, benefits and eventually possibilities of using the results. Principles of qualitative and quantitative research, paradigms, theoretical methods of science, inductive and deductive procedures and ethical aspects of research are presented. Qualitative and quantitative approaches to solving research problems in special education are compared.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.09.2020)

The aim is to understand basic pedagogical researches, to master basic concepts and methodological procedures of research surveys, to recognize aspects of quantitative and qualitative research, to understand their diversity, to wash inappropriate methodological procedures for their own final work.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (13.09.2023)
Přímá výuka 24 celkem
Přednášky: 12 hodin
Cvičení: 12 hodin
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 3 hodin
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin
Plnění předmětu 5 hodin
Příprava na zápočet 13 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2020)

Povinná literatura:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2.

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2010, ISBN 978-80-7315-185-0.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004, ISBN 80-7178 820-1.

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce.Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc: Universita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0765-5.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách.Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

ŠVAŘÍCEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-73678-313-0

Doporučená literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat.Praha : Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha :PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-56-0.

WALKER, I.; O. NOVÁK. Výzkumné metody a statistika. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.

Syllabus -
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.09.2020)
  • Basis and principles of qualitative and quantitative research.
  • Science, paradigms, theoretical methods of science, inductive and deductive approaches.
  • Topic-problem-research question.
  • Constructs and concepts, role of hypotheses, validity of research.
  • Types of basic research plans, comparison of qualitative and quantitative procedures.
  • Ethical aspects of research.
  • Research sample selection. Techniques and tools for quantitative data acquisition, reliability.
  • Qualitative research, case studies in special education
  • Interpretation of analysis results. Research report results.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.09.2020)

Student pracuje s využitím elektronické podpory v MOODLE. Podmínkou zakončení je splnění všech zadaných úkolů.