SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Morphology of Czech Language - OKBC2C106A
Title: Morfologie českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Pre-requisite : OKBC2C101A
Is pre-requisite for: OKBC2C109A, OKBC2C110A, OKBC2C114A
Is interchangeable with: OPBC2C106A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)
Traditional (inflectional) morphology and functional morphology. Basic terms. Morphological categories. Parts of speech (word-classes. Declension and verbal conjugation. The dynamics of Czech morphological system.
Descriptors - Czech
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4260-4.

ADAM, R. et al. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4431-8.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. (též i vydání z roku 2000)

KARLÍK, P., a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2., opr. vyd. Praha: NLN, 2012. 799 s. ISBN 978-80-7106-624-8.

PETR, J., a kol. Mluvnice češtiny. [Díl] 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. 536 s.

ŠTÍCHA, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

 

V semináři může být zadávána ke studiu další literatura.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (29.01.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. 

Obsah zkouškového testu: 1. morfematika, 2. morfologický rozbor, 3. formální tvarosloví, 4. funkční tvarosloví

V testu je nutno dosáhnout úspěšnosti 70 %.

 

Termíny zkoušky: budou upřesněny v průběhu semestru, jisté jsou dva termíny květnové, dva červnové, jeden červencový a jeden zářijový.

 

Literatura:

1. Morfematika: ADAM et al., 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 14-41

2. Funkční tvarosloví: ADAM, 2017 (Příručka k morfologii češtiny)

3. Formální tvarosloví: ČECHOVÁ et al., 2000 (Čeština - řeč a jazyk), s. 174-242 (kapitola 6: Soustava tvarů slov /Formální tvarosloví/)

4. Morfologický rozbor: ADAM et al. 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 67-86

K procvičování lze využít i příručku ADAM et al., 2014

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky.

Základní pojmy formální morfologie.

Morfematika, morfonologie.

Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace.

Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů.

Morfologické kategorie.

Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám.

Variantnost a stylová charakteristika morfologických prostředků.

Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému.

Morfologický pravopis.

Morfologická analýza textu.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (29.01.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. Docházka na seminář není kontrolována.

Bližší informace o seminárním a zkouškovém testu viz Požadavky ke zkoušce.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html