SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Morphology of Czech Language - OPBC2C106A
Title: Morfologie českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBC4C022A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2C101A
Interchangeability : OKBC2C106A
Is pre-requisite for: OPBC2C109A, OPBC2C114A, OPBC2C110A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)
Traditional (inflectional) morphology and functional morphology. Basic terms. Morphological categories. Parts of speech (word-classes. Declension and verbal conjugation. The dynamics of Czech morphological system.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (16.02.2021)

V případě nutnosti distanční výuky budou semináře dr. Nedvědové i dr. Sojky probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams, a to na univerzitní doméně (@cuni.cz).

Link na on-line semináře obdrží studenti prostřednictvím mailu v SIS od vedoucích jednotlivých seminářů.

 

Seminář/"tým" dr. Nedvědové má kód pw896f6, on-line semináře se budou (až do odvolání distanční výuky) konat na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4479c69479c443929e924f88ae567111%40thread.tacv2/1613050396295?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2252183a73-d636-4d82-97c5-931ce3fbc9bc%22%7d

 

Seminář dr. Sojky (Morfologie českého jazyka) má kód k5dd1c2. On-line semináře se budou (až do odvolání distanční výuky) konat přesně podle rozvrhu, a to na následujících odkazech:

Pondělní paralelky (14.25-15.55 i 16.15-17.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefd432da5cff41bba6371d83e7357804%40thread.tacv2/1613473260715?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Středeční paralelky (10.45-12.15 i 12.35-14.05):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefd432da5cff41bba6371d83e7357804%40thread.tacv2/1613473837915?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Čtvrteční paralelka (10.45-12.15):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefd432da5cff41bba6371d83e7357804%40thread.tacv2/1613483263877?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4260-4.

ADAM, R. et al. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4431-8.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. (též i vydání z roku 2000)

KARLÍK, P., a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2., opr. vyd. Praha: NLN, 2012. 799 s. ISBN 978-80-7106-624-8.

PETR, J., a kol. Mluvnice češtiny. [Díl] 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. 536 s.

ŠTÍCHA, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

 

V semináři může být zadávána ke studiu další literatura.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (19.02.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. 

Obsah zkouškového testu: 1. morfematika, 2. morfologický rozbor, 3. formální tvarosloví, 4. funkční tvarosloví

V testu je nutno dosáhnout úspěšnosti 70 %.

Termíny zkoušky: budou upřesněny v průběhu března, jisté jsou dva termíny květnové, dva červnové a jeden zářijový

 

Literatura:

A) Morfematika: ADAM et al., 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 14-41

B) Morfologický rozbor: ADAM et al. 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 67-86

C) Formální tvarosloví: ČECHOVÁ et al., 2011 (Čeština - řeč a jazyk), s. 185-261 (oddíl III, kapitola 6: Soustava tvarů slov /Formální tvarosloví/)

D) Funkční tvarosloví: ADAM, 2017 (Příručka k morfologii češtiny)

 

K procvičování lze využít i příručku ADAM et al., 2014

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky.

Základní pojmy formální morfologie.

Morfematika, morfonologie.

Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace.

Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů.

Morfologické kategorie.

Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám.

Variantnost a stylová charakteristika morfologických prostředků.

Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému.

Morfologický pravopis.

Morfologická analýza textu.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. Docházka na seminář není kontrolována.

Bližší informace o seminárním a zkouškovém testu viz Požadavky ke zkoušce.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html