text size

Department of Science and Research

UK » RUK » OVaV

Contacts

Email: veda@ruk.cuni.cz, gauk@ruk.cuni.cz
Phone: +420 224 491 289

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

head: Mgr. Adéla Jiroudková
deputy head: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
deputy head: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Funkce a agendy

SVV/GAUK projects university officer - GAUK: Mgr. Karolina Boňková
UNCE programme university officer: Mgr. Roman Hošek
Primus programme university officer: Mgr. Roman Hošek
4EU+ mini-grants programme university officer: Mgr. Kristýna Kolínová
university officer for the evaluation of research: PhDr. Blanka Kovářová
university research officer (in charge of other czech research projects): PhDr. Blanka Kovářová
czech projects university officer: PhDr. Blanka Kovářová
LRI participation university officer: Mgr. Eva Matějcová
foreign projects university officer: Mgr. Eva Matějcová
SVV/GAUK projects university officer: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
university officer for the evaluation of research: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Organizational structure

Description

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí:

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  prorektor pro vědeckou činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.    prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.     prorektor pro akademické kvalifikace

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.     prorektorka pro evropskou problematiku

Ing. Miroslava Oliveriusová           kvestorka UK

Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

  • sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

  • administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

  • rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum,

  • ceny pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

  • vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

  • doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

  • mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.