PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Molekulární biologie - MB140P41
Anglický název: Molecular biology
Český název: Molekulární biologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Je korekvizitou pro: MB140P82
Ve slož. korekvizitě pro: MB140P13, MB140P36
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZDENAP (19.04.2007)
Přednáška navazuje na základní kurs molekulární biologie a předpokládá znalosti základních procesů replikace, transkripce a translace. Přednáška je zaměřena jednak na principy a mechanismy regulace genové exprese prokaryotických i eukaryotických buněk, včetně regulace transkripce, translace a stability proteinů, jednak na molekulární mechanismy dalších buněčných procesů (distribuce proteinů, transport přes membrány, cytoskelet) a základních mechanismů buněčné signalisace a regulace buněčného cyklu. Kurs je doporučen studentům 2.ročníku.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michal Čáp, Ph.D. (24.10.2019)

Doporučená literatura:

Molecular Cell Biology (Lodish et al.), Molecular biology of the Cell (Alberts et al.), Molecular Biology of the Gene (Watson et al.),

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (13.01.2015)

Zkouška je písemná a obsahově odpovídá přednášené látce a materiálům, které jsou studentům k dispozici. Písemný test je složen ze tří částí, v první části student zaškrtává správné odpovědi (10 otázek), v druhé části student odpovídá stručně na otázky (20 otázek) a ve třetí musí vysvětlit 5 pojmů. Maximální počet dosažených bodů je 100, orientační klasifikace je následující: od 80 bodů = výborně, od 60 bodů = velmi dobře, od 50 bodů (z toho minimum 30 bodů v části 2) = dobře. Při dosažení "mezních" bodů rozhoduje počet bodů získaných v části 2.

Sylabus -
Poslední úprava: ZDENAP (19.04.2007)

1. Základní mechanismy - opakování

Shrnutí základních molekulárních mechanismů procesů replikace, transkripce, translace a úprav mRNA (sestřih).

2. Opravy poškození genomu

Příčiny vzniku poškození genomové DNA a základní typy procesů účastnících se na opravě.

3. Rekombinace a mobilní genetické elementy

Molekulární mechanismy rekombinačních procesů, homologní a místně specifická rekombinace (příklady). Transponovatelné elementy a jejich rozdělení (DNA transposony a retrotransposony), mechanismy transposice.

4. Regulace genové exprese

Regulace transkripce u prokaryot a eukaryot (regulace iniciace transkripce, atenuace). Regulace úprav mRNA (alternativní sestrih, stabilita, editing, transport z jádra do cytoplasmy a další). Regulace iniciace translace. Stabilita proteinů (degradace v proteasomu, N-koncové pravidlo, ubiquitin).

5. Transportní procesy uvnitř buňky

Transport proteinů do jednotlivých buněčných kompartmentů. Sekrece a endocytosa, funkce endoplasmatického retikula a Golgiho aparátu, modifikace a úpravy proteinů. Sekretorické vesikly (clathrin, COP vesikly). Transport do mitochondrií, chloroplastů a peroxisomů.

6. Membrány a jejich funkce

Transport přes plasmatickou membránu. Základní typy transporterů. Zdroje energie pro jednotlivé typy transportu.

7. Cytoskelet a jeho funkce

Aktinový a tubulinový cytoskelet, jeho buněčné funkce. Role motorových proteinů.

8. Základní dráhy buněčné signalisace

Typy buněčné signalisace. Základní komponenty (receptory, G-proteiny, protein kinasy, MAP kinasy, malé signální molekuly a další). Signalisace z povrchu buňky do jádra.

9. Základní regulační mechanismy buněčného cyklu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK