PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Genetika prokaryot - MB140P13
Anglický název: Prokaryotic genetics
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: RNDr. Irena Lichá, CSc.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Korekvizity : {Molekulární biologie(MB140P71 nebo MB140P41)}
Je korekvizitou pro: MB140C31, MB140C13
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (28.01.2014)

Cílem přednášky je uvést studenty do problematiky genetiky prokaryot a upozornit na specifika a zákonitosti přenosu
genetické informace u prokaryotních mikroorganismů. Budou popsány a vysvětleny mechanismy přirozených změn,
přenosu a plasticity genetické informace prokaryot, budou srovnány rozdíly mezi doménami Bacteria a Archaea, bude
probírána též struktura a vlastnosti i základních skupin bakteriofágů. Dále budou probrány základy genetických přístupů při
studiu mikroorganismů. Praktický laboratorní kurs (MB140C13, který je možno si zapsat k přednášce, je týdenní a doplní probrané
teoretické znalosti na konkrétních úlohách. Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia Biologie,
je doporučeno předem absolvovat přednášky Základy molekulární biologie nebo Molekulární biologie a Genetika.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (28.01.2014)

Molecular Genetics of Bacteria, Snyder, L. and Champness, W. 2nd Ed., (ASM Press), 2003. a 3th Ed (ASM press 2007).

Souborné články z portálu www.ELS. NET, uvedené na stránkách vyučujícího k dané přednášce. Kurs je téžpro přihlášené studenty dostupný na Moodle.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (28.01.2014)

ÚVOD:

Základní charakteristiky prokaryotického chromosomu rozdíly mezi archaea a bakteriemi. Vysvětlení a zákonitosti dědičnosti u haploidních mikroorganismů. Základní genetická terminologie a nomenklatura. Význam laterálního přenosu genetické informace v evoluci prokaryot.

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY:

Struktura, funkce a typy mobilních elementů (DDE,Y,S,). Struktura a typy inserčních sekvencí. Modely mechanismů transposice, regulace transposice. Typy a klasifikace transposonů. Integrony a jejich struktura, místně specifická rekombinace. Mobilní elementy archaea. Vliv mobilních elementů na diverzitu prokaryot.

PLAZMIDY:

Genetické determinanty přirozených plazmidů bakterií a archaea, jejich vlastnosti, klasifikace. Mechanismy regulace replikace plazmidů v kontextu s kompatibilitou, počty kopií, stability a segregace plazmidů. Plazmidy jako nástroj genetických manipulací.

BAKTERIÁLNÍ KONJUGACE:

Mechanismus konjugativního přenosu a genetické determinanty potřebné ke konjugativnímu přenosu (Tra geny), mobilizace plazmidů. Mobilizace chromosomu. F plazmid, znik Hfr kmenů a mechanismus Hfr přenosu, konjugativní mapování, vznik F' plazmidů, vznik částečné diploidity. R plazmidy, konjugativní transposony. Mezidruhový přenos genetické informace.

TRANSFORMACE:

Přirozená kompetence, (G+ a G- bakterie). Integrace donorového genetického materiálu, homologní rekombinace, diskriminace heterologní DNA, integrační vektory, systémy výměny allel. Transformační mapování.

BAKTREIOFÁGY:

Struktura genomu a genetika základních bakteriofágů (Lambda, P1, T4, T7, ssDNA bakteriofágy, bakteriofág Mu). Infekce bakteriální buňky bakteriofágem: lytická odpověď, lysogenní odpověď, mechanismus replikace, užitečné deriváty využívané v genetice. Viry archaea (STIV).

TRANSDUKCE:

Nespecifická transdukce: základní mechanismy, transdukční mapování, dvou a třífaktorové křížení. Specifická transdukce: základní charakteristika, užití v bakteriální genetice

ZÁKLADY GENETICKÉ ANALÝZY.

Specifická, nespecifická mutace, efektivnost mutací,mutační rychlost, metody selekce a isolace mutantů, kultivační media. Typy mutací. Mutanty používané v genetice bakterií (auxotrofie, supresory, podmíněné mutace.) Komplementační, genetická analýza.. Allelická výměna, genetické a fyzikální mapování. Genetická analýza u zástupce archaea (Sulfolubus spp.). Genomické přístupy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK