Sociologie konfliktu, války a terorismu - YMH045
Anglický název: The Sociology of Conflict, War and Terrorism
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBSB011, YBSB011K, YMH545
Záměnnost : YMH145
Je neslučitelnost pro: YBSB011K, YMH545, YBSB011
Je záměnnost pro: YMH145
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (22.02.2022)
Kurz se soustředí na problematiku sociologie konfliktu (např. K. Marx, L. Coser, R. Dahrendorf, J. Rex) a související problematikou sociologie revolucí (cyklické přístupy, teorie relativní deprivace, státo-centrický přístup, soudobé koncepce zohledňující roli kultury - James Krapfl a studie Sametové revoluce - nebo environmentálních faktorů - Hommer Dixon) a sociologie terorismu (zde bude kladen důraz na rozbor náboženského terorismu podle M. Juergensmeyera a terorismu sebevražedného podle R. Papea, kromě toho budou studenti seznámeni se stručnými případovými studiemi teroristických organizací). Okrajovějším způsobem se kurz dotkne také problematiky sociologie války a kriticky diskutován v této souvislosti bude ve veřejném diskurzu stále vlivný koncept střetu civilizací podle S. P. Huntingtona. Od studentů se očekává účast na přednáškách, studium zadané literatury (jeden článek a/nebo jedna kapitola v knize), seminární práce v rozsahu minimálně čtyř normostran (kniha Marka Juergensmeyera Teror v mysli boží, tato práce musí být odevzdána do konce semestru) a splnění písemného testu (otevřené otázky prověří znalost látky probírané v kurzu i zadané literatury). Kurz má studijní oporu formou sedmi podcastů ze sociologie konfliktu a prezentací čtyř vybraných přednášek: https://www.fhs.cuni.cz/horacek/conflict/, případně se lze k témuž doklikat přes https://www.fhs.cuni.cz/horacek/ (na horní liště rozkliknout "teaching" a poté vybrat "sociology of conflict".
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)
Osnova semináře:

1. Úvod.

2. Sociologie konfliktu 1. Lewis Coser a funkcionální pojetí konfliktu.

3. Sociologie konfliktu 2. Ralph Dahrendorf a polemika s Karlem Marxem.

4. Sociologie konfliktu 3. Ch. W. Mills a mocenská elita.

5. Sociologie konfliktu 4. Charles Tilly a repertoáry soupeřivé politiky.

6. Sociologie konfliktu 5. S. P. Huntington a politický konflikt v modernizující se společnosti.

7. Sociologie konfliktu 6. Téma revolucí. Pokusy o syntézu.

8. Sociologie války 1. Makro a mikro přístupu k analýze příčin válek. Příklady.

9. Sociologie války 2. Pitirim Sorokin a historická analýza válek.

10. Sociologie války 3. Současné přístupy.

11. Sociologie terorismu 1. Mark Juergensmeyer a náboženský terorismus.

12. Sociologie terorismu 2. Empirické přístupy k výzkumu a jeho výsledky.

Povinná studijní literatura:

 • HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací. Praha: Rybka, 2001. ISBN 80-86182-49-5.
 • JUERGENSMEYER, M. Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-109-3.
 • KELLER, J. Sociologie konfliktu. Brno: FF MU, 1990. ISBN 80-210-0193-3. (kapitoly týkající se Cosera, Dahrendorfa a Millse)
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7. (kapitoly k sociologii konfliktu)
 • MALESEVIC, S. The sociology of war and violence. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-51651-8.
 • ŠUBRT, J. (ed). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-061-1. (kapitola věnovaná R. Dahrendorfovi od Františka Znebejánka)
 • ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé sociologie. Praha, ISV, 2002. ISBN 80-85866-77-3. (kapitola o R. Dahrendorfovi).

Doporučená studijní literatura:

 • EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1790-9.
 • LAQUEUR, W. A History of Terrorism, 2009. ISBN 0-7658-0799-8.
 • SOULEIMANOV. E. (ed.). Terorismus: Pokus o porozumění. Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-038-4.
 • ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha: Kartografie Praha, 2007. ISBN 978-80-7011-926-6.
 • TOMEŠ, J. Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: P3K, 2007. ISBN 978-80-903587-6-8.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (15.01.2015)

Odkaz na text Mark Juergensmeyer: Teror v mysli boží (2008)

http://www.sciens.cz/?odkaz=uloz