PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie (kombinovaná forma) - YBSB036K
Anglický název: Social Psychology (Combined Study)
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Jaroš, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Korekvizity : YBSB003K
Neslučitelnost : YBSB036
Prerekvizity : YBFA004
Je neslučitelnost pro: YBSB036
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (02.09.2019)
Sociální psychologie patří mezi základní obory psychologie jakožto samostatné vědecké disciplíny. Cílem sociální psychologie je porozumět, vysvětlit a umět anticipovat chování člověka a skupiny, a chování skupin, ať už malých či velkých. Sociální psychologie pracuje s řadou metod, kterým kurz věnuje pozornost (královskou cestou k porozumění chování člověka je v tomto oboru experiment). Tematickou základnu tvoří uzavřené a otevřené kapitoly sociální psychologie, které netvoří nikterak jednotný celek a reflektují replikační krizi a mediální bulvarizaci psychologie a jednotlivých klíčových postav (Milgram, Tajfel, Zimbardo, Jenis, Adorno, Lewin, Bandura ad.). Pojítkem předmětu je nahlížení a postupné nabalování fenoménů a teoretických konceptů, které se studenti budou v rámci kurzu učit rozpoznávat a to i v každodenním životě. Sociální psychologie není mrtvá historizující věda, ale nesmírně živá perspektiva jak porozumět světu kolem nás a jak v něm aktivně participovat. Předmět v kombinované formě studia staví na studiu předepsané literatury.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (18.10.2022)

Milí študenti,

K dispozícii máte 2 zdroje materiálov:

1) Nahrávky prednášok naleznete v tomto moodlovském kurzu. https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=12751
Nahrávky sú z minulého (=loňského) roku, ale keďže požiadavky na vedomosti sú stejné, a s nahrávaním sú spojené technicko/etické/právne aspekty  rozhodli sme sa tento rok nenahrávať.

Heslo pro zápis do kurzu je k dispozivi zde v suboroch k stiahnutiu. Nahrávky sú určené výhradne pre distančné/kombinované formy štúdia. Použitím kľúča sa zaväzujete, že prednášky nebudete šíriť, kopírovať a budete s nimi pracovať zodpovede, a s ohľadom na ľudí na nahrávkach. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.

2) Powerpointy, odkazy na videa, odkazy na kapitoly k samoštúdiu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10407

Pripomíname, že pre úspešné zakončenie kurzu je nutné štúdium povinnej literatúry (uvedenej nižšie) a vrele doporučujeme doporučenú literatúru. Nahrávky a powerpointy slúžia ako pomôcka k porozumeniu - nie ako jediný zdroj informácií.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (18.10.2022)

Zkouška je písemná na základě předepsané literatury. Otázky jsou "povídací", nikoliv didaktické. Např. uveďte na základě experimentu, co to je sociální zahálka a aplikujte na situaci ze života.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (18.10.2022)

Témata:

Kořeny, východiska a milníky sociální psychologie jako vědecké disciplíny

Klíčová slova: sociální psychologie, Kurt Lewin, Leon Festinger, USA vs. Evropa, vlivy psychologických směrů v sociální psychologii, zlaté období sociální psychologie, individualistické paradigma…

Metody a cíle bádání v sociální psychologii, specifika jednotlivých technik

Klíčová slova: sociometrie, sémantický diferenciál, postojové škály, pozorování, dotazník, rozhovor, test, experiment, kvaziexperiment, invazivní a neinvazivní techniky, sociální neurovědy ad. Výhody, rizika a příklady metod.

Sociální a skupinové vlivy na chování, myšlení a prožívání jedince

Klíčová slova: Sociální skupina, role, status, normy, sankce, typy skupin, referenční skupina, skupinová koheze, sociální facilitace, Tripplett, efekt pouhé přítomnosti, sociální zahálka,

risky shift fenomén, skupinová polarizace, groupthink, teorie minimální skupiny, in-group, out-group, sebeobraz, konformita ve skupině, kognitivní disonance a chování skupiny/ve skupině, sebenaplňující se proroctví H. Tajfel a sociální identita

Postoje v sociální psychologii, funkce a změna postojů

Klíčová slova: Postoje a význam postojů v SP, historie studia postojů, Allport, měření postojů, tříkomponentový model postojů, funkce postojů, kognitivní disonance, persuase – typy persuase, změna postojů

Stereotypy, předsudky, etnocentrismus, diskriminace

Klíčová slova: sociální srovnávání, stereotypy, předsudky, etnocentrismus, minorita, in-group, out-group, H. Tajfel a sociální identita, primordiální a instrumentální identita, měření etnických postojů La Pierův paradox, etnické skupiny, typy ko-existence skupin, vyloučení, etika měření postojů vůči minoritám

Agrese  a agresivní chování v sociálním kontextu

Klíčová slova: Agrese, agresivita, hostilita, asertivita, typy agrese, teorie agrese, frustrační teorie agrese, sociální učení, Bandura, média a agrese, příčiny (faktory) agrese, deindividuace

Konformita jako nástroj a hrozba

Klíčová slova: Konformita, akceptace, vyhovění, podmínky vyhovění a psychologická podstata vyhovění (Cialdini), konformita a agrese, persuaze, foot in the door, face in the door, low-ball, Sherif

Významné experimenty sociální psychologie, experimenty „moci situace“ (the power of the situation)

Klíčová slova: Asch, Milgram, Zimbardo, prvních 10 voltů, výzkumné otázky experimentů a hlavní zjištění, proměnné

Prosociální chování v každodennosti

Klíčová slova: Prosociální chování, altruismus, teorie prosociálního chování, sociální směna, sociální normy a pomáhání, empatie, vlivy na pomáhání – proč, kdy, komu pomáháme, faktory inhibice pomáhání

Efekt přihlížejícího a varovné situace bez zásahu jedince či skupiny

Klíčová slova: Efekt přihlížejícího, Kitty Genoves rozptýlení odpovědnosti, Darley, Latané, experimenty s pomáháním/přihlížením zlu. První pomoc a postupy první pomoci.

Sociální kognice a teorie atribuce

Klíčová slova: Sociální poznávání, efekt primárnosti, peak and end rule, Asch, halo efekt, efekt novosti, efekt přetrvávání, efekt zdánlivé korelace, teoretické modely poznávání (asocianistický, konstruktivistický, spojitý), teorie atribuce, Heider, Kelley, princip kovariance,  teorie korespondujících závěrů, základní atribuční chyba, Jones a Harris, Nisbett – příčiny atribuční chyby, Rotter, Locus of Control.

Prožívání jedince v sociálním prostředí

Klíčová slova: Afekt, emoce, nálada, teorie emocí a přístupy k emocím; kontext, věk, temperament, biologická zpětná vazba a emoce;  primární emoce; pravidla projevu emocí (display rules), pravidla prožívání emocí (feeling rules); sociální strategie regulace emocí

Afiliace, atraktivita, láska

Klíčová slova: Afiliace, (chybná) atribuce, přitažlivost (přátelská, tělesná/sexuální), zamilovanost, láska, sociální srovnávání, postoje, reciprocita, intimita, sebenaplňující se proroctví, sebevyvracející se proroctví, rozchod, rozvod, podobnost, proximita (prostorová blízkost)

Sociální motivace

Klíčová slova: Motivace v sociální psychologii, sociální motivace, Implicitní motivy, TAT, Murray, McAdams, McClevlend, SDT Self-determination theoryDeci, Ryan (autonomy, relatedness, competence)

Já, Self, jáství a identita v sociální psychologii

Klíčová slova: Já, Self, jáství, teorie identity, Tajfel, osobní a sociální identita, ego identita, sebevědomí, sebepojetí, sebehodnocení, self-efficacy, sebesystém a další přístupy.

Socializace a enkulturace

Klíčová slova: Faktory a činitelé socializace, rodina, vzdělávání, práce, náboženství, politika, média, ekonomický status, vyloučení, nezaměstnanost ad.

Sociální komunikace

Neverbální komunikace, gestika, emblémy, paraverbální komunikace, verbální komunikace, komunikace v malé skupině, komunikační sítě (kruh, řetěz...), komunikační šumy, feedback, motivace ke komunikaci, význam, obsah, intrapersonální, interpersonální komunikace, vnitřní řeč

 

Studijní literatura:
* Povinná: 

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová E. (2019). Sociální psychologie, Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada. 2019.ISBN: 978-80-247-5775-9 - Oddíl A a B, zbytek dobrovolně

HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5. - Kapitola Emoce (kniha je momentálně rozebrána a lze čerpat i z Slaměník, I.(2011). Emoce v interpersonálních vztazích, Grada

-----

Vybranné kapitoly:

HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-262-0898-3. S. 377-409. (Sociální psychologie)

CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7367-173-5. (popisy experimentů napříč textem + doporučujeme podívat se na videa na youtube)

------------------

Doplňkové zdroje pro hlubší porozumění:

CIALDINI, R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Brno: John Melvil Publishing, 2014. ISBN 9788087270325.

KOUŘILOVÁ S. Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československá psychologie. 2011, 55 (1), s. 12-24. ISSN 0009-062X
MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 978-80-86181-80-4. S. 37-78.
ZIMBARDO, P. G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK