PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do historie I. - YBHA007
Anglický název: Introduction to History I.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:700 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB50000
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YBHA001
Je záměnnost pro: YBHA001
Ve slož. prerekvizitě: YBHA008
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (06.09.2022)
První část dvousemestrálního přednáškového cyklu představuje na vybraných problémech, jevech a pojmech principy, možnosti a limity interpretačních přístupů historických věd. Přednášky jsou rozčleněny do tří tematických bloků: „Jednotlivec a společnost“, „Strukturní proměny společnosti“ a „Společenské konflikty a traumata“.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (09.10.2023)
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/19843
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (08.11.2023)

Studijní literatura (povinná):

BAUMEISTER, Marin. Na cestě k diktatuře. Fašistická hnutí a krize evropských demokracií. In: SÜS, Dietmar a SÜS, Winfried. Třetí říše: úvod do studia. Praha: Naše vojsko, 2012, s. 17-37

HLAVAČKA, Milan. Modernizace. In: Čechurová, Jana a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. 451-460

HOUDA, Přemysl. Normalizační festival: socialistické paradoxy a postsocialistické korekce. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, s. 118-137

HROCH, Miroslav. V národním zájmu: požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 7-19

LÉVI-STRAUSS, Claude. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis, 1999, s. 7-19

McLEOD, Hugh. Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008, s. 9-19

NODL, Martin. Středověk v nás. Praha: Argo, 2015, s. 156-176 a s. 261-265

OLÁH, Gábor. Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti. Sociologický časopis, 2013, 49(5), s. 729-750

ŠTEMBERK, Jan. Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století. Historická sociologie: časopis pro historické sociální vědy, 2013, 1, s. 75-88

URBAN, Otto. Kroměřížský sněm 1848-1849. Praha: Argo, 1998, s. 49-69

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Ivan M. Havel: od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989). Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 18-29

WOHLMUTH, Petr. Krev, čest a hrůza: historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Praha: Scriptorium, 2017, s. 284-289 a s. 297-305

Zakončení:

Podmínkou zakončení kurzu je úspěšné složení testu v prostředí moodle (časový limit: 40 min.).

Adresa kurzu v moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=474

PŘED ABSOLVOVÁNÍM 1. POKUSU JE NUTNÉ SE DO KURZU V MOODLE PŘIHLÁSIT

Struktura testu:

 12 uzavřených otázek (otázky vycházejí z povinné studijní literatury ve vazbě k tematické skladbě přednáškového cyklu - viz sylabus)

Typy otázek:

Výběr z možných odpovědí (a, b, c): správná je pouze jedna možnost.

Výběr z možných odpovědí: správných je více možností.

Způsob hodnocení:

Testy jsou automaticky vyhodnocovány v prostředí moodle (pro splnění je nutné získat alespoň 7 bodů).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (15.09.2023)

 

Úvod do historie I. - ZS 2023 (pořadí přednášek):

1.     2. 10. + 4. 10. Úvod kurzu, studium historických věd na FHS UK (Zdeněk R. Nešpor, Jan Tuček)

I. Jednotlivec a společnost

2.     9. 10. (11. 10. děkanský den – imatrikulace) Národní vědomí, nacionalismus středověký vs. moderní (Martin Nodl)

3.     16. 10. + 18. 10.Typy a podoby moderního nacionalismu (Alena Marková)

4.     23. 10. + 25. 10. Sekularizace (Zdeněk R. Nešpor

II. Strukturní proměny společnosti

5.     30. 10. + 1. 11. Modernizace (Jan Tuček)

6.     6. 11. + 8. 11. Proměny mobility (Jan Štemberk)

7.     13. 11. + 15. 11. Kultura mainstreamová a alternativní (Přemysl Houda)

8.     20. 11. + 22. 11. Biografický výzkum v historii: případová studie rodiny Havlových (Jana Wohlmuth Markupová)

III. Společenské konflikty a traumata

9.    27. 11. + 29. 11. Nacismus (Jan Vondráček)

10.  4. 12. + 6. 12. Dějiny ve veřejném prostoru – intersekcionální analýza památných míst (Věra Sokolová)

11.  11. 12. + 13. 12. Militární rozměr evropské modernity (Petr Wohlmuth)

12.  18. 12. + 20. 12. Rasismus v moderní společnosti (Pavel Baloun)

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK