PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie konfliktu, války a terorismu I. - YBA253
Anglický název: The Sociology of Conflict, War and Terrorism I.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Neslučitelnost : YBA154
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz uvádí do problematiky proto-sociologie (C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant) a sociologie války (např. P. Sorokin, Ch. Tilly), s přesahy do sociologie konfliktu (např. K. Marx, L. Coser, R. Dahrendorf, Ch. W. Mills) a současných sociologicky relevantních přístupů k terorismu (R. Pape, M. Juergensmeyer, W. Laqueur). V kurzu se studenti dále seznámí s hlavními ohnisky napětí současného světa, se sociologickými případovými studiemi vybraných válečných konfliktů 19. a 20. století, s historickými proměnami válečných konfliktů v období novověku, se vzájemně konkurenčními přístupy k analýze příčin válek a také s nejnovějšími teoretickými koncepcemi (např. M. Klare, M. Kaldor, H. Dixon, S. Huntington).
Poslední úprava: Beranová Eva, Mgr. (18.10.2017)
Sylabus

Témata

1. Od sociologie konfliktu k sociologii války

2. Od sociologie konfliktu k sociologii války II.

3. Historie sociologického zkoumání válek

4. Historie sociologického zkoumání válek II.

5. Stručná historie evropských válek, typy válek a vojenských konfliktů (podle charakteru a aktérů)

6. Typy válek a vojenských konfliktů (podle příčin)

7. Moderní konflikty a sociologický pohled na příčiny některých z nich

8. Konflikt pohledem geopolitiky (historie a současnost)

9. Současná ohniska napětí ve světě (z hlediska příčin, vč. prizmatu geopolitiky)

10. Kolektivní násilí a jiné typy konfliktních strategií (guerilla)

11. „Terorismus“ a sociologické přístupy k jeho studiu I.

12. Terorismus a sociologické přístupy k jeho studiu II.

13. „Vlny“ terorismu? Vzestup terorismu?

Poslední úprava: Beranová Eva, Mgr. (18.10.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou absolvování je účast (50 % přednášek) a zpracování závěrečného eseje v rozsahu cca 5 normostran s poznámkovým aparátem a seznamem zdrojů.

 

Poslední úprava: Beranová Eva, Mgr. (18.10.2017)
Studijní opory

Povinná literatura (vybrané pasáže)

Keller, Jan. (1997). Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 117–129.

Znebejánek, František. (2015). Sociologie konfliktu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) (vybrané pasáže).

Keller, Jan. (1990). Sociologie konfliktu. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity.

 

Doporučená literatura

Corte Ibáňez, Louis de la. (2009). Logika terorismu. Praha. Academia.

Heyden, Günther. (1962). Teorie životního prostoru. Praha: Orbis.

Holubec, Stanislav. (2010). Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové. Historická sociologie: časopis pro historické sociální vědy, 1/2010, s. 81–101 (vybrané pasáže).

Howard, Michael. (1997). Válka v evropské historii. Brno: Barrister & Principal.

Levy, Jack S. – Thompson, William R. (2010). Causes of War. Malden – Oxford: John Wiley & Sons.

Malešević, Siniša. [2010]. The Sociology of War and Violence. Cambridge – New York: Cambridge University Press.

Sheffield, Gary. (ed.) (2010). War Studies Reader: From the Seventeenth Century to the Present Day and Beyond. New York – London: Continuum International Publishing Group.

Townshend, Charles (ed.) (2007): Historie moderní války. Praha: Mladá fronta.

Znebejánek, František. (2007). Ralf Dahrendorf: Historické proměny třídních konfliktů. In. Šubrt, Jiří (ed.). Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

 

Poslední úprava: Beranová Eva, Mgr. (18.10.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK