PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociologie konfliktu - YBA154
Anglický název: Sociology of Conflict
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: YMH145, YBSB011K, YBSB011
Anotace -
Poslední úprava: CERNYK/PEDF.CUNI.CZ (08.10.2014)
Kurz má formu volitelné přednášky. Uvádí do problematiky tří okruhů vzájemně souvisejících témat. Za prvé, sociologických teorií konfliktu (zejména L. Coser, R. Dahrendorf, Ch. W. Mills, Ch. Tilly, S. P. Huntington), a to s přesahy směřujícími do sociologických teorií elit a především revolucí (P. Sorokin, T. Gurr, Ch. Tilly, B. Moore). Za druhé, představuje vybrané teoretické přístupy k terorismu, jež jsou podložené empirickým výzkumem (zejména M. Juergensmeyer a náboženský terorismus, R. Pape a sebevražedný terorismus, P. Krueger a spol. - determinanty terorismu). Za třetí, zabývá se vybranými tématy sociologie války (typologie válek, příčiny válek, případové studie). Povinná literatura: Mark Juergensmeyer: Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2008 (vybrané kapitoly) Další literatura: Sinica Malevic: Sociology of war and violence. Cambridge, 2010. Jan Keller: Sociologie konfliktu. Praha, 1990. Jan Keller: Úvod do sociologie. Praha, různá vydání (vybrané kapitoly) Robert Pape: Dying to win. 2006. Robert Pape: Cutting the fuse. 2010. Charles Tilly: Politika kolektivního násilí. Praha: Slon, 2009.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: CERNYK/PEDF.CUNI.CZ (08.10.2014)

Podmínkou pro udělení atestace je aktivní účast v hodinách, četba zadané literatury v rozsahu 100 stran a absolvování závěrečného písemného testu.

Students are expected to be active during the lectures, read selected book chapters (about 100 pages) and pass the final test.

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: CERNYK/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2014)

Odkaz na text Mark Juergensmeyer: Teror v mysli boží (2008)

http://www.sciens.cz/?odkaz=uloz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK