PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie poradenství ve výchově a vzdělávání - OPNP3Q103A
Anglický název: Theory in educational councelling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Jindrová
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNP3Q205A, OPNP3Q207A, OPNP3Q208A, OPNP3Q301A, OPNP3Q401A, OPNP3Q203A, OPNP3Q304A, OPNP3Q205B, OPNP3Q206B, OPNP3Q401B, OPNP3Q211A
Anotace
Obsah kurzu je členěn do čtyř výukových bloků. Tři jsou tématem průběžně probíhajících přednášek, jedno téma je zasazeno do rámce seminářů: 1. Poradenství jako psychologická disciplína, vnitřní členění. 2. Teorie a obecné aspekty poradenství. 3. Teoretické přístupy v poradenství, integrativní a eklektické přístupy 4. Současný poradenský systém ve školství.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (13.09.2021)
Cíl předmětu

Kurz Teorie psychologického poradenství ve výchově a vzdělávání završuje orientování se v systému poradenských teoriích a strategií, s důrazem na pedagogicko-psychologického poradenství v českém školství, seznamuje s historickým vývojem poradenské profese v zahraničí i Československu a seznamuje s aktuálními úkoly poradenského systému v tzv. inkluzivním (společném) vzdělávání. V obecné rovině informuje o individuálním a skupinovém poradenství, analyzuje poradenský proces i etické aspekty poradenské práce. Teorie a strategie poradenských směrů jsou předmětem studia literárních pramenů v seminářích a stávají se též tématem materiálové práce vyžadované ke zkoušce. Součástí předmětu je bálintovský seminář, který reflektivní formou poskytuje vhled a první zkušenost se možnými supervizními přístupy ve školství. 

 

 
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (10.09.2021)
Deskriptory

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:

  • přednášky 24 hodin celkem, z toho 12 hodin v terénu
  • semináře 12 hodin celkem

Příprava:

  • doplňující studium prezentací, videonahrávek v Moodle 12 hodin celkem
  • samostudium odborné literatury 12 hodin celkem
  • zpracování úkolů a příprava na semináře 24 hodin

Příprava na zkoušku: 36 hodin

 

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (14.09.2021)
Literatura

BROŽEK, J., HOSKOVEC, J. Počátky poradenství pro volbu povolání v Československu. Čs. psychologie, 1991, 35, 1, s. 82 ? 86.

DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL.: Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 1995.

DRAPELA, J.V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.

DRYDEN,W.: Poradenství. Portál: Praha, 2008.

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PedF, 2002.

KUCHARSKÁ, A. Profesní poradenství ve školství.. In Pedagogicko-psychologické poradenství II: Diagnostika. Praha: PedF UK, 2002, s. 123-142.

KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2012. 

PEŠOVÁ, I., ŠAMÁK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006. 

ZAPLETALOVÁ, J., VAŇKOVÁ, H. Kariérové poradenství - přítomnost a budoucnost. Praha : IPPP ČR, 2006.

ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2012. 

 

Zákon č. 284/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, viz https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich

Zákon o ústavní a ochranné výchově č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-vykonu-ustavni-vychovy

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2021, viz https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021, viz https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků, vizhttps://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-k-zakonu-o-pedagogickych-pracovnicich

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-438

Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) viz https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-k-zakonu-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy

Koncepce poskytování poradenských služeb ve škole č. j. 27317/2004-24 (Věstník MŠMT č. 7, z července 2005)

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (29.09.2022)
Sylabus

1. Úvodní přednáška – nmgr. studium základní informace, informace o stážích, studijní opory pro stáže (moodle). Zadání seminární práce. 

2-3. Poradenství v systému psychologických disciplín, historie. Poradenství ve výchově a vzdělávání. Profesní poradenství. Poradenství vztahové – partnerské, manželské, rodinné. Vysokoškolské poradenství. Poradenství pro znevýhodnění osoby. 

3. Obecné aspekty poradenství. Cíle a význam poradenské profese. Zásady poradenského přístupu, etapy poradenského procesu. Rizika poradenského procesu. Osobnost poradce, profesní kompetence. Význam poradenského vztahu klient - poradce. 

4. Pohled na teoretické přístupy v poradenství. Integrativní a eklektické přístupy. Tvorba „osobní“ teorie poradce. Poradenství a psychoterapie, využívání principů či prvků daných škol či směrů (např. behaviorální a kognitivně behaviorální přístupy, uplatnitelnost v poradenství, neopsychoanalytické teorie (Ader, Horneyová), nedirektivní přístupy, poradenské směry orientované na klienta (Rogers, Frankl), gestalt, systemické poradenství a rodinná terapie v poradenství, SUR, jiné přístupy (po dohodě s vyučujícím)

5. Etika poradenské práce. Kariérní růst poradenských pracovníků a další vzdělávání, profesní sdružení a asociace. Metodická a odborná podpora, supervize v poradenství. Supervize v poradenství. Bálintovský seminář.

6-7. Poradenský systém ve školství do roku 1989 - trendy, představitelé, rozvoj poradenských služeb, rozvoj školních poradenských služeb. Poradenství ve výchově a vzdělávání – změny v poradenských službách po roce 1989 - hlavní trendy, odlišnosti oproti minulému období. Stávající poradenský systém. Pracoviště, legislativa.

8. Pedagogicko-psychologická poradna – typ pracoviště, klientela, zřizovatel. Činnosti, pracovníci, klienti, legislativa. 

9. Speciálně pedagogické centrum - typ pracoviště, klientela, zřizovatel. Činnosti, pracovníci, klienti, legislativa. 

10. Školní poradenské pracoviště - vymezení a strategie školního poradenství, pracovníci ŠPP a jejich standardní činnosti, slabé a silné stránky. Profese školního psychologa. Školní poradenství a inkluzivní vzdělávání, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (10.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky k zakončení předmětu:

  • aktivní účast na seminářích, účast 80 %
  • zpracování průběžných úkolů, skupinová práce, vystoupení na seminářích

Ústní zkouška

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (10.09.2021)
Studijní opory

Pro předmět je zpracován kurz v Moodle, adresa a přístupové heslo budou studentům sděleny na první přednášce.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (10.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK