PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Poradenské stáže encyklopedické II s reflexí - OPNP3Q304A
Anglický název: Counseling internships encyclopedic II with reflection
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q103A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.04.2020)
Stáže v poradenských zařízeních jsou organizovány dle požadavků EDP (European Diploma in Psychology), jejichž naplnění a realizování umožní studentům bezproblémově absolvovat stáže nebo část studia i v zemích EU, resp. žádat v nich o uznání diplomu. Obecným cílem stáže je propojování teorie a praxe. Studenti budou seznamováni s prostředím poradenských zařízení s etikou psychologické práce a s jednotlivými oblastmi poradenského působení daného pracoviště (diagnostika, screening, intervence). V kurzu Encyklopedické poradenské stáže II, který navazuje na předmět stáží I, se studenti seznamují s dalšími poradenskými pracovišti ve školství, ale i mimo něj. Zejména jde o otázku výchovy a výchovných obtíží - stáže na pracovištích, které se starají o klienty - děti a mladistvé a kde je také řešena problematika výchovy součinnosti v práci se systémy (např. škola, třída) a s rodinou. Studenti tedy absolvují náhledy v poradenských zařízeních, ve kterých jsou navázána na státní rozpočet (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisku výchovné péče, poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy). Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky a intervence, příp. na nadstandardní činnosti poradenských zařízení. K zápočtu si studenti připravují portfolio z praxí, s evaluací školitele dle pokynů garanta reflektované encyklopedické poradenské stáže. Součástí předmětu je reflexe portfolia na závěrečném reflektivním semináři. Praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (01.02.2020)

BAŠTECKÁ, B.; ČERMÁKOVÁ, V.; KINKOR, M. Týmová supervize: teorie a praxe. Praha: Portál, 2016.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2012.

LINDSAY, G., et al. Etika pro evropské psychology. Praha: Triton, 2010.

SVOBODA, M.; KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.

PEŠOVÁ, I., ŠAMÁK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006. 

ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2012. 

 

Legislativa

Školský zákon, ve zněné účinném od 15. 2. 2019

Zákon č. 109/2002 Sb.Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon o rodině, v aktuálním znění. 

Vyhlášky (dostupné na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky)

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2020

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (08.09.2023)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích poradenských zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK