PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika hudební výchovy II - OPNH4H022A
Anglický název: Didactics of Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Bc. Jan Kyjovský
PaedDr. Jan Prchal
Prerekvizity : OPNH4H012A
Je prerekvizitou pro: OPNH4H033A, OPNH4H032A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)
Komplexní pohled na stávající koncepci HV, podstata a sepětí hudebních činností. Výchova ke kreativitě v hudební a hudebně pedagogické oblasti. Pojetí role žáka a učitele ve vzájemné komunikaci i v komunikaci s uměleckým dílem. Organizační formy hudebního vyučování, vyučovací hodina, její stavba a typy. Snahy o modernizaci HV procesu (vizualizace, využití moderní techniky, notační programy, projektové vyučování, integrativní pojetí hudební výchovy a polyestetická výchova, postavení a úloha nonartificiální hudby ve školní praxi apod.). Praktické osvojení základních metodických řad rozvoje hudebních dovedností (rytmických, pěveckých, intonačních, nástrojových, hudebně pohybových apod.). Volba písně z hlediska nároků na stav žákových hudebních dovedností, metody nácviku jedno a vícehlasu, estetickovýchovná práce s písní. Historicko-genetická, strukturální, sémantická a axiologická analýza hudebního díla a jeho didaktická interpretace. Koncipování stavby vyučovací hodiny – vypracování příprav studentů a jejich realizace při výstupech v semináři se zřetelem na komplexnost a provázanost hudebních činností a na tvořivý přístup k výuce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Cílem předmětu je představit komplexní pohled na stávající koncepci HV, podstatu a sepětí hudebních činností. Studenti si osvojí základní metodické řady rozvoje hudebních činností a seznámí se s koncipováním vyučovací hodiny různých typů a s uplatněním rozmanitých organizačních forem.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Přímá výuka: přednášky 12 hod., cvičení 12 hod.

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 60 minut

Samostudium literatury (za semestr): 45 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 25 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 15 hodin

Příprava na zápočet: 23 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (03.02.2022)

Základní studijní literatura:

ADAMS, Ricci. MusicTheory.net [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.musictheory.net/exercises

BEYERLE, Gregor. Studio One: Getting Started [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.presonus.com/products/Studio-One/getting-started

Get Started Fast with Avid Sibelius. Avid Blogs [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: http://www.avidblogs.com/get-started-fast-with-sibelius/

GIOIA, Kenny. REAPER 5 Explained [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: http://www.kennymania.com/reaper-videos/

GOULD, Elaine. Behind bars: the definitive guide to music notation. London: Faber Music, 2011. ISBN 978-057-1514-564.

HESS, George. MuseScore in Minutes [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://musescore.org/cs/tutorials

VÁŇOVÁ, H. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl. Práce s písní. Praha: PedF UK, 2020 82 stran. ISBN 978-80-7603-156-2.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na lI. st. ZŠ. Praha : SPN 1985. 311 stran.

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN 80-7290-155-9.

Doporučená literatura:

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2002, 320 s., ISBN 80-903115-7-1.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN 02/53 14-623-89.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

Osnovy Hv běžných škol a škol s rozšířenou Hv, ostatní alternativní učebnice Hv, metodické příručky, RVP.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2014. 186 stran. ISBN 978-80-7290-792-2.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Notová příloha. Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2014. 385 stran. ISBN 978-80-7290-793-9.

Payne, D. Essential Skills for Promoting a Lifelong Love of Music and Music Making. Available on: https://www.mtna.org/MTNA/Learn/Essential_Skills_Series/Essential_Skills.aspx.

The Online Teacher Resource.  Basic Music Skills You Need to Learn in School. Available on: https://www.teach-nology.com/subjects/music/teachers/.

Baclija Susic, B., Zupanic Benic, M. Different Teaching Methods in Music Education and Achievement Motivation. Available on:  https://bib.irb.hr/datoteka/907475.ICERi_panjolska_Blaenka_Marijana_Music_education.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

1.      Cíl a obsah HV, koncepce hudební výchovy, postavení HV v systému vzdělávání, kurikulární dokumenty a učebnice Hv, školy s rozšířeným vyučováním hudební výchově, didaktické zásady ve výuce HV, metody a formy výuky.

2.      Seznámení s notačními programy a hudebními technologiemi vhodnými pro hv na 2. stupni ZŠ.

3.      Pojetí role učitele a žáka ve vzájemné komunikaci s uměleckým dílem, metodika poslechu, koncipování stavby hodiny, typy poslechových hodin, didaktická interpretace hudebního díla.

4.      Aspekty uplatnění nonartificiální hudby v HV, hudební činnosti spojené v souvislosti s nonartificiální hudbou, praktické osvojení metodické řady rozvoje rytmických dovedností.

5.      Metodika rozvoje pěveckých a intonačních dovedností. Esteticko výchovná práce s písní, volba písně, metodický postup nácviku jednohlasu, dvojhlasu a vícehlasu.

6.      Hudební technologie jako prostředek rozvoje hudebních dovedností a osvojování a procvičování hudebních poznatků v HV.

7.      Modernizace hudebně výchovného procesu (vizualizace, projektové vyučování, integrativní pojetí hv, polyestetická výchova. Didaktické pomůcky v HV, motivace k aktivnímu činnostnímu pojetí hv, praktické osvojení metodické řady rozvoje nástrojových dovedností.

8.      Metodika rozvoje tvořivých projevů žáků, výchova ke kreativitě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)
  • Zpracované přípravy na výuku dle zadání

    1.      příprava na výuku – hodina zaměřená na poslechové činnosti na 2. stupni ZŠ

    2.      příprava na výuku – hodina zaměřená na práci s písní na 2. stupni ZŠ

  • 80% aktivní účast na cvičeních
  • Zápočtový test týkající se poznatků z oblasti moderních technologií
  • Kvíz k tématu nonartificiální hudby v hv
  • Zápočtová práce – Analýza učebnic pro 2. stupeň ZŠ dle zadaných kritérií
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK