PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika hudební výchovy III - OPNH4H032A
Anglický název: Didactics of Music Education III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
PhDr. Vít Novotný
Mgr. Libor Sládek
Prerekvizity : OPNH4H022A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.09.2022)
Závěrečný didaktický předmět představuje rekapitulaci, zobecnění a usouvztažnění poznatků i prakticky osvojených dovedností z oblasti hudebně didaktických tendencí, metod a postupů nosných pro soudobou hudební výchovu na základní a střední škole v evropském kontextu. Zvláštní pozornost je věnována skutečnosti, že oborové didaktiky, jakož i didaktika hudební výchovy, vycházejí vstříc komunikativnímu pojetí, v němž hudební výchova plní funkci komunikačního procesu, a hudba zde zaujímá ústřední pozici. Teoretická i praktická rovina je zaměřena na provázanost hudební výchovy na úrovni základní a střední školy – zohlednění obecného a zvláštního. Pozornost je věnována psychologickým i didaktickým otázkám percepce, apercepce, didaktické interpretaci hudby, hudebním aktivitám dospívající mládeže v rámci polyestetické výchovy a hudebně pedagogickým integrativním tendencím v sepětí s individuální a skupinovou tvořivostí. Vytváření ŠVP. Diskuze a rozbor praxí.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (10.09.2022)

3 kredity /cca 90 hodin studentovy práce:

Přímá výuka: přednášky 4 hodiny, semináře 8 hodin

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 60 minut

Plnění seminárních úkolů: 10 hodin

Samostudium literatury a příprava na zkoušku 58 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (09.09.2023)

Povinná literatura

jJIŘIČKOVÁ, J. (ed.) a kol. Kapitoly z kreativní hudební výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na lI. st. ZŠ. Praha: SPN, 1985.

VÁŇOVÁ, H. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl. Práce s písní. Praha: PedF UK, 2020 82 stran. ISBN 978-80-7603-156-2.

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN 80-7290-155-9.

Doporučená literatura

Baclija Susic, B., Zupanic Benic, M. Different Teaching Methods in Music Education and Achievement Motivation. Available on:  https://bib.irb.hr/datoteka/907475.ICERi_panjolska_Blaenka_Marijana_Music_education.pdf.

Fitzpatrick-Harnish, K.  Urban Music Education: A Practical Guide for Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2015. 160 p.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2002, 320 s., ISBN 80-903115-7-1.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN 02/53 14-623-89.

KOTZIAN, E.Y. Handbuch Orff Schulerk. Grundlagen der Elementaren Musik- und Bewegungspaedagogik. Mainz: Schott, ISBN 978-3-7957-1513-7.

KOTZIAN, E.Y. Orff-Schulwerk Handbook. Principles of Elemental Music and Movement Pedagogy. Mainz: Schott, ISBN 978-3-7957-1514-4.

Lehmann, Ch.  Building School 2.0: How to Create the Schools We Need. San Francisco : John Wiley&Sons, Ltd, 2009. ISBN-13: 978-1118076828.

Osnovy Hv běžných škol a škol s rozšířenou Hv, ostatní alternativní učebnice Hv, metodické příručky, RVP.

Payne, D. Essential Skills for Promoting a Lifelong Love of Music and Music Making. Available on: https://www.mtna.org/MTNA/Learn/Essential_Skills_Series/Essential_Skills.aspx.

Schippers, H.  Facing the Music: Shaping Music Education from a Global Perspective. Oxford : Oxford, University Press, 2010. 239 p.

The Online Teacher Resource.  Basic Music Skills You Need to Learn in School. Available on: https://www.teach-nology.com/subjects/music/teachers/.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (09.12.2022)

1) Funkce hudby ve společnosti

2) Historický vývoj intonačních metod u nás a ve světě a podněty k rozvoji intonačních dovedností

3) Podněty ze zahraničních hudebně výchovných systémů, aktuální proměny evropské HV

4) Hudební zájmy, vkus, preference, význam a obsah výchovných koncertů

- Průřez dějinami žánrů - propojení s hudebními činnostmi na střední škole

- Metodický rozvoj intonačních dovedností

- RVP a ŠVP

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (12.09.2023)

Požadavky k zápočtu

  • 80% aktivní účast na cvičeních
  • Seminární práce dle zadaných kritérií
  • Účast na vybraném workshopu a jeho reflexe dle zadaných kritérií

Obě dílčí práce lze v případě nedostatečného obsahu jednou opakovat.

Požadavky ke zkoušce

  • Ústní zkouška na závěr semestru formou kolokvia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK