PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika hudební výchovy I - OPNH4H012A
Anglický název: Didactics of Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 20 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Karolína Řepová
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Je prerekvizitou pro: OPNH4H023A, OPNH4H022A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.09.2022)
Psychologické základy hudebně výchovného procesu. Základní hudebně psychologické kategorie. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Diagnostika hudebnosti (testy, škálování). Hudební vývoj dítěte a jeho zákonitosti. Studenti vytvářejí vlastní kolektivní prověrky hudebnosti žáků různých věkových kategorií, tvoří škály na posuzování stavu hudebních schopností a dovedností. Prakticky se seznámí s metodikou rozvíjení jednotlivých hudebních schopností a dovedností – důraz bude kladen zejména na rozvoj hudebního sluchu, hudební představivosti a paměti, rytmického, tonálního a harmonického cítění. Diferenciace žáků, práce s žáky hudebně zaostávajícími a nadanými.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (11.09.2021)

Cílem předmětu je orientovat studenty v základních psychologických zákonitostech hudebněpedagogického procesu a umožnit jim diagnostikovat a rozvíjet hudebnost dítěte.

Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (17.09.2023)

5 kreditů, tj. cca 150 hodin studentovy práce

Přímá výuka: přednášky 12 hod., cvičení 12 hod.

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 60 minut

Samostudium literatury (za semestr): 35 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 25 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 25 hodin

Příprava na zápočet: 23 hodin

Literatura -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.09.2021)

Povinná literatura:

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2060-2. ISBN
978-80-246-2303-0 (online: pdf)

HERDEN, J. My pozor dáme a nejen posloucháme. Praha : Scientia 1997. ISBN 80-7183-087-9.

HOLUBEC, J., PRCHAL, J., REITTEROVÁ, V. Nebojme se klasiky. Praha : Editio Bärenreiter Praha 2007.

Doporučená literatura:

BIEGHOLDT, G. Aktives Musikhören. Praxisbuch zur Rezeptionsdidatik im Musikunterricht. Innsbruck : Helblings Verlag
2019. ISBN 978-3-86227-377-5.

DRÁBEK, V. Stručný průvodce hudební psychologií. Praha : UK PedF 2004. ISBN 80-7290-161-3.

Dyndahl, P., Ellefsen, L.W. Music didactics and multifacted field ofcultural didactic studies. Available
on:
https://brage.inn.no/innxmlui/bitstream/handle/11250/134330/Dyndahl_Music%20didactics.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
.
FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2005.

GOODKIN, D. A Rhyme in time. Rhythm, Speech activities and Improvisation for the Classroom. Alfred Publishing Co
1997. ISBN 10: 0-7692-1512-2.

HOLAS, M. Psychologie hudbyv profesionální hudební výchově. Praha : SPN 1993. ISBN 80-85787-25-3.
HOLAS, M. Úvod do hudební diagnostiky. Praha : SPN 1985. ISBN 17-213-85.
HOLAS, M. Úvod do psychologie hudby. Hudební diagnostika. Praha : SPN 1990.ISBN 17-011-90.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha : SPN 1988.
KERN, R.u. W. Klassik aktiv 2. Insbruck : Helbling Verlag 2013. ISBN 978-3-85016-396-5.

KOTZIAN, R. Orff-Schulwerk Rediscovered. Music teaching models. Mainz : Schott2018. ISBN 978-3-7957-1515-1.

KRBAŤA, P. Psychológia hudby nielen pre hudebníkov. Prešov 1994. ISBN 80-967089-4-5.

POLEDŇÁK, I. aj. Hudební věda -II. díl. Praha : SPN 1988. ISBN 14-564-88.

POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon 1984.ISBN 02-008-84.

Richter, Ch. Kraemer, O., Yob, I. Herzig, M.The Didactic Interpretation of Music. Philosophy of Music Education
Review
Vol. 4, No. 1 (Spring, 1996), pp. 33-49 (17 pages). Published By: Indiana University Press.Available
on:
https://www.jstor.org/stable/40327105.
SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha : Supraphon 1989. ISBN 80-7058-073-9.
SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. ISBN 80-04-20587-9.

TERHAG, J. Warm ups. Musikalische Übungen für Kinder, Jugedliche und Erwachsene. Schott 2012. ISBN 978-3-7957-
0684-5.

Wallersted, C. Didactic Challenges in the Learning of Music-Listening Skills. Available
on:
https://www.researchgate.net/publication/226607683_Didactic_Challenges_in_the_Learning_of_Music-
Listening_Skills
.
WIEBLITZ, CH. Lebendiger Kinderchor. Anregungen und Modelle. Koblenz : Fidula Verlag2017. ISBN 978-3-87226-941-
6

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.09.2022)

1. Psychologické základy didaktiky hudební výchovy. Hudební psychologie jako věda. Hudební činnosti. Základní hudebně psychologické kategorie (hudební vlohy, schopnosti, dovednosti, návyky, hudebnost, nadání, talent, genialita, hudebně zázračné děti).

2. Klasifikace hudebních schopností a dovedností. Hudební sluch.

3. Rytmické, tonální a harmonické cítění, jejich rozvoj a diagnostika

4. Hudebně intelektové schopnosti (hudební paměť a představivost a jejich diagnostika, hudební myšlení). Hudebně tvořivé schopnosti – charakteristika a diagnostika. Dětská hudební tvořivost – etapy jejího rozvoje.

- Modelová situace činnostního pojetí HV

- Aktivizující výukové metody ve výuce HV

- Rozvoj hudebního sluchu prostřednictvím komplexu hudebních aktivit

- Rytmický výcvik v HV – modelová situace, rytmické aktivity jako zdroj motivace a aktivního zapojení žáků

- Vokální aktivity, diferenciace hudebně výchovné práce podle schopností a dovedností žáků.

- Charakteristika instrumentálních činností ve škole, typy instrumentálních etud a jejich význam pro rozvoj hudebnosti žáků.

- Praktické příklady rozvoje hudební tvořivosti žáků v oblasti vokální, instrumentální či pohybové.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (17.09.2023)

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

Aktivní zapojení v seminární části výuky

80% účast na cvičeních

 - Znalostní test z hudební psychologie

 - Písemné  vypracování kolektivní prověrky hudebnosti

 - Vypracování didaktické partitury

 - Písemná příprava modelového didaktického činnostního výstupu ve skupině

 - Účast na HV workshopu a jeho písemná reflexe dle zadaných kritérií

Každý z dílčích požadavků k zápočtu má možnost jedné opravy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK