PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rétorika a kultura mluveného projevu - OPNC2C102A
Anglický název: Rhetorics and Culture of Speech
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKNC2C102A, OPNZ0C139A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (26.05.2020)
Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Ortoepie. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Bezpodmínečně se předpokládá řečový projev v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly. V souvislosti s epidemiologickou situací může kdykoli dojít k přechodu na distanční způsob výuky. Doporučuji proto studentům, aby zvážili své technické možnosti, aby se mohli výuky účastnit. Pro rétoriku je zásadní použití audia i videa.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (14.09.2020)

Cíl kurzu: Seznámit studenty s dějinami rétoriky a teorií, vybavit studenty praktickými dovednostmi pro komunikaci mluvenou formou jazyka. Na pozadí základních teoretických znalostí jazykovědných a historických a s vědomím  interdisciplinárních souvislostí produkce řeči by student měl být schopen vystavět strukturovaný, tematicky jednotný a stylisticky vyrovnaný mluvený útvar. 

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.10.2020)

Distanční výuka bude rpobíhat na platformě Zoom. Odkaz obdrží zapsaní do jednotlivých paralelek přes mail v SIS před zahájením výuky.

Paralelka OPNC2C102Ax04 pondělí 11:30 - 13:00: https://cuni-cz.zoom.us/j/97249135285

Paralelka OPNC2C102Ax01 čtvrtek 9:00 - 10:30: https://cuni-cz.zoom.us/j/92939352842

Paralelka OPNC2C102Ax02 čtvrtek 10:30 - 12:00: https://cuni-cz.zoom.us/j/96720088657

Paralelka OPNC2C102Ax03 čtvrtek 12:30 - 14:00 https://cuni-cz.zoom.us/j/974 2770 5652

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (14.09.2020)

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 208 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0.

KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 247 s. ISBN 9788024726526.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1829-6.

SZYMANEK, Krzysztof, Krzysztof A WIECZOREK a Andrzej S WÓJCIK. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 148 s. ISBN 80-244-0834-1.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998, 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990, 308 s. ISBN 80-7038-128-0.

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (14.09.2020)

Minimální docházka 80 %, aktivní účast v seminářích, průběžné studium literatury zadávané k tématům, prezentace připraveného reprezentativního mluveného projevu (pro PS).

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- docházka (nejvýše dvě absence);

- přednesení připraveného projevu na téma vztahující se k obsahu studia;

- projev může být přednesen s oporou (osnova, prezentace), nesmí však jít o projev čtený;

- projev má mít délku 10-15 minut;

- projev musí být přednesen ve spisovné češtině, v souladu s českou ortoepií a ortofonií a být prost artikulačních nedostatků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK