PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk - OPNZ0C139A
Anglický název: Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Záměnnost : OPNC2C102A
Je záměnnost pro: OPND1C103A, OKNZ0C139A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (26.01.2022)
Absolventi zkoušky z českého jazyka musí dokázat schopnost kultivovaného psaného i mluveného projevu. Cíle kurzu stanovují profil absolventa: student je schopný aplikovat lingvistickou teorii v kontextu výuky a širším kontextu základní a střední školy, umí volit jazykové prostředky a řečové strategie podle konkrétní situace, uvědomuje si, že praktická aplikace teoretických znalostí češtiny jako komunikačního prostředku při výchovně-vzdělávacím procesu je součástí jeho pedagogické práce, kriticky hodnotí problémy týkající se užívání mateřského jazyka studenty i vyučujícími. Předmět nemá výuku, jde pouze o zkoušku.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (26.01.2022)

Hubáček, J. - Jandová, E, - Svobodová, J.: Čeština pro učitele. Optys, Opava 1996.
Pravidla českého pravopisu. Praha 1994.

Čeština pro vzdělávací praxi. Studijní opora. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2017.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (26.01.2022)

Zkouška má část písemnou a ústní.

Písemnou část tvoří korektura textu. V textu se vyskytují běžné pravopisné nedostatky (především psaní i/y, psaní předpon s-/z-, psaní mě/mně, psaní velkých písmen, shoda přísudku s podmětem, interpunkce). 

Studenti, kteří korekturu úspěšně napíší, postupují k ústní části zkoušky. V této části nejprve se zkoušejícím prodiskutují chyby v korektuře a následně pohovoří o jednom z témat vypsaných v SISu. Největší důraz se klade na kultivovaný, tedy i spisovný mluvní projev.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (26.01.2022)

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

  

1. Spisovný a nespisovný jazyk ve škole, jazyková výchova

 

Jaký je váš názor na užívání spisovného českého jazyka ve škole ze strany učitele a ze strany žáků? S jakými typy nespisovných projevů se učitel v hodinách může setkat? Jak budete reagovat na vulgarismy v řeči studentů? Je vhodné v předmětu, který budete vyučovat, rozvíjet komunikativní kompetence žáků? Pokud ano, jakým způsobem? Je účelné rozvíjet kultivovaný mluvený projev žáků? Pokud ano, kterých aspektů si budete zejména všímat? Je účelné dbát na to, aby žáci ve svých školních sešitech dodržovali spisovnou jazykovou normu a pravopisnou kodifikaci? Je správné opravovat pravopisné chyby v písemných projevech žáků? Mají případné pravopisné chyby v písemných projevech žáků ovlivňovat klasifikaci? Odhadněte, jakých odchylek od pravidelné větné stavby se ve svém vlastním mluveném projevu nejčastěji dopouštíte. Je pro vaši budoucí učitelskou praxi účelné snažit se tyto jevy odstranit?

 

2. Terminologie, cizí slova, internacionalizmy v mých předmětech

 

Do jaké míry je důležité při výuce vašeho předmětu užívat terminologii? Je vhodnější pracovat s termíny cizojazyčnými či s jejich českými ekvivalenty? Jakým způsobem je možné studenty seznámit s terminologií vašeho předmětu? Je účelné ve vybraných případech seznamovat žáky s původem českých termínů? Pokud ano, ve kterých případech? Je účelné za určitých okolností seznámit žáky s dějinami názvosloví oboru, kterému vyučujete? Pokud ano, demonstrujte krátký výklad. Je správné užívat v hodinách cizí a internacionální slova? Pokud ano, ve kterých případech?

 

3. Český jazyk jako vyučovací prostředek, čeština a počítač, cizojazyčný text jako výukový materiál, typologické rozdíly jazyků

 

Je třeba přizpůsobovat jazyk vyučujícího specifickým zvláštnostem studentů? Pokud ano, ve kterých příkladech a jak. Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude stále narůstat počet jiných národností v českých školách. Je vhodné, aby učitel přizpůsoboval jazykovou stránku svého projevu tomu, do jaké míry už ovládli český jazyk? Je nezbytné po stránce jazykové upravovat materiály užívané ve vyučovacím procesu (například články stažené z internetu). Jakým způsobem může učitel v hodinách pracovat s cizojazyčnými texty? Může se vyučující cizího jazyka opřít o srovnání s jazykem mateřským? Jaké jazykové typy z hlediska struktury znáte a kterými základními rysy se vyznačují? Demonstrujte na konkrétním příkladě, jakým způsobem může učitel znalosti jazykových typů využít ve výuce cizího jazyka.

 

4. Charakteristika mluvených projevů učitele, přepínání kódů, dialog v hodinách, učitelovy řečové strategie

 

Má být podle vašeho názoru vyučování více dialogem, nebo monologem učitele? Vysvětlete a doložte příklady. Které potíže a naopak výhody přináší mluvený projev adresátovi oproti projevu psanému z hlediska vnímání a porozumění? Kterými řečovými strategiemi může učitel přimět žáka k aktivní činnosti? Jaké jsou základní znaky dobře položené otázky z hlediska formy, obsahu i kontextu? Vysvětlete, jaký způsob oslovení studentů budete ve své učitelské praxi preferovat. Platí, že učitel užívá stejný jazykový kód nejen v hodinách, ale v každé komunikaci se studentem nezávisle na místě a době? Je možné, aby učitel měnil formu svých projevů v rámci jedné vyučovací hodiny či mimo ni v závislosti na oficialitě prostředí? Demonstrujte, jakým způsobem byste sdělil rodičům nepříjemnou zprávu o prospěchu a chování jejich dítěte. Zvolenou komunikační strategii odůvodněte.

 

5. Psané útvary v učitelově praxi - stylistická charakteristika

 

Budete u žáků hodnotit i schopnost přehledné výstavby psaného textu? V současné vyučovací praxi se stále častěji objevují písemná pololetní hodnocení žáků. Jak byste takové hodnocení koncipoval? Kterých slohových postupů byste přitom využil? Jaký význam může mít pro studenty školní časopis? Měli by se na jeho vzniku podílet i učitelé? Jaká témata byste podporoval k uveřejnění?

 

6. Interdisciplinární vztahy češtiny, komunikace s médii a mediální výchova

 

Myslíte si, že se vám ve vašem oboru budou hodit teoretické poznatky získané studiem češtiny (vyjma otázek pravopisných)? Které a proč? Myslíte si, že je jazyk médií specifický oproti jazyku nemediální komunikace? Pokud ano, v jakém ohledu? Je třeba, aby se žáci seznamovali s jazykem médií? Je vhodné užívat v hodinách populárně-naučné články z konkrétního oboru v médiích? Jakou formu práce se zajímavými tématy v tisku (rozhlase, televizi) byste zvolili?

 

7. Jazykové příručky

 

Jaké jazykové příručky usnadňující tvorbu jazykových projevů (mluvených i psaných) znáte? Které informace můžete v každé z nich najít? Které by podle vás měly být nedílnou součástí knihovny každého rodilého mluvčího? Jaký je rozdíl mezi kodifikační a nekodifikační jazykovou příručkou?

 

8. Výstavba českého textu, prostředky koheze a koherence textu, lingvistická charakteristika učebního textu

 

Jakými jazykovými prostředky docílíte významové a jazykové soudržnosti textu? Které postupy jsou nezbytné pro vytvoření srozumitelného a uceleného textu? Jaké prohřešky naopak koherenci a kohezi narušují a jak je možné se jim vyhnout? Jakým způsobem jsou vystavěny texty v učebnicích vašeho oboru? Který styl zde převažuje a jaké jsou jeho základní lingvistické charakteristiky? Proč autoři učebnic zvolili právě daný styl?

 

9. Pragmatické pojetí jazykové komunikace, implicitní vyjadřování a neverbální komunikace, komunikační šumy a jak s nimi zacházet

 

Jak ovlivňuje osobnost mluvčího a osobnost recipienta komunikaci? Jak se mění náš mluvní projev v závislosti na situaci, v níž se nacházíme? Které verbální a neverbální prostředky podněcuji/tlumí konflikt? Které strategie volíme, abychom v komunikaci dosáhli vytčeného cíle? Co ohrožuje úspěch komunikace? Podle čeho rozpoznáváme záměr našeho komunikačního partnera?

 

10. Výslovnostní norma

 

Jaké jsou nejčastější prohřešky mluvčích při výslovnosti českých samohlásek? Proč tomu tak je a jak je odstranit? Jaké jsou nejčastější prohřešky mluvčích při výslovnosti českých souhlásek? Proč tomu tak je a jak je odstranit? Jaké problémy mohou nastat při výslovnosti cizích slov v češtině a proč? Mohou chyby ve výslovnosti zabránit porozumění významu výpovědi? V jakých případech? Jak může umístění přízvuků změnit význam výpovědi? Demonstrujte na příkladu. Je důležité respektovat intonační schéma věty? Jak se učitel jakožto profesionální mluvčí může chránit svůj hlas?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK