PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rétorika a kultura mluveného projevu - OKNC2C102A
Anglický název: Rhetorics and Culture of Speech
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Záměnnost : OPNC2C102A
Je záměnnost pro: OKNZ0C139A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (26.05.2020)
Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Bezpodmínečně se předpokládá řečový v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly. V souvislosti s epidemiologickou situací může kdykoli dojít k přechodu na distanční způsob výuky. Doporučuji proto studentům, aby zvážili své technické možnosti, aby se mohli výuky účastnit. Pro rétoriku je zásadní použití audia i videa.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.10.2020)

Distanční výuka bude probíhat na platformě Zoom na adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/99112118891.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (22.05.2020)

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 208 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0.

KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 247 s. ISBN 9788024726526.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1829-6.

SZYMANEK, Krzysztof, Krzysztof A WIECZOREK a Andrzej S WÓJCIK. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 148 s. ISBN 80-244-0834-1.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998, 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990, 308 s. ISBN 80-7038-128-0.

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (22.05.2020)

Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami v rozsahu 60 hodin, úspěšné plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů. Prezentace závěrečného mluvenéo projevu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK