Praktická harmonie u klavíru - OPMN0H283B
Anglický název: Practical harmony at the piano
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0H206B
Prerekvizity : OPMN0H141A
Je prerekvizitou pro: OPMN0H286B, OPMN0H288B, OPMN0H291B
Je záměnnost pro: OKMN0H206B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (15.04.2019)
Praktická harmonie představuje výběr z nauky o harmonii, a to těch jevů, jejichž praktické ovládání na klávesovém hudebním nástroji je nezbytnou podmínkou pro výkon povolání pedagoga ZŠ. Většina jevů je prezentována na problematice úprav lidových písní. Součástí předmětu je i seznámení s harmonickým rozborem skladeb instrumentální a vokální literatury klasicismu a romantismu, prioritně zaměřeným na využití individuálního repertoáru studentů v rámci jejich nástrojové, pěvecké a sborové přípravy. Výuka probíhá částečně formou e-larningu v prostředí Moodle.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (15.04.2019)

Cíl předmětu spočívá v osvojení poznatků a dovedností v oblasti klasicko-romantické harmonie zaměřených na jejich využití v hudebně výchovné praxi. Soustavný rozvoj klavírních dovedností potřebných k improvizaci písňových doprovodů. 

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (31.01.2022)

3 kredity = 90 hodin:

výuka - 24 hodin,

studium literatury - 24 hodin,

příprava na výuku - 24 hodin,

příprava na zkoušku - 18 hodin

Výuka probíhá částečně formou e-learningu. Viz Moodle.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

Povinná literatura:

NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 111 s. ISBN 80- 7290-152-4.

PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 1999. 76 s.

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír. Praha: Univezita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019.

Doporučená literatura:

NEDĚLKA, M. Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie. In: Živá hudba XI. Praha: AMU, 1992, s. 79 - 88

BEZDĚK, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. 118 s. ISBN 80-7043-151-2.

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet.  Praha: HAMU, 1996. 267 s. ISBN 80-85883-10-4.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

Teoretická část: Harmonický rozbor 2 notových ukázek dle vlastního výběru.

Praktická část: Improvizovaný doprovod 20 lidových písní s odpovídající stylizací v klavírní sazbě obsahující uvedenou harmonickou problematiku včetně modulačních spojek mezi jednotlivými písněmi.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (31.01.2022)

1.      Základní harmonické pojmy a jejich charakteristika.

2.      Stavba kvintakordů, septakordů a jejich obratů.

3.      Harmonizace lidové písně s použitím hlavních kvintakordů. Poloviční a celý závěr.

4.      Harmonizace lidové písně s použitím vedlejších kvintakordů a dominantního septakordu.

5.      Mimotonální akordy v doprovodu lidové písně.

6.      Lidový dvojhlas. Quodlibet a jeho harmonizace.

7.      Základní formy stylizovaného doprovodu. Předehra, mezihra a dohra v lidové písni.

8.      Melodické tóny.

9.      Tóninové vybočení, tóninový skok. Diatonická modulace.

10.   Akordy terciové chromatické příbuznosti, chromatická modulace.

11.   Harmonický rozbor instruktivní skladby období klasicismu

12.   Harmonický rozbor instruktivní skladby období romantismu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

Aktivní účast v seminářích - tolerovaná absence - 30 %.

Plnění průběžných úkolů a jejich prezentace ve výuce.