PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia českého jazyka - OPMN0C107A
Anglický název: Introduction to Czech Language Studeis
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 122 / 123 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Mgr. Eliška Králová
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPMN0C368C, OPMN0C116A
Je záměnnost pro: OKMN0C107A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)
Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových informací a jejich zvládání podle interpretace aktuální bohemistické lingvistiky, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v tradičním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami. Obsahové celky (systemizace teoret. poznatků a jejich aplikace) – 12 výukových týdnů: 1. Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny. 2. Český národní jazyk a jeho útvary. 3. Norma, úzus, kodifikace. 4. Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie. 5. Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury. 6. Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace. 7. Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov. 8. Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba. 9. Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické. 10. Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk . prostředků. 11.–12. Komplexní jazykový rozbor, analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Studijní zátěž: 54 pracovních hodin (2 kredity)

semináře a přednášky: 24 hodin

domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava
na výuku: 30 hodin


Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (07.09.2023)

Pravidla českého pravopisu.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
Konopková, L., Krejčová, M.: Čeština pro samouky IV. Praha, 1995.

Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická jazyková příručka. Praha: Academia 2014

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Studijní literatura pokryje teoretické i praktické jazykové učivo v rozsahu učebnic českého jazyka pro střední školy (M. Čechová a kol., Český jazyk pro 1.-4. ročník SOŠ, nebo J. Kostečka, Český jazyk pro 1.-4. ročník gymnázií). Prakticky lze jazykové znalosti procvičovat pomocí publikace M. Čechové a kol., Komplexní jazykové rozbory (např. Praha: SPN, 1996). Různá online pravopisná cvičení, např. skolasnadhledem.cz.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Požadavky k zápočtu: 
1) Zvládnutí dílčích písemných prací a korektur s úspěšností min. 75 % bodového hodnocení (součet výsledků testů dohromady). Práce se píšou na každém semináři kromě prvního. Upřesnění témat a hodnocení prací a korektur na seminářích.
2) Zvládnutí závěrečného souhrnného zápočtového testu (včetně souhrnné korektury) s úspěšností min. 75 %.

Nepřítomnost na kterémkoliv testu bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení, jinak termín propadá. Náhradní test si studenti mohou dopsat po dohodě s vyučujícím.

 

Pořadí dílčích testů na seminářích (bude upřesňováno v průběhu semestru):

1. vyjmenovaní slova, pravopis cizích a přejatých slov

2. psaní předpon s-, z-, pravopis skupiny bě, pě vě, bje vje

3. skloňování, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, jazykovědná terminologie

4. shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, psaní přímé řeči.

5. zkratky, značky, koncovky přídavných jmen, psaní n/nn

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových informací a jejich zvládání podle interpretace aktuální bohemistické lingvistiky, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v tradičním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami.

Obsahové celky (systemizace teoret. poznatků a jejich aplikace):

1.       Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny.

2.       Český národní jazyk a jeho útvary.

3.       Norma, úzus, kodifikace.

4.       Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie.

5.       Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury.

6.       Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace.

7.       Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov.

8.       Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba.

9.       Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické.

10.    Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk. prostředků.

11.    Komplexní jazykový rozbor.

12.    Analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK