PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Prevence rizikového chování - OPBY4P043A
Anglický název: Prevention of Risk-taking behavior
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY4P022A, OPBY4P023A
Je prerekvizitou pro: OPBY4P054B, OPBY4P055B, OPBY4P064C, OPBY4P103C, OPBY4P065B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.01.2023)
Předmět seznamuje studenty se sociální situovaností osob nacházejících se v rizikových skupinách. Zabývá se analyzováním důvodů jejich marginalizace, a dále rozpoznáváním sociálně deviantních jevů, jejich variant a vymezení. Zahrnuje teorie rizikového chování a jednání. Řeší problematiku mládeže jako ohrožené sociální skupiny. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na znalost a prevenci rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím. Předmět dále prohlubuje znalosti studentů z oblasti užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování. Zabývá se také dopady patologicky závislého chování na jedince a na společnost. Předmět vychází z koncepce interdisciplinárního oboru adiktologie, což se projevuje v úsilí o propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Současně zohledňuje relevantní poznatky ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky a kulturní a sociální antropologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.01.2023)

Cílem předmětu je, aby student porozuměl sociální situovanosti osob nacházejících se v rizikových skupinách, seznámil se s vybranými problémy a možnostmi jejich prevence na různých úrovních. Cílem je rovněž  prohloubit znalosti studentů z oblasti prevence, léčby a výzkumů užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají.

Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.01.2023)

Předmět má 6 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 165 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 přednášku 25 minut, na 1 cvičení 25 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 25 hodinám, práce se studijními materiály (za celý semestr) 18 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 19 hodin. Příprava na zkoušku 35 hodin.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.01.2023)

Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. ISSN 1213-3841.

BĚLÍK, V., HOFERKOVÁ, S. & KRAUS, B.  Slovník sociální patologie. Praha: Grada, 2017.

FISCHER, S. & ŠKODA, J. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009.

JEDLIČKA, R., HOFERKOVÁ, S. & KRAUS, B. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015

KALINA, K. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha : Úřad vlády ČR, 2003. 2 sv.

KALINA, K. a kol. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 

MIOVSKÝ, M. a kol.  Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012.

MIOVSKÝ, M. a kol.  Prevence rizikového chování ve školství. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015.

MIOVSKÝ, M. a kol.  Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

NIELSEN SOBOTKOVÁ, V.Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada., 2014.

NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2003.

NEŠPOR, K., CZÉMY, L., PERNICOVÁ, H.  Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - časná a krátká intervence. Sportpropag, Praha, 1998.  

ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999. 260 s. ISBN 80-7169-836-9.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012 (čj. 37/2009-61)

Národní středisko pro drogy a závislosti. [online].  [cit. 2023-01-10]. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (19.01.2023)

Všechny úkoly jsou povinné a jejich splnění je vyžadováno pro získání zkoušky. Úkoly je nutné vypracovat v předem domluvených termínech. Domluva termínů proběhne na  prvním setkání.

 1. Četba odborného článku (individuální část  a skupinová prezentace) (splnil/a - nesplnil/a). Bližší informace k tomuto úkolu  budou uvedeny v Moodle v přískušném kurzu IA 2020 Výchova ke zdraví (BC, Ks) /Prevence rizikového chování. Heslo pro přístup do kurzu bude sděleno studentům na prvním setkání.

2. Test I. (průběžný test, 2 pokusy, min. hranice úspěšnosti 70 %), Test II (zkouškový test, 3 pokusy, 1  řádný termín, dva další opravné,  min. hranice úspěšnosti 70%). Temín průběžného testu (Test I) bude uveden v Moodle v přískušném kurzu IA 2020 Výchova ke zdraví (BC, Ks) /Prevence rizikového chování. Termíny zkouškového testu budou vypsány v SISu.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (09.01.2023)

1. Úvod do studia rizikového chování, základní terminologie. Klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování, integrální přístup k problematice, základní pojmy sociální deviace. 

2. Rizikové a problémové jevy související s rodinným prostředím a životním prostředím rodiny. 

3. Rizikové a problémové jevy související se školním prostředím a vztahy s vrstevníky. 

4. Rizikové a problémové jevy související specificky s adolescencí, dospívání, duševní zdraví.

5. Socioekonomické souvislosti rizikového chování, bezdomovectví.

6. Příčiny vzniku závislosti - bio-psycho-socio-spirituální model. Průběh závislosti a její dopady. 

7. Technologické závislosti. Další nedrogové závislosti. 

8. Drogy společensky tolerované, jejich výskyt a důsledky u dětí a mládeže. Drogy nelegální, jejich výskyt a důsledky u dětí a mládeže. 

9. Návykové látky a legislativa. Řešení problémů s návykovými látkami ve škole. Úloha a činnost metodika prevence na školách.

10. Organizace zabývající se pomocí lidem se závislostí. Základní seznámení s principy Harm reduction v oblasti drogové závislosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK