PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy sociální psychologie - OPBY2P108A
Anglický název: Introduction to Social Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBY4P023A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P101A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P110A, OPBY2P128B, OPBY2P131B, OPBY2P132B, OPBY2P134B
Je záměnnost pro: OKBY2P108A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (19.01.2022)
Sociální psychologie je jednou ze subdisciplín psychologie a zaměřuje se na to, jak spolu lidé interagují, jak se ovlivňují a jak si o druhých utváří mínění. Tento kurz navazuje na Základy psychologie a prohlubuje znalosti ve specifických oblastech zájmu sociální psychologie. Podrobněji se seznámíme s tématy jako je socializace, identita v sociálním kontextu, postoje, školní třída jako malá skupina, sociální kognice, skupinové a sociální vlivy, prosociální chování, stereotypy a předsudky. Důraz bude kladen na využitelnost v pedagogickém kontextu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (19.01.2022)

Představit hlavní koncepty, teoretické pohledy a historické trendy v sociální psychologii

• Podporovat kritické zkoumání a aplikaci sociálně psychologických principů na konkrétní situace v oblasti vzdělávání

• Porozumět klasickému sociálně psychologickému výzkumu a možnostem jeho využití v oblasti vzdělávání

• Rozvíjet akademické dovednostiDeskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (04.01.2022)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 25 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 25 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 20 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 19 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 15 hodin. Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (19.01.2022)

Masaryk, R. (2010). Medzi člověkom a ĺudmi. Kapitoly ze sociálnej psychológie. Iris, Bratislava.

Myers, D. (2016). Sociální psychologie, Edika, Praha.

Stainton Rogers, W. (2011). Social psychology. Maidenhead McGraw-Hill Education.

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds., 2019). Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Grada, Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (31.01.2023)

Zkouška má dvě části:

1.      Průběžný seminární úkol, zadání bude upřesněno individuálně, prezentace zpracování úkolu (50% známky)

2.      Písemný test (50% známky) - test tvoří různé typy uzavřených otázek, podmínka splnění je 70% správných odpovědí

Pro absolvování kurzu je nezbytné splnit obě části zkoušky a v každé získat body. Účast na seminářích je povinná (70%).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (30.01.2023)

1.      Sociální psychologie – koncepce, metody

2.      Socializace, vývojová perspektiva, enkulturace

3.      Identita, sebepojetí, self v sociální psychologii.

4.      Postoje a jejich změna

5.      Školní třída jako malá sociální skupina

6.      Agrese, Prosociální chování

7.      Sociální poznávání

8.      Skupinové vztahy

9.      Sociální vlivy

10.      Stereotypy, předsudky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK