PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Gender studies - OPBY2P134B
Anglický název: Gender studies
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P108A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)
Cílem předmětu je seznámení se základními teoretickými pojmy a přístupy ke konstruování genderové identity a odlišnosti a jejich aplikace v oblasti vzdělávání a zdraví. Seznámíme se s konceptem genderu a stručným historickým vývojem jeho studia, propojíme s konceptem intersekcionality upozorňujícím na nutnost vnímat gender v kontextu dalších sociálních identit a postavení v společenském řádu. V rovině aplikace se zaměříme na oblast vzdělávání ve smyslu vztahů ve třídě, ale i školního prostoru, kurikula či pomůcek. Budeme se věnovat souvislostem v oblasti zdraví a to jak fyzického, tak duševního.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými pojmy a přístupy ke konstruování genderové identity a odlišnosti, a s praktickou aplikací genderového přístupu v kontextu vzdělávání a zdraví.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

Marchbank, J., Letherby, G. (2014). Introduction to gender. Social Sciences Perspective. Routledge.

Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2005). Ženy, muži a společnost. Karolinum.

Labischová, D., Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7464-063-6.8-80-7372-701-7.

Jarkovská, L. Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 195 s. Studie; sv. 96. ISBN 978-80-7419-119-0.

Smetáčková, I., Jarkovská, L. Gender ve škole: příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Vyd. 1. Praha: Otevřená společnost, 2006. 67 s. ISBN 80-903331-5-X.

Smetáčková, I., Braun, R. Homofobie v žákovských kolektivech: homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit: doplňkový výukový materiál pro ZŠ a SŠ včetně didaktické aplikace tématu. Praha: Úřad vlády České republiky, 2009. 54 s. ISBN 978-80-7440-016-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

Průběžná práce v semestru:

-        Reflexe četby vybrané popularizační knihy

-        Účast na exkurzi

Zápočtový úkol (ve zkouškovém období)

-        Zhodnocení vybrané školní učebnice z genderového hlediska 

Podrobnosti budou k dispozici v el. podpoře kurzu na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13150

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

1.      Úvod do studií genderu, koncept intersekcionality

2.      Gender v oblasti vzdělávání

3.      Intersekcionalita ve školách 

4.      Gender a zdraví

5.      Exkurze 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK