PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia výchovy ke zdraví - OPBY2P101A
Anglický název: Introduction to Study of Health Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBY4P011A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Korekvizity : OPBY2P103A, OPBY2P123B
Je korekvizitou pro: OPBY2P123B, OPBY2P122B, OPBY2P121B, OPBY2P103A, OPBY2P124B
Je neslučitelnost pro: OPBZ0P126C
Je prerekvizitou pro: OPBY2P107A, OPBY2P132B, OPBY2P131B, OPBY2P126B, OPBY2P125B, OPBY2P108A, OPBY2P136B, OPBY2P127B
Je záměnnost pro: OKBY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (03.10.2020)
Předmět předkládá základní paradigmata podpory zdraví a péče o zdraví. Vymezuje problematiku zdraví a zdravotní gramotnosti a její rozvojové priority. Vychází z programu WHO Zdraví 2020, jakožto osnovy evropské zdravotní politiky pro 21. století. Předmět se zaměřuje na problematiku životního stylu a s ním související zdravotní problémy. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou studia oboru výchova ke zdraví, motivovat je k aktivnímu zájmu o problematiku zdraví člověka v intencích evropské zdravotní strategie a o otázky výchovy ke zdraví v kontextu výchovy a vzdělávání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (03.10.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s probematikou studia oboru výchova ke zdraví, motivovat je k aktivnímu zájmu o problematiku zdraví člověka v intencích evropské zdravotní strategie a o otázky výchovy ke zdraví v kontextu výchovy a vzdělávání.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (03.10.2020)

Výuka probíhá podle rozvrhu prostřednictvm aplikace Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFjMzk5NWUtNjVlYy00MTk1LWI2MzYtMjM5MzIxM2I5MmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2250df9df0-f5c9-4edd-b630-d7aebcae9a0c%22%7d

Studenti potřebují připojení k internetu ev. kameru,sluchátka.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (08.09.2017)

ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha : Grada, 2010. 127s. ISBN 978-80-247-3231-8.

GILLERNOVÁ, I. KEBZA.V., RYMEŠ M. Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2798-1

HOLČÍK, J.; ŽÁČEK, A., KOUPILOVÁ, I. Sociální lékařství. Brno: LF MU. 2011. ISBN 978-80-87192-15-3

MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví. Praha : Grada Publishing. 2011. s. 296. ISBN 978-80-247-2715-8

Světová zdravotnická organizace. Regionální úřadovna pro Evropu. Zdraví 21 = Health 21: úvod k osnově politiky zdraví pro všechny v Evropském regionu WHO. Praha: Erasmus, [2000]. 27 s. ISBN 80-85047-15-2.

Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.

 

VURM, V. a kol. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7254-997-9.

WALTEROVÁ, E. (ed.) Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno : Paido, 2004, 259 s. ISBN 80-7315-083-2

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (08.09.2017)

Požadavky k zápočtu:úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (03.10.2020)

1.       Základní determinanty zdraví a možnosti jejich ovlivňování.

2.       Životní styly současné populace.

3.       Socioekonomické změny společnosti a proměny životního způsobu.

4.       Kvalita života ve vztahu ke zdraví.

5.       Podpora zdraví ve škole.

6.       Zdraví 21, Zdraví 2020.

7.       Způsoby výchovy k péči o zdraví, hodnota zdraví.

8.       Informační zázemí pro oblast podpory zdraví, informační gramotnost.

       

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK