PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná psychologie II - OPBP3Q202A
Anglický název: General Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 90 / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q101A
Je prerekvizitou pro: OPBP3Q302A, OPBP3Q402A, OPBP3Q408A, OPBP3Q409A, OPBP3Q610B, OPBP3Q604B, OPBP3Q605B, OPBP3Q606B, OPBP3Q504A
Anotace -
Cílem předmětu je výklad systému obecně psychologických poznatků. Tento systém je podáván pluralisticky, přičemž stěžejní tendencí je snaha o syntézu poznatků založených na různých psychologických přístupech a paradigmatech. Předmět navazuje na Obecnou psychologii I a směřuje ke státním závěrečným zkouškám, kterých je součástí. V rámci předmětu budou probírána následující témata: 1. jazyk a řeč: rozlišení jazyka a řeči, úrovně jazyka a řečové procesy, funkce řeči podle Buhlera, Jakobsonovo schéma komunikačního aktu, pojetí vztahu řeči a myšlení (Piaget, Vygotský, Bruner), chápání diskursu a diskursivního v psychologii, kategorie významu v psychologii, typy znaků, znaky a symboly, denotativní a konotativní složka významu; 2. jazyk a řeč - kognitivní procesy sluchového vnímání řeči a čtení; 3. emoce: přístupy ve výzkumech emocí, sociální význam emocí (interkulturní výzkumy, výraz emocí), třídění emocí (prvky a dimenze), teorie emocí (James-Lange, Cannon-Bard, hypotéza obličejové zpětné vazby, Schachter-Singer, Arnoldová, Elis, Lazarus, evoluční teorie); 4. učení: habituace a senzituace, klasické, instrumentální a operantní podmiňování a rozdíly mezi nimi (Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner), komplexní a sociální učení (Tolmann, Köhler, Piaget, Vygotský, Bandura), vliv prekonceptů v učení, vztah mezi učením a vývojem (Piaget, behaviorismus, Vygotský); 5. inteligence: definice inteligence, psychometrické teorie inteligence (Spearman, Thurstone, Cattel a Horn), sociální teorie inteligence (Sternberg, Gardner, emoční inteligence), fyziologické teorie inteligence (Jung a Haier, Garlick), kognitivní teorie inteligence (Das a Naglieri, Kaufman), rozložení inteligence v populaci, Flynnův efekt, dědičnost inteligence (metody zkoumání, podíl dědičnosti v závislosti na ontogenezi a sociálním prostředí, dědičnost neurofyziologických základů a korelátů inteligence), vliv prostředí na vývoj inteligence a intelektový výkon (stimulace, další faktory, specializované programy), měření inteligence (Binet a Simon, Therman, Wechsler, parametry testů inteligence); 6. motivace: definice motivace a motivu, užší a širší pojetí, druhy motivů, fáze motivačního cyklu, motivační konflikty, základní přístupy k motivaci: hédonistický, homeostatický, pobídkový, kognitivní, činnostní, humanistický, systémy motivačních dispozic ve vybraných teoriích motivace (McDoughall, Freud, Murray, Maslow, McClelland), výkonová motivace, výkonové potřeby, aspirační úroveň, potřeba afiliace; 7. tvořivost: různé typy vymezení tvořivosti, vlastnosti tvůrčí osobnosti, fáze tvůrčího procesu, umět ilustrovat na příkladech, vztah inteligence a tvořivosti, hlavní teorie tvořivosti: osobnostní (psychoanalytické, humanistické, environmentální), procesuální (asocianistické, kognitivní a behaviorální); 8. vůle: • definice vůle (jako proces a dispozice), vztahy vůle k motivaci, emocím, kognici, volní rovina regulace a další druhy regulace činnosti, systém klasifikace volních vlastností (např. Klagesův), základní přístupy k vůli (fyziologické, behavioristické, fenomenologické, psychoanalytické, činnostní), teorie vůle a jejich představitele (James, Klages, Ach, Vygotský, Miller, Galanter, Pribram, Brichcín)
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Deskriptory

Celková zátež studenta - 124 hodin

přímá výuka + + 20 hodin průběžná příprava + 80 hodin příprava na ústní závěrečnou zkoušku a zkouška

Poslední úprava: Lukavská Kateřina, Mgr., Ph.D. (30.01.2023)
Literatura

ATKINSONOVÁ, R. L. ET AL. Psychologie. Praha: Portál, 2003.
EYSENCK, M. W., KEANE, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.
PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.

Podpůrné materiály k předmětu jsou k dispozici v Moodle:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2995

 

Další video materiály dostupné zde:

Senzorické a percepční procesy: https://youtu.be/x9rzctURolI

Percepce mluvené řeči: https://youtu.be/1SckcusprUo

Čtení: https://youtu.be/WwwXn3vTUQs

Teorie inteligence: https://youtu.be/DegWR7TLeuM

Učení: https://youtu.be/xb9IL5uRoMY

Mentální reprezentace: https://youtu.be/elSo-GNcArI

 

 

Poslední úprava: Lukavská Kateřina, Mgr., Ph.D. (26.04.2024)
Sylabus

Témata obecné psychologie II:

  • Vědomí a nevědomí
  • Paměť
  • Inteligence 
  • Učení
  • Emoce
  • Tvořivost
  • Motivace
  • Vůle

 

Poslední úprava: Lukavská Kateřina, Mgr., Ph.D. (26.04.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je ukončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK