PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nadání a nadaní - OPBP3Q610B
Anglický název: Giftedness and Gifted
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:30 / 30 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A
Anotace -
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích nadání a inteligence, zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání. Struktura předmětu pokrývá následující témata: I. Základy problematiky nadání a nadaných, 1.1. Přístupy v psychologii ktématu nadání a talentu, vývoj problematiky; 1.2. Základní pojmy a termíny; II. Mimořádně nadané dítě vpř edškolním věku, 2.1. Jaké mohou být projevy nadání vpředškolním věku?, 2.2. Jaké máme možnosti pro identifikování nadaných dětípředškolního věku, 2.3. Na co nezapomínat vpředškolním období při podpoře rozvoje dítěte smimořádným potenciálem?, 2.4. S jakými problémy se můžeme u těchto dětí setkat?; III. Vstup nadaného dítěte do školy, 3.1. Je možné, aby nešestileté dítě nastoupilo do školy?, 3.2. Jaké jsou další možnosti podpory kognitivně akcelerovaného dítěte při vstupu do školy?, 3.3. Jakou školu pro nadané dítě vybrat?, 3.4. Proč je u nás integrace nadaných tak často odmítána (zejména u intelektově nadaných), ačkoliv je celosvětově tendence kintegraci zřejmá?, 3.5. Vjakém prostředí je podpora mimořádně nadaných dětí nejdůležitější a nejefektivnější?; IV. Mimořádně nadané dítě v základní škole a v rodině, 4.1. Jaké jsou osobnostní charakteristiky mimořádně nadaného žáka na základní škole?, 4.2. Jaké jsou charakteristiky učení mimořádně nadaného žáka?, 4.3. S jakými problémy mimořádně nadaného žáka se můžeme setkat?, 4.4. Lze vpopulaci mimořádně nadaných žáků identifikovat ještě určité specifické skupiny?, 4.5. Existují různé „typy“ intelektového nadání nebo intelektově nadaných žáků?, 4.6. Jaké druhy nadání se dnes rozlišují a sjakými se ve škole obvykle můžeme setkat?, 4.7. Jaké situace mohou nastat při vyhledávání nadaných žáků ve škole?, 4.8. Co může limitovat proces vyhledávání nadaných?, 4.9. Co je účelem postupu identifikace a postupu výběru při vyhledávání nadaných?, 4.10. Co je třeba provést před volbou metod, které chceme při vyhledávání nadaných dětí použít?, 4.11. Jaké konkrétní metody se při vyhledávání mimořádně nadaných dětí školního věku používají?, 4.12. Kdy realizovat proces vyhledávání na škole?, 4.13. Jaký může existovat vztah mezi tzv. vyhledáváním nadaných a rozvíjením nadání?, 4.14. Co může ovlivnit úspěšnost výchovně-vzdělávací péče o nadané na konkrétní škole?, 4.15. Jaké základní možnosti práce smimořádně nadanými žáky se obvykle ve škole mohou uplatňovat?, 4.16. Co ovlivňuje úspěšnost integrace mimořádně nadaného žáka do běžné školy?, 4.17. Existují ještě další možnosti podpory rozvoje mimořádně nadaných dětí?, 4.18. Existuje u nás speciální vzdělávání učitelů pro práci snadanými dětmi?, 4.19. Kam se mohou učitelé obrátit u nás o radu a získat další informace o problematice nadání?, 4.20. V jakých časopisech se u nás můžeme setkat s touto problematikou?, 4.21. Jaké základní legistativní dokumenty se vztahují ktéto oblasti?, 4.22. Jaká je dostupná literatura k tomuto tématu v češtině?
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (08.04.2020)
Cíl předmětu

Absolventi kurzu budou znát:

1. charakteristiky nadaných žáků

2. základní instituce, na které je možné se obrátit (pro informace, dotazy, vzdělávání apod.)

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (02.02.2020)
Deskriptory
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr)  hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 60 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Literatura

CIHELKOVÁ, J. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017.

FARAH, J. N. Successful Classroom Management for Gifted and Twice-Exceptional Students: Professional Learning Modules. Prufrock Press, 2018.

FOGARTY, R., KERNS, G. M. a PETE, B. M. Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press. 2018.

FREEMAN, Y. S., FREEMAN, D. E. a RAMÍREZ, R. Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann, 2008.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009.

MILLER, A. Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého Já (Přeprac. a rozš. vyd). V Praze: Triton, 2012.

MUDRÁK, J. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015.

TALNET online k přírodním vědám [Online]. 2011. Retrieved August 31, 2018, from http://www.talnet.cz/

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (02.02.2020)
Sylabus

I. Základy problematiky nadání a nadaných

1. Přístupy v psychologii ktématu nadání a talentu, vývoj problematiky

2. Základní pojmy a termíny 

II. Mimořádně nadané dítě vpř edškolním věku

1. Jaké mohou být projevy nadání vpředškolním věku?

2. Jaké máme možnosti pro identifikování nadaných dětípředškolního věku 

3. Na co nezapomínat vpředškolním období při podpoře rozvoje dítěte smimořádným potenciálem? 

4. S jakými problémy se můžeme u těchto dětí setkat?

III. Vstup nadaného dítěte do školy

1. Je možné, aby nešestileté dítě nastoupilo do školy?

2. Jaké jsou další možnosti podpory kognitivně akcelerovaného dítěte při vstupu do školy?

3. Jakou školu pro nadané dítě vybrat? 

4. Proč je u nás integrace nadaných tak často odmítána (zejména u intelektově nadaných), ačkoliv je celosvětově tendence kintegraci zřejmá?

5. Vjakém prostředí je podpora mimořádně nadaných dětí nejdůležitější a nejefektivnější?

IV. Mimořádně nadané dítě v základní škole a v rodině

1. Jaké jsou osobnostní charakteristiky mimořádně nadaného žáka na základní škole?

2. Jaké jsou charakteristiky učení mimořádně nadaného žáka?

3. S jakými problémy mimořádně nadaného žáka se můžeme setkat?

4. Lze vpopulaci mimořádně nadaných žáků identifikovat ještě určité specifické skupiny? 

5. Existují různé „typy“ intelektového nadání nebo intelektově nadaných žáků?

6. Jaké druhy nadání se dnes rozlišují a sjakými se ve škole obvykle můžeme setkat?

7. Jaké situace mohou nastat při vyhledávání nadaných žáků ve škole?

8. Co může limitovat proces vyhledávání nadaných? 

9. Co je účelem postupu identifikace a postupu výběru při vyhledávání nadaných?

10. Co je třeba provést před volbou metod, které chceme při vyhledávání nadaných dětí použít? 

11. Jaké konkrétní metody se při vyhledávání mimořádně nadaných dětí školního věku používají? 

12. Kdy realizovat proces vyhledávání na škole? 

13. Jaký může existovat vztah mezi tzv. vyhledáváním nadaných a rozvíjením nadání? 

14. Co může ovlivnit úspěšnost výchovně-vzdělávací péče o nadané na konkrétní škole?

15. Jaké základní možnosti práce smimořádně nadanými žáky se obvykle ve škole mohou uplatňovat?

16. Co ovlivňuje úspěšnost integrace mimořádně nadaného žáka do běžné školy?

17. Existují ještě další možnosti podpory rozvoje mimořádně nadaných dětí?

18. Existuje u nás speciální vzdělávání učitelů pro práci snadanými dětmi?

19. Kam se mohou učitelé obrátit u nás o radu a získat další informace o problematice nadání?

20. V jakých časopisech se u nás můžeme setkat s touto problematikou?

21. Jaké základní legistativní dokumenty se vztahují ktéto oblasti?

22. Jaká je dostupná literatura k tomuto tématu v češtině?

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (02.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

K zakončení předmětu je nutné plnit průběžné aktivity v moodlu.

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK