PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie motivace - OPBP3Q604B
Anglický název: Psychology of Motivation
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Aneta Boháčová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3Q202A
Anotace -
Předmět se zabývá psychologickou tematizací motivační problematiky. Cílem předmětu je nejen vysvětlit různé psychologické přístupy k motivaci, ale i pomoci studentům při nastolování komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky. Prostřednictvím předmětu studenti získají vhled do problematiky motivace, a to jak na teoretické úrovni (osvojí si hlavní teorie a koncepty a adekvátní terminologii v rozšířené variantě oproti povinným předmětům, např. Obecná psychologie), tak na úrovni aplikace do reálných situací. Důraz bude kladen zejména na situace ze školního a jinak výchovného prostředí.
Poslední úprava: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je představit studentům problematiku motivace v její komplexnosti a složitosti a nabídnout cesty k jejímu uchopení jak v teoretické, tak aplikační rovině, a to zejména v edukačním kontextu. 

Poslední úprava: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta - 90  hodin,  Přidělené kredity: 3, Zakončení: KZ

Přímá výuka: cvičení:           1

Příprava na výuku:     

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení         30 minut

Samostudium literatury (za semestr)           45 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)   10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)          9 hodin

Plnění předmětu        

Příprava na zápočet                                       20 hodin

Poslední úprava: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Literatura

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK, 2002.

HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.

STUCHLÍKOVÁ, I. Motivace a osobnost. In: BLATNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010, s. 137-166.

HECKHAUSEN, H. Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 1980. 

RHEINBERG, F. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.

ŘÍČAN, P: Motivace. In: ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha, Grada, 2010, s. 95 - 114.  

CAKIRPALOGLU, P.: Motivy a motivace osobnosti. In: CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha, Grada, 2012, s. 180 - 194.

CAKIRPALOGLU, P.: Frustrace, úzkost, konflikt. In: CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha, Grada, 2012, s. 195 - 203.

NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996. 

Poslední úprava: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Sylabus

Sylabus:

Předmět bude tvořen následujícími tématy:

1. Nejpodstatnější motivační teorie (přístupy k motivaci);

3. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty; flow motivace aj.);

2. Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky, problémy s žákovskou motivací

4. Diagnostika a autodiagnostika motivačních dispozic jedince

Poslední úprava: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšně splněného vědomostního testu, docházky (tolerance dvou absencí) a aktivní účasti na semináři.

V případně nutnosti distanční výuky budou semináře zajištěny formou online setkání, případně bude též využito lms moodle.  

Poslední úprava: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK