PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie českého jazyka a variační sociolingvistika - OPBC4C022A
Anglický název: Morphology of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 100 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C011A
Je prerekvizitou pro: OPBC4C051A, OPBC4C031A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (27.01.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvaroslovným systémem současné spisovné češtiny, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že tvaroslovné hledisko hraje důležitou roli ve školní jazykové výchově. Zároveň mají studenti získat základní přehled o morfematice (o typech morfémů a jejich podílu na stavbě slova a jeho tvarů; tuto znalost posléze studenti zúročí ve slovotvorbě). Protože součástí předmětu je též poučení o jazykových varietách, získá student základní povědomí i o variační sociolingvistice (bude tedy vědět, že volba konkrétní tvaroslovné varianty závisí mj. i na sociálních faktorech). Již v úvodních seminářích by si student měl uvědomit přímou souvislost morfologie s dalšími disciplínami: fonologií, slovotvorbou, syntaxí, sémantikou, stylistikou, variační sociolingvistikou.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (27.01.2023)

ADAM, Robert. Příručka k morfologii češtiny: výklad a cvičení s řešeními. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.

ADAM, Robert et al. Gramatické rozbory češtiny: výklad a cvičení s řešeními. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.

ČECHOVÁ, Marie et al. Čeština – řeč a jazyk3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011.

CHROMÝ, Jan. Základy sociolingvistiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 79 s. ISBN 978-80-246-2644-4. (k dispozici online: https://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/mgr-jan-chromy-ph-d/)

KOMÁREK, Miroslav et al. Mluvnice češtiny: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogických fakult, aprobace český jazyk. [Díl] 2, Tvarosloví1. vyd. Praha: Academia, 1986.

RUSÍNOVÁ, Zdenka, ed. a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997.

SOJKA, Pavel. Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů. Praha: Karolinum, 2022.

ŠTÍCHA, František et al. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (27.01.2023)

Práce v semináři vyžaduje důslednou domácí přípravu, tj. práci na cvičeních, která vyučující studentům zašle, jakož i četbu odborné literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (27.01.2023)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. Předpokládá se rovněž aktivní práce v semináři a plnění průběžně zadávaných úkolů.

Obsah zkoušky: 1. morfematika, 2. morfematický rozbor, 3. funkční tvarosloví, 4. formální tvarosloví, 5. variační sociolingvistika (viz Literatura); test prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem; nutno dosáhnout úspěšnosti alespoň 70 %

 

Literatura:

A) Morfematika: ADAM et al., 2019 (Gramatické rozbory v češtině), s. 14-41

B) Morfologický rozbor: ADAM et al. 2019 (Gramatické rozbory v češtině), s. 67-86

C) Formální tvarosloví: ČECHOVÁ et al., 2011 (Čeština - řeč a jazyk), kapitola 6: Soustava tvarů slov (Formální tvarosloví)

D) Funkční tvarosloví: ADAM, 2022 (Příručka k morfologii češtiny)

E) Variační sociolingvistika: CHROMÝ, 2014, s. 29–43

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (27.01.2023)

Témata:

1. Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky (z pozice budoucího učitele).
2. Základní pojmy formální morfologie.
3. Morfematika, morfonologie.
4. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace.
5. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů.
6. Morfologické kategorie.
7. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám.
8. Variantnost a stylová charakteristika morfologických prostředků.
9. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému.
10. Morfologický pravopis.
11. Morfologická analýza textu.
12. Variační sociolingvistika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK