PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář českého jazyka, úvod do studia a základy jazykovědy - OPBC4C011A
Anglický název: Czech Teach-in, Introduction to Studies and Fundamentals of Linguistics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 120 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBC4C032A, OPBC4C022A, OPBC4C021A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)
Praktický seminář zaměřený na procvičování českého pravopisu a strukturních jazykových rozborů. Jazyk a jeho funkce, neverbální komunikace; jazyk mateřský, národní, úřední, vyučovací; jazyky přirozené a jazyky umělé; typologická klasifikace jazyků. Jazykové roviny a lingvistické disciplíny. Stratifikační popis jazyka: rovina fonologická, morfologická, lexikální a sémantická, syntaktická a textová. Moderní lingvistické disciplíny. Komunikace mluvená: specifika; fonetika artikulační, akustická a auditivní; komunikace psaná: specifika; vznik a vývoj písma; typy písma; komunikace elektronická: specifika. Čeština jako národní jazyk, jazyková kultura. Fylogeneze jazyka. Teorie vzniku jazyka; jazykový vývoj: jazykové změny a vývoj divergentní; míšení jazyků a vývoj konvergentní; smíšené jazyky; genealogická klasifikace jazyků. Různé přístupy k jazyku. Vývoj lingvistiky; představitelé české jazykovědy. Vše s ohledem na školní jazykovou výchovu na základní a střední škole. Pravopisná kodifikace. Korekturní cvičení. Opět vše s ohledem na školní jazykovou výchovu na ZŠ a SŠ.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)
Bezpečné ovládnutí českého pravopisu; upevnění a systemizace poznatků o struktuře jazyka získaných na základní a střední škole a jejich aplikace v úlohách analytického typu. Získání základních poznatků z obecné lingvstiky. 
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Časová zátěž studenta: 149 hodin

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 40 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 4 hodiny
Příprava na zápočet 20 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 35 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

ADAM, R., a kol. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3760-0.

ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E.; STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004. ISBN 80-7235-018-8.

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-7198-281-4.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-901 373-6-9.

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: Karolinum, 2011, 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008, 248 s. ISBN 978-80-7346-093-8.

MAREŠ, Petr. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014. http://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/uvod_do_lingvistiky.pdf.

Internetová jazyková příručka.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Písemná zkouška je zaměřená na teorii i praktické aplikace znalostí. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Jazyk a jeho funkce, neverbální komunikace; jazyk mateřský, národní, úřední, vyučovací; jazyky přirozené a jazyky umělé; typologická klasifikace jazyků.

Jazykové roviny a lingvistické disciplíny. Stratifikační popis jazyka: rovina fonologická, morfologická, lexikální a sémantická, syntaktická a textová.

Moderní lingvistické disciplíny.

Komunikace mluvená: specifika; fonetika artikulační, akustická a auditivní; komunikace psaná: specifika; vznik a vývoj písma; typy písma; komunikace elektronická: specifika.

Čeština jako národní jazyk, jazyková kultura. Fylogeneze jazyka. Teorie vzniku jazyka; jazykový vývoj: jazykové změny a vývoj divergentní; míšení jazyků a vývoj konvergentní; smíšené jazyky; genealogická klasifikace jazyků.

Různé přístupy k jazyku. Vývoj lingvistiky; představitelé české jazykovědy. 

Cvičení zaměřená na slovotvorbu, morfematiku, pravopis, syntax, morfologii. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Zápočet: docházka (možnost jedné absence), aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Písemná zkouška: teoretické i praktické úlohy. Termíny i text písemné zkoušky jsou stejné pro všechny studenty.

Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK