PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny české literatury I - OPBC2L108A
Anglický název: History of the Czech literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2L103A
Záměnnost : OKBC2L108A
Je prerekvizitou pro: OPBC2L111A, OEBLL1703Z, OEBLL1703, OEBLL2118Z, OPBC2L119A
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (03.09.2019)
Předmět umožňuje pochopit základní vývojové a tematické procesy v české literatuře dvacátého století. Je zaměřen především na přelom 19. a dvacátého století a na celou plochu dvacátého století (v prvním semestru jsou akcentovány procesy, které jsou charakteristické pro první polovinu dvacátého století a jejichž vývojové stopy je možné sledovat i následujícím období, v druhém semestru se pak pozornost přesouvá k těm jevům, které jsou specifičtější pro druhou polovinu dvacátého století) a je založen na principu synchronních řezů na diachronním pozadí. Nejde přitom o tradiční vytváření chronologických celků, které se pokoušejí postihnout v rámci omezeného časového období různorodé procesy a oblasti vývoje literatury, ale jde o vytváření tematicky soustředěných celků, které sledují základní témata, popřípadě základní funkce, které ovlivňovaly a ovlivňují podobu české literatury nejenom v krátkodobém horizontu, ale vytvářejí základní vývojové linky, které se různě variují v odlišných historických kontextech v celém průběhu dvacátého století a vytvářejí tak dlouhodobou specifiku české literatury v kontextu literatury světové. Kurs není zaměřen na textocentrickou literární historii, ale ukazuje literaturu jako součást specifických kulturních a sociálních modelů (kulturního pole či kulturní mapy), které ovlivňovaly podobu českého umění a českého myšlení ve dvacátém století. Cílem kurzu je umožnit studentům, aby pochopili trvalé či dlouhodobější procesy v dějinách literatury, ale zprostředkovaně i v dějinách české společnosti, a které jsou živou součástí naší aktuální zkušenosti s národní kulturou. Základní jednotkou se stává kulturní model, jeho principy studenti mají pochopit, k čemuž budou sloužit nejenom literární díla, ale i příklady z jiných druhů umění. Studenti by tak měli získat představu o komplexnější struktuře umění (nebudou tedy literaturu vnímat jako oddělenou oblast) a současně by měli získat vědomosti o procesech, které formovaly a formují aktuální podobu světa (literárního, kulturního i společenského), v němž žijí a které nacházejí svůj výraz v literatuře či prostřednictvím literatury. Dějiny literatury se tak pomocí tohoto kurzu stanou specifickým nástrojem poznání, které vede k sebereflexi národní i individuální. Kurz by také měl formulovat jednotlivá témata jako problémové okruhy, které ponoukají k myšlení a tedy k nové reflexi i sebereflexi. Klíčovou otázkou přednášek prvního běhu (6 přednášek) je téma proměny estetických koncepcí na počátku dvacátého století a jejich následný vývoj: Zajímá nás okamžik, kdy se umění stává svébytnou estetickou doménou, v níž se odrážejí prudké proměny společnost i souvislosti s krizí racionality, důvěry a poznání. Soustředíme se na proměnu vztahu mezi uměním a skutečností, která je na jedné straně modelována odmítnutím principu miméze a na straně druhé hledáním nového zdroje umění (estetické skutečnosti a estetického postoje) a uměleckých reprezentací. Zajímat nás bude proměna poetiky a souboj estetických koncepcí v rámci myšlenkového a uměleckého pohybu, který je možné označit širokým pojmem modernismus. Klíčové bude zasazení vývoje českého umění do vývoje umění světového a vytvoření krajiny otázek a funkcí jež umění produkuje, které jsou stálou součástí naší aktuální situace. Dekadence a symbolismus I. Dekadence a symbolismus II. Moderna – koncepce I. (vývoj moderny a její dílčí fáze, zdroje moderní situace, hledání jazyka moderního umění, vývoj světového románu před první světovou válkou, klíčové otázky umělecké moderny, princip syntézy) Moderna - koncepce II. Od Manifestu české moderny k Umělecké revue. Druhá fáze české moderny a Almanach na rok 1918, expresionismus, pražská německá literatura. Třetí fáze české moderny, literární tvar. Poetismus a surrealismus. Nová podoba moderního umění Skupina 42 a Skupina Ra. Návrat modernismu po roce 1945 a poválečná proměna úkolu moderního umění Český literárněvědný strukturalismus
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.01.2018)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Praha, Československý spisovatel 1963.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (eds.): Česká literatura na přelomu století. Jinočany, H&H 2001.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Kubíček, Tomáš: Felix Vodička. K dějinám českého strukturalismu

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010.

Papoušek, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Praha, Akademia 2.

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Brousek, Antonín: Podřezávání větve. Praha, Torst 1999.

Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, Český spisovatel 1995.

Čulík, Jan: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989. Praha 1991.

Doležal, Bohumil: Netrpěná literatura, Praha, Torst 2007.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Gruntorád, Jiří: Katalog knih českého exilu 1948-1994. Libri prohibiti, Praha, Primus 1995.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie, Praha, Makropulos 1996.

Kubíček, Tomáš a kol.: Literární Morava, Brno, MVS 2002.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (18.02.2021)

Dějiny české literatury I. (Prezenční forma studia, OPBC2L108A)

 

Sylabus semináře (vyučující T. Kubíček, J. Smrčka, L. Neumann)

1. týden semestru (22.-26.2.) Úvodní hodina (nácvik rozboru a interpretace prózy a poezie)

2. (1.3.-5.3.) Karel Toman: Měsíce

3. (8.3.-12.3.) Josef Čapek: Stín kapradiny (seminář T. Kubíčka)

                       Karel Čapek: Válka s Mloky (seminář J. Smrčky)

                       Richard Weiner: Škleb (seminář L. Neumanna)

4. (15.3.-19.3.) Jaroslav Durych: Rekviem (seminář T. Kubíčka)

                         Karel Čapek, Josef Čapek: Ze života hmyzu (seminář J. Smrčky)

                         Josef Čapek: Stín kapradiny (seminář L. Neumanna)

5. (22.3.-26.3.) Vítězslav Nezval: Edison (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                         Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka (seminář J. Smrčky)

6. (29.3.-2.4.)  Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna); POZOR: v pátek 2. 4. se seminář T. Kubíčka (ani přednáška) nekonají

                        Vítězslav Nezval: Edison (seminář J. Smrčky)

7. (5.4.-9.4.) Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (seminář T. Kubíčka) - v pondělí 5. 4. se seminář nekoná!

                     František Halas: Dokořán; I. Blatný: Dílo (seminář L. Neumanna)

                     semináře J. Smrčky se nekonají (pondělní svátek)

8. (12.4.-16.4.) Ivan Blatný: Melancholické procházky, Hledání přítomného času, Stará bydliště (seminář T. Kubíčka) -

                         Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (seminář J. Smrčky)

                         Egon Hostovský: Cizinec hledá byt (seminář L. Neumanna)

9. (19.4.-23.4.) Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                         František Halas: Dokořán (seminář J. Smrčky)

                         Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (seminář L. Neumanna)

10. (26.4.-30.4.) Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                           Jan Čep: ze sbírky Dvojí domov (1926) Domek, Bouře, Dvojí domov, Kozlovice,  Peněženka, Do města, Elegie a ze sbírky Zeměžluč (1931) Cesta na Jitřní (seminář J. Smrčky)

11. (3.5.-7.5.) Jáchym Topol: Anděl (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                       Karel Poláček: Okresní město (seminář J. Smrčky)

12. (10.5.-14.5.) Jan Balabán: Prázdniny (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                           Jiří Voskovec, Jan Werich: Caesar, Balada z Hadrů, Těžká Barbora (seminář J. Smrčky)

 

 

 

 

                      

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (18.02.2021)

Dějiny české literatury I.

Souborná zkouška z předmětů Dějiny české literatury I a II bude mít podobu písemného testu z okruhů, které jsou uvedeny na stránkách katedry. Tato zkouška navazuje až na předmět Dějiny české literatury II. Podmínkou vykonání zkoušky je prokázání čtenářské zkušenosti na základě četby povinné literatury.

Podmínky zápočtu

·         docházka (max. 3 absence)

·         příprava a skupinová prezentace klíčových pasáží textu (ve skupinách po 2 až třech studentech, každá skupinka bude prezentovat 3 texty)

·         seminární práce - pro seminární práci si student vybere jeden z textů (próza, poezie, drama) povinné či doporučené četby ke zkoušce, který je k dispozici na stránkách katedry a který nebyl obsahem semináře k předmětu.       

https://pages.pedf.cuni.cz/kcl/katedra/studenti/bakalarske-studium/

 

Struktura seminární práce

1)     zasazení textu do kontextu soudobé poetiky (ne životopisy autorů)

2)     recepce díla

3)     analýza textu (tematická rovina, kompozice, jazykové a výrazové prostředky, myšlenkový potenciál díla)

4)     výběr charakteristické ukázky a její interpretace

5)     seznam použité odborné literatury 

Rozsah: 5 – 7 stran 

 

Termín odevzdání: kdykoliv od 6. 4. a nejpozději do konce výuky v semestru, tj. do 14. 5.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK