PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
History of the Czech literature V - OEBLL2118Z
Anglický název: History of the Czech literature V
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2L108A, OPBC2L111A, OPBC2L113A, OPBC2L116A
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalostní systémově založenou bází, díky níž budou schopni vyučovat starší českou literaturu na různých stupních školství. Předmět sestává z přednášek, které budou zahrnovat tyto okruhy: 1. Periodizace literatury staršího období. 2. Duchovní píseň předhusitská jazykově česká a latinská. 3. Husitství a duchovní píseň, náboženské proudy Čech 16. století a jejich vztah k duchovní písni. 4. Pobělohorská duchovní píseň a její vliv na další proměny žánru v 19. století. 5. Modlitba v proměnách středověké a raněnovověké literatury. 6. Hagiografie, její význam v dějinách starší české literatury, světci, kanonizace. Nejstarší legendy na českém území. 7. Předhusitská legendistika, vývojové tendence, formy. Vztah husitství k hagiografii. 8. Hagiografie v raném novověku, konfesijní postoje ke světcům, pobělohorská legendistika. 9. Homiletika v dějinách starší české literatury, vazba na antickou a středověkou rétoriku. 10. Raně novověké kazatelství, proměny žánru: umění nové elokvence a její ústup. 11. Rekreativní literatura a její ambivaletní podoby ve středověku. 12. Krátké narativní žánry v raném novověku, fabule, švanky, exempla. Synkretičnost funkcí. Součástí předmětu jsou semináře, zaměřující se na praktickou znalost čtení starých textů jak tištěných, tak rukopisných. Na vybraných dílech budou demonstrovány možnosti interpretace starší české literatury.
Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

A. Škarka, Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha 1986

Z. Kalista, České baroko, Praha 1941

B. Beneš, Světská kramářská píseň, Brno 1970

Staří slezští kazatelé (ed. M. Kopecký), Ostrava 1970

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu (ed. B. Havránek, J. Hrabák), Praha 1957

Výbor z české literatury doby husitské I-II (ed. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka), Praha 1963-1964

pro evropský kontext nejpřehledněji:

G. Hoffmeister, Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987

H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, 1960

M. Szyrocki, Die deutsche Literatur des Barock. Eine Einführung, 1968

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

1. Periodizace literatury staršího období. 2. Duchovní píseň předhusitská jazykově česká a latinská. 3. Husitství a duchovní píseň, náboženské proudy Čech 16. století a jejich vztah k duchovní písni. 4. Pobělohorská duchovní píseň a její vliv na další proměny žánru v 19. století. 5. Modlitba v proměnách středověké a raněnovověké literatury. 6. Hagiografie, její význam v dějinách starší české literatury, světci, kanonizace. Nejstarší legendy na českém území. 7. Předhusitská legendistika, vývojové tendence, formy. Vztah husitství k hagiografii. 8. Hagiografie v raném novověku, konfesijní postoje ke světcům, pobělohorská legendistika. 9. Homiletika v dějinách starší české literatury, vazba na antickou a středověkou rétoriku. 10. Raně novověké kazatelství, proměny žánru: umění nové elokvence a její ústup. 11. Rekreativní literatura a její ambivaletní podoby ve středověku. 12. Krátké narativní žánry v raném novověku, fabule, švanky, exempla. Synkretičnost funkcí.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Požadavky ke zkoušce:

1) Dokončení edice textu (vysvětlivky k textu).

2) Úspěšné absolvování testu, shrnujícího látku ZS a LS. V testu též ověříme znalost vybraných termínů a znalost vybraných biblických knih. V LS 2019/2020 test z důvodů epidemie odpadá, studenti byli o požadavcích a formě zkoušky informováni přes SIS.

3) Předložení seznamu četby (literární díla středověké a raně novověké literatury) s odpovídajícím počtem titulů.

Výběrová terminologie
jde o seznam základnějších termínů, jejichž znalost je požadována ke zkoušce (znáte již z úvodní přednášky)

 

kodikologie, kniha
abreviatura
bordura
emendace
foliace
fraktura
inkunábule
marginálie
paginace
unciála

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

Literární teorie, literární historie
akrostich
anagram
bohemikum
bohemismus
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
jokulátor
kritická edice
legenda
lejch
minnesang, -änger
nekrolog
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
utrakvista
valdenští
Vulgáta

 

Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (24.10.2019)

The optional seminar deals with selected issues and topics of the Czech Medieval  literature,
topics vary each semester and they are not repeated at least during the five years. 

A very good knowledge of the Czech language (including knowledge of its historical development) is a necessary condition.

     
Statistika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK