PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie literatury II - OPBC2L107A
Anglický název: Theory of Literature II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBC4L023A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2L104A
Záměnnost : OKBC2L107A
Je prerekvizitou pro: OPBC2L112A, OPBC2L120A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (11.09.2017)
Cílem dvousemestrového kurzu je vytvoření předpokladů (terminologie, poetika) pro systematické poznávání specifických kvalit literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (próza, poezie, drama; literatura umělecká a populární; folklorní slovesnost, faktografická literatura, literární fantastika, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro smysluplnou komunikaci o literárních textech. Pojetí i styl výuky literární teorie předjímá potřeby učitelské praxe. Semináře mají interaktivní charakter, stimulují kritické myšlení a vyžaduje se aktivní účast studentů. Procvičuje se zejména schopnost citlivé a přemýšlivé aplikace obecných poznatků na konkrétní materiál. Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru. U zkoušky by měli uchazeči prokázat schopnost objasnit klíčové teoretické problémy a pojmy (vhodně je použít, doložit příkladem apod.), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.02.2019)

Peterka J. Teorie literatury pro učitele (Jíloviště 2007, dotisk 2014), ISBN  978-80-239-9284-7.                                                                    

Kubíček T., Hrabal J., Bílek P. A. Naratologie (Praha 2013), ISBN  978-80-7272-592-2.                                                                                                                                           

Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl 2004), ISBN 80-7185-669-X.

Nünning A. (ed.), Lexikon terie literatury a kultury (Brno 2006), ISBN 80-7294-170-4.

 

------------------------------------------------------------------

 

Bachelard, G.: Poetika prostoru

 

Brukner J., Filip J.: Poetický slovník (MF, 1997)

 

Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu (Host, 2003)

 

Borecký, Vladimír: Teorie komiky (Hynek, 2003)

 

Červenka, Miroslav:   Významová výstavba literárního díla

 

                               Styl a význam

 

                               Dějiny českého volného verše

 

                               Fikční světy lyriky

 

Doležel, Lubomír:      Narativní způsoby v české literatuře (ČS, 1993)

 

                               Heterocosmica. Fikce a možné světy (ÚČL, 2004)

 

Eco, Umberto: Meze interpretace (Karolinum, 2004)

 

Friedrich, H.: Struktura moderní lyriky (Host, 2005)

 

Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie (KLP, 1994)

 

Holý, Jiří: Možnosti interpretace (Periplum, 2002)

 

Hrbata, Z.: Na cestě ke smyslu

 

Jakobson, Roman: Poetická funkce (Jinočany, 1995)

 

Jedličková, A.: Ke komu mluví vypravěč? (Jinočany, 1992)

 

Kubíček T.: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy (Brno, 2007)

 

Kubínová, Marie: Sondy do sémiotiky literárního díla (ÚČL, 1995)

 

                        O poetice literárních druhů (FF UK, 1995)

 

Lakoff G., Johnson M.: Metafory, kterými žijeme (Host, 2002)

 

Opelík, Jiří: Jak číst poezii? (ČS, 1969)

 

Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění (Host, 2001)

 

Trávníček, J.: Funkce dialogu v moderní próze

 

Úvod do literární vědy (Herrmann a synové, 1999)

 

Wellek, Warren: Teorie literatury, 1996

 

Na cestě ke smyslu (Poetika liter. díla, Torst, 2005)

 

Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz (Torst, 2002)

 

Na okraji chaosu (Poetika liter. díla, Torst, 2001)

 

Sborník Proměny subjektu (D. Hodrová, Pardubice, 1993/94)

 

Česká literatura od počátků k dnešku (kol., Lidové noviny, 1998)

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (07.02.2020)

 

Teorie literatury II: Seminář J. Peterky

 

1. Didaktické pojetí

Cílem je praktická literární teorie osvojovaná především induktivně - zkoumáním jedinečného literárního díla. Podobně jako v prvním semestru klademe důraz na interaktivní, diskuzní charakter, ale metoda je  náročnější: komplexní reflexe poetiky vybraného literárního díla (K. Čapek Hordubal, Povětroň, Obyčejný život) prostřednictvím rozmanitých problémových sond, doplňovaná podle situace obecnějšími exkurzy  vyučujícího. Předpokládá se ve vyšší míře aktivní podíl studentů.  K zápočtu musí mít každý alespoň jednu prezentaci/ minireferát v rozsahu max. 10 minut zacílený k zvolenému problému. Řešení předpokládá kromě pozorného čtení daného díla znalost příslušné teoretické kapitoly z učebnice, sleduje přemýšlivou aplikaci obecných pojmů/ hledisek na konkrétní literární  materiál. Pokoušíme se o formulaci vhodných otázek, srozumitelnou argumetaci. Optimální je prezentaci nečíst,  podělit se s kolegy o vlastní názor.  Text či teze vystoupení nutno odevzdat v písemné formě.

Pozn.: uvedená diskuzní témata z edukativních důvodů  zde záměrně nenaznačují dílčí otázky ani řešení, po dohodě se studenty mohou být specifikována.

 

2. Hordubal

Elementární orientace - formulujeme témata jednotlivých kapitol. Makrokompozice - trojdílnost, asymetrie, kompozice vnější vs. vnitřní. Genologická charakteristika H. Zamyšlení nad typem příběhu, žánrový potenciál námětu - alternativní možnosti. Analýza první kapitoly - pravděpodobný autorský záměr, volba situace a její ztvárnění. Analýza postavy Hordubala. Hierarchie a zajímavé konfigurace postav. Pojetí prostoru, kde se příběh odehrává. Časové aspekty příběhu. Specifičnost vyprávění (pořádek, tempo, subjektivizovaná er forma aj.) . Symbolické motivy, mj. explicit. Porovnání s předlohou (novinová soudnička) - zpráva vs. fikce, tázání po intenci změn. Zvláštnosti jazyka.

 

 

3. Povětroň a Obyčejný život

Makrokompozice Povětroně a Obyčejného života - rámec, iluzivní vs. antiiluzivní fikce. Konstelace postav. Žánrová odlišnost tří hypotetických životopisů trosečníka a diverzifikace jejich narativního ztvárnění. Pojetí protagonisty Obyčejného života aneb neobyčejnost v obyčejnosti. Metanarace (psaní o psaní) v těchto dvou románech. 

 

 

4. Kontury vyššího celku

Poučení z dobové kritiky.  Atypičnost/ netradičnost trilogie. Rysy moderní prózy.  Zamyšlení nad smyslem Noetické trilogie, co naznačuje o poznání, myšlenkové zdroje, autorův filozofický epilog. Vlastní čtenářská zkušenost (porovnání tří románů trilogie z hlediska atraktivity, aktuálnosti, přístupnosti středoškolákům...).

 

 

5. Charakteristika literárního díla. Dovršením semináře jsou pokusy o souhrnnou, zřetelně strukturovanou, teoreticky poučenou, stručnou charakteristiku vybraného literárního díla. Zkoušíme  (např. v Červenkově interpretací Máchova Máje, obsažené ve Slovníku básnických knih) postihnout logiku (myšlenkovou osnovu)  výkladu, anebo představit seminaristům smysluplným způsobem dílo, které nečetli, reflektovat případná nedorozumění spojená s tímto výkonem.

 

6. Příprava na závěrečné testy.

Komplexnost jejich pojetí - složka pamětní, interpretační, kreativní. Ukázka a společné řešení modelového testu.

 

Program semináře L. Neumanna – Teorie literatury II – LS

1.            Témata kapitol v Hordubalovi

Makrokompozice Hordubala (triadická, asymetrická, struktura/logické schéma fabule)

Témata prezentací z TL:

a) Grafické ztvárnění – možnosti záznamu literárního výtvoru (nejen vizuální poezie), rušení interpunkce, záměrné narušení konvencí i pravopisných pravidel.

b) Fonologická rovina – nápadné zvukové odlišení: rytmus, intonace, hlásková instrumentace

 

2.            Žánrová charakteristika (Typ příběhu, žánrový potenciál námětu)

Analýza první kapitoly Hordubala (Jak je udělána první kapitola?)

Témata prezentací z TL:

a) Lexikální rovina - ozvláštění

b) Syntaktická rovina + figury   

 

3.            Postavy v románu Hordubal

Analýza Polany (jakým způsobem je postava charakterizována)

Témata prezentací z TL:

a) Druhy řeči, promluvové formy

b) Básnický obraz, metafora, obraznost

c) Jednotlivé případy obrazných pojmenování

 

4.            Epizodní postavy, zajímavé konfigurace postav v H.

Kde se příběh odehrává? (Lokalizace, pojetí prostoru)

Témata prezentací z TL:

a) Verš – součást významového dění básně; Rytmus, metrum, typy rytmu, verše.

b) Volný verš

 

5.            Časové aspekty příběhu (Kdy se příběh udál, jak dlouho trvá, byl by přenosný do současnosti?)

Zvláštnosti jazyka – vícejazyčnost, citoslovce, deixe, prézens historický a preteritum, řeč polopřímá, krátké věty, vykřičníky, otazníky, imitace orální/mluvené řeči

Témata prezentací z TL:

a) Problematika rýmu

b) Problematika kompozice básnického textu

 

6.            Specifičnost vyprávění (Jakým způsobem je příběh vyprávěn); je v celé knížce narativní styl jednotný? Multiperspektivnost – v každé knize kauza podána z jiného pohledu;

Pořádek: chronologie, retrospektivy, anticipace. Tempo – mezery, sumarizace

Vypravěč – (v 1. kap. není vševědoucí)

Témata prezentací z TL:

a) Kompozice, její aspekty, možné strategie z hlediska autorovy volby

b) Téma, motiv, symbol

 

7.            Symbolické motivy v H. (Jak se pozná symbol?)

Porovnání H. s předlohou (novinová soudnička)

Témata prezentací z TL:

a) Příběh

b) Vyprávění (narace) – pořádek;  Typy vypravěče / aneb Kdo promlouvá

 

8.            Makrokompozice Povětroně (rámec, iluzivní vs. antiiluzivní fikce, trojdílnost)

Systém postav v Povětroni (trosečník, hypotetizace, tři rozdílní vykladači jeho života – konfigurace v nemocnici nepravděpodobná, ale sloužící k diverzifikaci životopisných fikcí), dva rozdílní lékaři

Témata prezentací z TL:

a) Postava v literárním díle, její charakteristika

b) Prostor; Poetika prostoru

 

9.            Třikrát jinak – Odlišnost životopisných verzí případu X

Odlišnost vyprávění těchto životopisných verzí případu X

Témata prezentací z TL:

a) Genologie. Literární druhy a žánry a jejich elementární (a distinktivní) znaky

b) Poezie vs. Próza

 

10.          Obyčejný život – profil protagonisty (bezejmennost, více rolí v jedné postavě)

Narativní strategie v Obyč. životě (nalezený rukopis, ich-forma, metanarace – příběh psaní o psaní)

Témata prezentací z TL:

a) Lidová slovesnost

b) Literatura pro děti a mládež

 

11.          Dobové hodnocení Hordubala (V. Kudělka – Boje o KČ, 1987)

Zamyšlení nad smyslem noetické trilogie (proč noetická, jaké klade otázky o člověku? Myšlenkové zdroje – relativismus, psychoanalýza, demokratičnost, humanismus)

Témata prezentací z TL:

a) Literární fantastika

b) Literární komika

 

12.          Noetická trilogie jako vyšší celek

Rysy modernosti v noetické trilogii

Témata prezentací z TL:

a) Hodnocení literárního díla. Literární kritika, možné přístupy.

b) Smysl literárního díla. Úskalí interpretace (nad-, pod-, dez-)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.02.2019)

Program seminářů:

Od každého studenta je vyžadována jedna seminární prezentace reflektující jeden zadaný aspekt literárního díla.

Na každém semináři mají prezentaci 2-4 studenti; očekávána je demonstrace teoretických pojmů na konkrétních textech/příkladech. Délka prezentace: 15-20 minut.    

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK